{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Memorandum van overeenstemming tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en de Republiek Argentinië inzake automatische inlichtingenuitwisseling voor belastingdoeleinden
Preambule
Algemeen
Artikel 1
Artikel 2
Uitwisseling van inlichtingen
Artikel 3
Termijnen en voorwaarden
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Toepassing en titel
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Memorandum van Overeenstemming tussen de bevoegde autoriteiten van de Republiek Argentinië en Nederland inzake automatische inlichtingenuitwisseling voor belastingdoeleinden

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Memorandum van Overeenstemming tussen de bevoegde autoriteiten van de Republiek Argentinië en Nederland inzake automatische inlichtingenuitwisseling voor belastingdoeleinden
De Staatssecretaris van Financiën maakt het volgende bekend.
Dit besluit bevat een bekendmaking van het in juni 2014 tussen het Hoofd van de Federale Belastingadministratie van Argentinië en de Plaatsvervangend Directeur-generaal Belastingdienst van Nederland gesloten Memorandum van Overeenstemming inzake automatische inlichtingenuitwisseling voor belastingdoeleinden. Het Memorandum geeft categorieën weer voor de automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen, zoals over onroerende zaken, dividend, interest (indien beschikbaar), royalty’s (indien beschikbaar), vermogenswinsten, inkomsten uit zelfstandige arbeid, salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen, directeursbeloningen en andere soortgelijke beloningen, inkomsten verkregen door artiesten en sportbeoefenaars, pensioenen en lijfrenten, inkomsten uit overheidsfuncties en overige inkomsten. De eerste uitwisseling heeft betrekking op het jaar 2012.
Preambule
Teneinde de bepalingen ten uitvoer te kunnen brengen van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Argentinië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend in Buenos Aires op 27 december 1996 en de Resolutie MEyP No. 336/2003 van het voormalige Ministerie van Economie en Productie van de Republiek Argentinië (hierna genoemd: ‘het Verdrag’), en met inachtneming van hun wens de wederzijdse bijstand te versterken door automatische inlichtingenuitwisseling, zijn de bevoegde autoriteiten van Nederland en de Republiek Argentinië het volgende overeengekomen:
Artikel 1
Op basis van artikel 29 (uitwisseling van inlichtingen) van het Verdrag en in overeenstemming met dit Memorandum, spannen de bevoegde autoriteiten van Nederland en de Republiek Argentinië zich in elkaar automatisch inlichtingen te verstrekken als bedoeld in artikel 3, betreffende personen die ingezetenen zijn van een van beide Staten.
Artikel 2
Dit Memorandum van Overeenstemming is van toepassing op belastingen die vallen onder de bepalingen van het Verdrag.
1.
De bevoegde autoriteiten spannen zich in elkaar automatisch inlichtingen te verstrekken met betrekking tot het volgende:
a. Voor Argentinië: inkomsten uit onroerende zaken;
en voor Nederland: eigendom en waarde van onroerende zaken, als bedoeld in artikel 6 van het Verdrag (model Verdrag van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (hierna: OESO code 6);
b. dividend, als bedoeld in artikel 10 van het Verdrag (OESO code 10);
c. interest, indien beschikbaar, als bedoeld in artikel 12 van het Verdrag (OESO code 11);
d. royalty’s, indien beschikbaar, als bedoeld in artikel 13 van het Verdrag (OESO code 12);
e. vermogenswinsten, als bedoeld in artikel 14 van het Verdrag (OESO code 13);
f. inkomsten uit zelfstandige arbeid, als bedoeld in artikel 15 van het Verdrag (OESO code 14);
g. salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen met betrekking tot een dienstbetrekking, als bedoeld in artikel 16 van het Verdrag (OESO code 15);
h. directeursbeloningen en andere soortgelijke beloningen, als bedoeld in artikel 17 van het Verdrag (OESO code 16);
i. inkomsten verkregen door artiesten en sportbeoefenaars, als bedoeld in artikel 18 van het Verdrag (OESO code 17);
j. pensioenen, inclusief overheidspensioenen, en lijfrenten, als bedoeld in artikel 19 van het Verdrag (OESO code 18);
k. inkomsten uit overheidsfuncties, als bedoeld in artikel 20 van het Verdrag (OESO code 19);
l. overige inkomsten, als bedoeld in artikel 23 van het Verdrag (OESO code 21).
2.
De bevoegde autoriteiten kunnen via briefwisseling met elkaar overeenkomen aan de lijst van inlichtingen die worden uitgewisseld, andere inlichtingencategorieën toe te voegen en evalueren de verstrekte informatie, in ieder geval, elke twee jaar.
Artikel 4
Met betrekking tot de automatische inlichtingenuitwisseling op basis van dit Memorandum zijn de bepalingen van het Verdrag betreffende de bescherming van personen, beperkingen ten aanzien van de verplichting tot het verstrekken van bijstand en geheimhouding volledig van toepassing.
Artikel 5
De informatie als bedoeld in artikel 3 van dit Memorandum zal zoveel mogelijk worden verstuurd in een elektronisch format gebruikende AES 256 bit encryptie of een encryptie die bilateraal is overeengekomen. Mocht dit niet beschikbaar zijn bij de bevoegde autoriteit, dan wordt de informatie in papieren vorm verstuurd. Deze informatie bevat, zoveel mogelijk, het belasting identificatie nummer (BSN nummer) van het woon- en bronland van de niet-ingezetene ontvangers van inkomsten en/of enige andere informatie die bijdraagt aan een correcte identificatie van de persoon waarop de informatie betrekking heeft.
Artikel 6
Indien de door een Staat verstrekte informatie, die deel uitmaakt van de automatische inlichtingenuitwisseling, niet juist of onvolledig wordt bevonden, maakt de bevoegde autoriteit dit zo spoedig mogelijk bekend aan de andere Staat. Terugkoppeling wordt gegeven indien dat nuttig is voor de verzendende Staat.
1.
De informatie als bedoeld in artikel 3 wordt periodiek, tenminste eenmaal per kalenderjaar, verstrekt aan:
In de Republiek Argentinië: het Federale Hoofd van de Federale Belastingadministratie (Administración Federal de Ingresos Públicos) en de door hem voor deze doeleinden als bevoegde vertegenwoordigers benoemde functionarissen.
In Nederland: het Hoofd van de Central Liaison Office van de Nederlandse Belastingdienst en de door hem voor deze doeleinden als bevoegde vertegenwoordigers benoemde functionarissen,
2.
Informatie met betrekking tot inkomsten en/of gegevens aangaande een bepaald kalenderjaar wordt voor zover mogelijk onmiddellijk toegezonden en, in ieder geval, zo spoedig mogelijk na afloop van het desbetreffende kalenderjaar.
1.
Dit Memorandum treedt in werking op de datum van de laatste handtekening en is van toepassing tot deze wordt opgezegd door middel van een schriftelijk bericht van de ene bevoegde autoriteit aan de andere bevoegde autoriteit. Dit MOU kan op elk moment worden gewijzigd door overeenstemming tussen de bevoegde autoriteiten.
2.
Het Memorandum is eerder dan de hiervoor genoemde datum van toepassing op informatie als bedoeld in artikel 3 dat betrekking heeft op het kalenderjaar 2012.
Artikel 9
Dit Memorandum kan worden aangehaald als ‘Memorandum van Overeenstemming tussen de bevoegde autoriteiten van de Republiek Argentinië en Nederland inzake automatische inlichtingenuitwisseling voor belastingdoeleinden’.
Gedaan in tweevoud, in de Spaanse, Nederlandse en Engelse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. Ingeval van enig verschil in interpretatie van dit Memorandum, is de Engelse tekst beslissend.
Den Haag, 4 juni 2014
De bevoegde autoriteit van Nederland
Plaatsvervangend Directeur-generaal van de Nederlandse Belastingdienst
Buenos Aires, 14 mei 2014
De bevoegde autoriteit van de Republiek Argentinië
Hoofd van de Federale Belastingadministratie