Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk IA. Raadpleging van en deelneming door de arbeiders
- Hoofdstuk II. Aanleg en inrichting van mijn- en boorwerken. Bescherming van delfstoffen
+ Hoofdstuk III. Verkeer en vervoer
+ Hoofdstuk IV. Verlichting
+ Hoofdstuk V. Werktuigen, gereedschappen, leidingen en toestellen
+ Hoofdstuk VI. Elektrische installaties en elektrisch materieel
+ Hoofdstuk VII. Karteringen en metingen
+ Hoofdstuk VIII. Het verlaten van werken, inrichtingen en terreinen
+ Hoofdstuk VIII.A. Pijpleidingen ten behoeve van het winnen van delfstoffen
+ Hoofdstuk IX. De veiligheid
+ Hoofdstuk IX.A. Werkzaamheden onder water of onder druk
+ Hoofdstuk X. Ontplofbare en andere gevaarlijke stoffen
+ Hoofdstuk XII. De luchtverversing in de ondergrondse werken
+ Hoofdstuk XIII. Gezondheid en hygiëne
+ Hoofdstuk XIV. Bescherming tegen de gevaren van toestellen, welke ioniserende stralen uitzenden, en van radioactieve stoffen
+ Hoofdstuk XV. Ongevallen en reddingsmaatregelen
+ Hoofdstuk XVI. De arbeid
+ Hoofdstuk XVII. Mijnbouwkundige onderzoekingen anders dan door middel van een boorwerk
+ Hoofdstuk XVIII. Het Staatstoezicht op de Mijnen
+ Hoofdstuk XIX
+ Hoofdstuk XX. Voorkomen van het veroorzaken van gevaar, schade of hinder door inrichtingen
+ Hoofdstuk XXI. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Mijnreglement 1964

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2003. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 18b
De bestuurders van de betrokken mijnonderneming of in artikel 12, eerste lid, bedoelde andere onderneming raadplegen over vraagstukken die betrekking hebben op de veiligheid en de gezondheid op het werk de betrokken arbeiders of hun vertegenwoordigers en geven hun het recht tot evenwichtige deelneming aan de behandeling daarvan en tot het doen van voorstellen daaromtrent.
Artikel 18c
De arbeiders, of hun vertegenwoordigers, met een specifieke taak op het gebied van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de arbeiders hebben toegang tot alle nodige informatie betreffende, en worden vooraf tijdig geraadpleegd over:
a. alle maatregelen die van wezenlijke invloed kunnen zijn op de veiligheid en de gezondheid;
b. de aanwijzing van personen als bedoeld in de artikelen 9 c , eerste lid, 176, eerste lid, onder c , 279, eerste lid, onder d , en 281, vierde lid, en van activiteiten als bedoeld in artikel 9 c , eerste lid.
c. de toepassing van de artikelen 9 b , tweede lid, 12, tweede lid, 14 e en 278;
d. het aantal en de opleiding van de onder b bedoelde personen en het materiaal waarover zij kunnen beschikken;
e. de van de beschermings- en preventieactiviteiten van de Inspecteur-Generaal der Mijnen afkomstige informatie;
f. het eventuele beroep dat overeenkomstig artikel 9 c , derde lid, wordt gedaan op deskundige personen of diensten van buiten de onderneming.
g. de opzet en organisatie van de in artikel 8, vijfde lid, bedoelde voorzieningen.
Artikel 18d
De in artikel 18 c , aanhef, bedoelde arbeidersvertegenwoordigers hebben het recht de in artikel 18 b bedoelde bestuurders te verzoeken passende maatregelen te nemen en hun in die zin voorstellen te doen, om alle risico’s voor de arbeiders te ondervangen of de bronnen van gevaar uit te schakelen.
Artikel 18e
De in artikel 18 c , aanhef, bedoelde arbeiders en vertegenwoordigers mogen geen nadeel ondervinden van hun in de artikelen 18 c en 18 d bedoelde activiteiten.
Artikel 18f
De in artikel 18 b bedoelde bestuurders dienen de arbeidersvertegenwoordigers met een specifieke taak op het gebied van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de arbeiders gedurende voldoende tijd met behoud van loon vrij te stellen van werk en de nodige middelen ter beschikking te stellen om het deze vertegenwoordigers mogelijk te maken de uit dit reglement voortvloeiende rechten en taken uit te oefenen respectievelijk te vervullen.
1.
De arbeiders of hun vertegenwoordigers hebben het recht om zich tot de Inspecteur-Generaal der Mijnen te wenden, indien zij menen dat de door de in artikel 18 b bedoelde bestuurders genomen maatregelen en ingezette middelen niet toereikend zijn om de veiligheid en de gezondheid op het werk te verzekeren.
2.
Tijdens bezoeken en inspecties door toezichthoudende ambtenaren van het Staatstoezicht op de Mijnen moeten de arbeidersvertegenwoordigers in de gelegenheid worden gesteld hun opmerkingen aan hen voor te leggen.