Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk IA. Raadpleging van en deelneming door de arbeiders
- Hoofdstuk II. Aanleg en inrichting van mijn- en boorwerken. Bescherming van delfstoffen
+ Hoofdstuk III. Verkeer en vervoer
+ Hoofdstuk IV. Verlichting
+ Hoofdstuk V. Werktuigen, gereedschappen, leidingen en toestellen
+ Hoofdstuk VI. Elektrische installaties en elektrisch materieel
+ Hoofdstuk VII. Karteringen en metingen
+ Hoofdstuk VIII. Het verlaten van werken, inrichtingen en terreinen
+ Hoofdstuk VIII.A. Pijpleidingen ten behoeve van het winnen van delfstoffen
+ Hoofdstuk IX. De veiligheid
+ Hoofdstuk IX.A. Werkzaamheden onder water of onder druk
+ Hoofdstuk X. Ontplofbare en andere gevaarlijke stoffen
+ Hoofdstuk XII. De luchtverversing in de ondergrondse werken
+ Hoofdstuk XIII. Gezondheid en hygiëne
+ Hoofdstuk XIV. Bescherming tegen de gevaren van toestellen, welke ioniserende stralen uitzenden, en van radioactieve stoffen
+ Hoofdstuk XV. Ongevallen en reddingsmaatregelen
+ Hoofdstuk XVI. De arbeid
+ Hoofdstuk XVII. Mijnbouwkundige onderzoekingen anders dan door middel van een boorwerk
+ Hoofdstuk XVIII. Het Staatstoezicht op de Mijnen
+ Hoofdstuk XIX
+ Hoofdstuk XX. Voorkomen van het veroorzaken van gevaar, schade of hinder door inrichtingen
+ Hoofdstuk XXI. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 14 Mijnreglement 1964

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2003. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
Bij een onderneming, waartoe een of meer mijn- of boorwerken behoren of die mijnbouwkundige onderzoekingen verricht, moeten op doelmatige plaatsen de volgende bescheiden aanwezig zijn:
a. een mijnboek, waarin de bij en krachtens artikel 325, eerste lid, aangewezen ambtenaren aantekening houden van hun bezoeken, alsmede van de opmerkingen, waartoe het bij die bezoeken geconstateerde aanleiding heeft gegeven;
b. een personenregister, waarin omtrent degenen, die op of in een mijnwerk, op een boorwerk of bij een mijnbouwkundige onderzoeking te werk zijn gesteld, worden vermeld:
1°. naam, voorletters, nationaliteit, nummer van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht en geboortedatum;
2°. functie, datum van aankomst op en datum van vertrek van het mijnwerk, het boorwerk of de mijnbouwkundige onderzoeking;
3°. bezit van bewijs van geneeskundig onderzoek alsmede de vervaldatum hiervan;
4°. bezit van bij of krachtens dit reglement gevorderde opleidings- en trainingsbewijzen alsmede de vervaldata hiervan;
5°. datum en tijdstip van de laatste wijziging van het register.
c. bescheiden, waarin omtrent de onder b bedoelde personen is vermeld:
1°. voor zover zij in de ondergrondse werken werkzaam zijn:
op welke plaats of plaatsen zij zijn tewerkgesteld en welke soort werkzaamheden zij verrichten;
2°. voor zover zij niet in de ondergrondse werken werkzaam zijn:
bij welke afdeling of dienst of bij welk bureau zij zijn tewerkgesteld en welke werkzaamheden zij verrichten, tenzij een en ander reeds uit de omschrijving van de ingevolge b , onder 2°, vermelde functie blijkt.
2.
Onze Minister kan met betrekking tot door hem aangewezen personen of groepen van personen, die op of in een mijnwerk, op een boorwerk of bij mijnbouwkundige onderzoekingen zijn tewerkgesteld, doch niet in dienst van de betrokken mijnonderneming zijn, van het in het eerste lid onder b en c bepaalde ontheffing verlenen.