Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Meststoffenbesluit 1977

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 11 juli 1977, houdende voorschriften inzake meststoffen (Meststoffenbesluit 1977)
Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 27 mei 1977, nr. J. 1417, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Overwegende dat het wenselijk is nieuwe voorschriften vast te stellen met betrekking tot het vervoeren en verkopen van meststoffen ter uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 december 1975 (76/116/EEG) betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake meststoffen (Pb. 30 januari 1976, no. L 24);
Gelet op artikel 2 en artikel 3, eerste en derde lid, van de Meststoffenwet 1947;
De Raad van State gehoord (advies van 15 juni 1977, nr. 16);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 6 juli 1977, nr. J. 1818, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Dit besluit neemt over de terminologie van de Meststoffenwet 1947 (Stb. H. 123) en verstaat voorts onder:
"Directeur-Generaal": de Directeur-Generaal voor de Landbouw en de Voedselvoorziening.
Artikel 2
Het is verboden een meststof, welke niet is vermeld op een door Onze Minister vast te stellen lijst, te vervoeren of te verkopen.
Artikel 3
Het is verboden een meststof, welke is vermeld op de in artikel 2 bedoelde lijst te vervoeren of te verkopen, indien deze niet voldoet aan door Onze Minister gestelde eisen.
Artikel 4
Het is verboden een meststof welke is vermeld op de in artikel 2 bedoelde lijst, te vervoeren of te verkopen, indien:
a. de door Onze Minister voorgeschreven aanduidingen en vermeldingen niet goed zichtbaar, duidelijk leesbaar, onuitwisbaar en onveranderd voorkomen:
- op de verpakking of op een daarop bevestigd etiket of daaraan bevestigde label indien de verpakkingseenheid een gewicht heeft van niet meer dan 100 kg;
- op de verpakking of op een daarop bevestigd etiket of daaraan bevestigde label of in een daarbij gevoegd schriftelijk stuk, indien de verpakkingseenheid een gewicht heeft van meer dan 100 kg;
- in een bij de meststof gevoegd schriftelijk stuk voor wat betreft onverpakte meststoffen;
b. op verpakkingsmateriaal, waarin de meststof zich bevindt, of op een daarop bevestigd etiket of daaraan bevestigde label dan wel in een bij de meststof gevoegd schriftelijk stuk:
1°. enige vermelding omtrent aard, gehalten, verdere samenstelling, hoedanigheden, merk, handelsbenaming, wijze van gebruik, opslag of behandeling van de meststof voorkomt, welke niet door Onze Minister is voorgeschreven of toegestaan;
2°. de vermelding "EEG-MESTSTOF" of enige andere aanduiding, welke de indruk kan wekken dat de meststof voldoet aan door de E.G. vastgestelde normen, voorkomt, tenzij het gebruik van deze vermelding door Onze Minister is toegestaan;
3°. enige aanduiding of vermelding voorkomt waardoor bij het publiek een onjuiste of misleidende indruk kan worden gewekt omtrent gegevens als bedoeld onder 1° en 2°;
4°. de door Onze Minister gegeven voorschriften omtrent de onderlinge scheiding van aanduidingen of vermeldingen niet zijn in acht genomen.
Artikel 5
Het is verboden een verpakte meststof, welke is vermeld op de in artikel 2 bedoelde lijst, te vervoeren of te verkopen, indien de verpakking niet overeenkomstig de door Onze Minister gegeven voorschriften is gesloten of verzegeld.
Artikel 6
Het is verboden een meststof, welke is vermeld op de in artikel 2 bedoelde lijst, bij geschrifte te koop aan te bieden, indien in de schriftelijke aanbieding:
a. niet duidelijk leesbaar en onveranderd de aanduidingen en vermeldingen, bedoeld in artikel 4, onder a, voorkomen;
b. enige aanduiding of vermelding, bedoeld in artikel 4, onder b, voorkomt.
1.
De Directeur-Generaal kan van de in dit besluit gestelde verbodsbepalingen, al dan niet onder voorwaarden, ontheffing verlenen.
2.
In de gevallen door de Directeur-Generaal aangewezen en met inachtneming van door hem gestelde regelen kan de directeur van het Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwprodukten te Wageningen, al dan niet onder voorwaarden van de in dit besluit gestelde verbodsbepalingen een bijzondere ontheffing, betrekking hebbende op een bepaalde partij van een meststof, verlenen.
Artikel 8
Onze Minister geeft voorschriften betreffende de wijze waarop de ontheffingen, bedoeld in het vorige artikel, moeten worden aangevraagd, de behandeling der aanvrage, de wijze waarop de ontheffingen worden verleend, alsmede de voldoening van de kosten van het onderzoek.
Artikel 9
Het Meststoffenbesluit 1951 (Stb. K. 671) wordt ingetrokken.
Artikel 10
Het vervoeren en verkopen van meststoffen ten aanzien waarvan niet voldaan is aan het bij of krachtens dit besluit bepaalde is tot 1 januari 1979 nog toegestaan, voor zover ten aanzien van die meststoffen is voldaan aan de bepalingen, gesteld bij of krachtens het Meststoffenbesluit 1951, zoals deze luiden op 17 december 1977.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als: "Meststoffenbesluit 1977".
2.
Het treedt in werking met ingang van 18 december 1977.
Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Soestdijk, 11 juli 1977
De Minister van Landbouw en Visserij,
Uitgegeven de achttiende augustus 1977
De Minister van Justitie,