Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Algemene bepalingen
+ § 3. Vergunningen en ontheffingen
+ § 4. Overige bepalingen
+ § 5. Toezicht op de naleving van de wet
+ § 5A. Beroep op de administratieve rechter
+ § 6. Bepalingen van strafrechtelijke aard
+ § 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Artikel 1 Mijnwet continentaal plat

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2003. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:
continentaal plat: het onder de Noordzee gelegen deel van de zeebodem en de ondergrond daarvan, waarop het Koninkrijk mede overeenkomstig het op 29 april 1958 te Genève gesloten Verdrag inzake het continentale plateau ( Trb. 1959, 126) soevereine rechten heeft en hetwelk is gelegen aan de zeezijde van de krachtens het tweede lid vastgestelde lijn;
delfstoffen: een natuurlijke concentratie of afzetting in of op het continentaal plat van ertsen, mineralen of substanties van organische oorsprong, in vaste, vloeibare of gasvormige toestand, met uitzondering van water en van op de zeebodem of onmiddellijk onder de oppervlakte daarvan aanwezige schelpen, grind, zand en klei;
verkenningsonderzoek: een onderzoek van het continentaal plat naar de aanwezigheid van delfstoffen, zonder gebruikmaking van boringen;
opsporingsonderzoek: een onderzoek van het continentaal plat naar de aanwezigheid van delfstoffen, met gebruikmaking van boringen;
winnen van delfstoffen: het, anders dan in de vorm van monsters of beproevingen, door middel van boringen of andere ondergrondse werken onttrekken van delfstoffen aan het continentaal plat;
Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken;
verkenningsvergunning: een vergunning voor het instellen van een verkenningsonderzoek;
opsporingsvergunning: een vergunning voor het instellen van een opsporingsonderzoek naar daarin vermelde delfstoffen, alsmede voor het instellen van een verkenningsonderzoek;
winningsvergunning: een vergunning voor het winnen van daarin vermelde delfstoffen, alsmede voor het instellen van een opsporingsonderzoek naar die delfstoffen en het instellen van een verkenningsonderzoek;
inspectie-ambtenaren: de ambtenaren aangewezen krachtens artikel 31.
2.
Wij stellen de lijn vast, welke voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet, de wet van 21 april 1810 ( Bulletin des Lois 285) of de Mijnwet 1903 ( Stb. 1904, 73) bepaalde geldt als grens tussen de territoriale zee en de zee, waaronder zich het continentaal plat bevindt.