Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk IA. Raadpleging van en deelneming door de arbeiders
- Hoofdstuk II. Aanleg en inrichting van mijn- en boorwerken. Bescherming van delfstoffen
+ Hoofdstuk III. Verkeer en vervoer
+ Hoofdstuk IV. Verlichting
+ Hoofdstuk V. Werktuigen, gereedschappen, leidingen en toestellen
+ Hoofdstuk VI. Elektrische installaties en elektrisch materieel
- Hoofdstuk VII. Karteringen en metingen
+ Hoofdstuk VIII. Het verlaten van werken, inrichtingen en terreinen
+ Hoofdstuk VIII.A. Pijpleidingen ten behoeve van het winnen van delfstoffen
+ Hoofdstuk IX. De veiligheid
+ Hoofdstuk IX.A. Werkzaamheden onder water of onder druk
+ Hoofdstuk X. Ontplofbare en andere gevaarlijke stoffen
+ Hoofdstuk XII. De luchtverversing in de ondergrondse werken
+ Hoofdstuk XIII. Gezondheid en hygiëne
+ Hoofdstuk XIV. Bescherming tegen de gevaren van toestellen, welke ioniserende stralen uitzenden, en van radioactieve stoffen
+ Hoofdstuk XV. Ongevallen en reddingsmaatregelen
+ Hoofdstuk XVI. De arbeid
+ Hoofdstuk XVII. Mijnbouwkundige onderzoekingen anders dan door middel van een boorwerk
+ Hoofdstuk XVIII. Het Staatstoezicht op de Mijnen
+ Hoofdstuk XIX
+ Hoofdstuk XX. Voorkomen van het veroorzaken van gevaar, schade of hinder door inrichtingen
+ Hoofdstuk XXI. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Mijnreglement 1964

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2003. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
Ten dienste van het vervaardigen en bijwerken van kaarten, plannen, doorsneden en profielen als in de vorige paragraaf bedoeld moeten voldoende opmetingen worden verricht.
2.
Regelmatig moet een voldoende aantal waterpassingen en lengtemetingen worden uitgevoerd.
1.
Alle metingen moeten met voldoende nauwkeurigheid worden uitgevoerd en voor zover mogelijk worden aangepast aan het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting.
2.
Met de mogelijkheid van onnauwkeurigheid bij metingen moet in de nabijheid van de grens van het mijnveld en van de dekterreingrens voldoende rekening worden gehouden.
3.
Wanneer de ontginning een plaats is genaderd, welke onaangetast moet blijven, moeten de ontginningswerken met voldoende frequentie worden opgemeten.
4.
Zodra blijkt, dat, anders dan op grond van een krachtens artikel 37, tweede lid, of artikel 38, derde lid, verleende ontheffing, de bij artikel 37, eerste lid, bepaalde afstand van het dekterrein is overschreden of de bij of krachtens artikel 38, eerste of tweede lid, bepaalde grensmuur of muur is aangetast, moet daarvan onverwijld schriftelijk mededeling worden gedaan aan de Inspecteur-Generaal der Mijnen.
1.
De gegevens van de opmetingen, die voor de vervaardiging van kaarten, plannen, doorsneden en profielen hebben gediend, de gegevens betreffende bovengrondse waterpassingen en lengtemetingen, benevens die gegevens, welke nodig zijn om te allen tijde de stand van de ontginningswerken te kunnen reconstrueren, moeten in registers worden vermeld.
2.
De Inspecteur-Generaal der Mijnen is bevoegd meetregisters te waarmerken.
3.
De artikelen 128, vierde lid, en 130 zijn van overeenkomstige toepassing op meetregisters en in verband met opmetingen gemaakte berekeningen.
1.
Het is verboden geplaatste meettekens te beschadigen. Verplaatsen of verwijderen van meettekens mag alleen geschieden met voorkennis van de ter plaatse verantwoordelijke, overeenkomstig artikel 8, tweede lid, met toezicht belaste mijnmeter onderscheidenlijk van de bij de plaatsing van die tekens betrokken, krachtens artikel 129, eerste lid, aangewezen persoon.
2.
In geval een opmeting vanwege de Inspecteur-Generaal der Mijnen wordt verricht, zijn de bestuurders van de betrokken mijnonderneming verplicht de nodige hulp te verschaffen.