Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Algemene bepalingen
Paragraaf 1
Uitwisseling van inlichtingen
Paragraaf 2
Paragraaf 3
Procedures voor het uitwisselen van inlichtingen
Paragraaf 4
Paragraaf 5
Paragraaf 6
Paragraaf 7
Toepassing en titel
Paragraaf 8
Paragraaf 9
Paragraaf 10
Paragraaf 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Memorandum van Overeenstemming tussen de bevoegde autoriteiten van Australië en Nederland inzake automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Memorandum van Overeenstemming tussen de bevoegde autoriteiten van Australië en Nederland inzake automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen
De Staatssecretaris van Financiën maakt het volgende bekend.
Dit besluit bevat een bekendmaking van het in augustus 2015 tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en Australië gesloten Memorandum van Overeenstemming inzake automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen. Het Memorandum vervangt het Memorandum van Overeenstemming tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en Australië inzake de automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen en de intensivering van de spontane uitwisseling van fiscale inlichtingen van 4 juni 2002 ( Staatscourant 2002, 239 ), dat met het nieuwe Memorandum wordt ingetrokken.
Het Memorandum geeft categorieën weer voor de automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen, zoals over onroerende zaken, dividenden, interest, royalty’s, vermogenswinst, inkomsten uit zelfstandige arbeid, salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen m.b.t. arbeid, directeursbeloningen en andere soortgelijke betalingen, inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars, pensioenen, lijfrenten, sociale zekerheidsuitkeringen en andere soortgelijke beloningen, betalingen aan studenten voor studie en opleiding, alsmede overige inkomsten.
Het Memorandum is op 29 augustus 2015 in werking getreden.Memorandum van Overeenstemming tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en Australië inzake automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen
De bevoegde autoriteiten van Australië en Nederland
Teneinde de bepalingen van de Overeenkomst tussen Australië en het Koninkrijk der Nederlanden ter vermijding van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, het Protocol van 17 maart 1976, zoals gewijzigd bij het Tweede Protocol van 30 juni 1986 (hierna in dit Memorandum van Overeenstemming te noemen ‘de Overeenkomst’), en het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken, gesloten in Straatsburg op 25 januari 1988, zoals gewijzigd bij het Protocol van 2010 (hierna genoemd ‘het Verdrag‘) en
teneinde de wederzijdse bijstand intensiveren,
alsmede met het oog op de wederzijdse verantwoordelijkheden om krachtens artikel 25 van de Overeenkomst inlichtingen uit te wisselen,
zijn het volgende overeengekomen:
1. De bevoegde autoriteiten van Australië en Nederland verstrekken elkaar automatisch de inlichtingen als genoemd in paragraaf 2 in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 25 van de Overeenkomst, de bepalingen van het Verdrag en in overeenstemming met de bepalingen van dit Memorandum van Overeenstemming.
2. De term ‘bevoegde autoriteit‘ in dit Memorandum van Overeenstemming heeft dezelfde betekenis als in de Overeenkomst en het Verdrag.

Paragraaf 2

De bevoegde autoriteiten verstrekken elkaar op de in paragraaf 7, lid 3 vastgestelde tijdstippen automatisch inlichtingen – indien beschikbaar – over:
a. onroerende zaken (OESO code 6);
voor Nederland: eigendom en waarde van onroerende zaken;
voor Australië: inkomsten uit onroerende zaken;
b. dividenden (OESO code 10);
c. interest (OESO code 11);
d. royalty’s (OESO code 12);
e. vermogenswinst (OESO code 13);
f. inkomsten uit zelfstandige arbeid (OESO code 14);
g. salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen met betrekking tot arbeid (OESO code 15);
h. directeursbeloningen en andere soortgelijke betalingen (OESO code 16);
i. inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars (OESO code 17);
j. pensioenen, lijfrenten, sociale zekerheidsuitkeringen en andere soortgelijke beloningen (OESO codes 18 en 19);
k. betalingen aan studenten voor studie en opleiding (OESO code 20);
l. overige inkomsten (OESO code 21).

Paragraaf 3

De bevoegde autoriteiten kunnen dit Memorandum van Overeenstemming te allen tijde aanpassen om tot een wijziging te komen van de reikwijdte van de uit te wisselen inlichtingen. Dergelijke wijzigingen worden toegepast nadat dit door de bevoegde autoriteiten wederzijds schriftelijk is overeengekomen.

Paragraaf 4

De bepalingen van artikel 25 van de Overeenkomst zijn van toepassing met betrekking tot geheimhouding en de beperkingen die worden gesteld aan de inlichtingen die krachtens dit Memorandum van Overeenstemming kunnen worden uitgewisseld.

Paragraaf 5

De inlichtingen als bedoeld in paragraaf 2 van dit Memorandum van Overeenstemming worden waar mogelijk verstrekt in een voor de computer leesbare vorm en indien mogelijk in de opmaak zoals die binnen de OESO is overeengekomen. De bevoegde autoriteiten kunnen onderling schriftelijk overeenkomen een andere opmaak en een ander protocol voor de informatieoverdracht te gebruiken. Tot de uit te wisselen inlichtingen behoort eveneens alle informatie, indien beschikbaar, die kan bijdragen tot de identificatie van een persoon in één of in beide Staten, zoals – voor zover geoorloofd – fiscale identificatienummers, geboortedatum en -plaats en datum en plaats van oprichting.

Paragraaf 6

Indien mocht blijken dat de verstrekte inlichtingen onjuist of onvolledig zijn, stelt de bevoegde autoriteit zodra zij dat ontdekt, de andere bevoegde autoriteit hiervan zo spoedig mogelijk in kennis. De juiste en complete informatie wordt door de betreffende bevoegde autoriteit zo spoedig mogelijk ter beschikking gesteld. Hetzelfde geldt met betrekking tot technische fouten of problemen bij het converteren van de verstrekte gegevens.
1. De inlichtingen worden gezonden aan:
In Australië: Mr David Allen Assistent Commissioner (Transparency Practice) Internationals Public Groups and International Australian Taxation Office 21 Genge Street CIVIC SQUARE ACT 2601 Australië
   
In Nederland: Belastingdienst/Central Liaison Office Postbus 378 7600 AJ Almelo Nederland
2. De bevoegde autoriteiten zullen elkaar via briefwisseling op de hoogte stellen van de namen van hun bevoegde vertegenwoordigers en van latere wijzigingen daarin.
3. Inlichtingen als bedoeld in paragraaf 2 worden:
voor Australië: zo snel mogelijk na 30 juni van het betreffende boekjaar doorgestuurd;
en
voor Nederland: zo snel mogelijk na 31 december van het betreffende kalenderjaar.

Paragraaf 8

Dit Memorandum van Overeenstemming treedt in werking op de laatste datum van ondertekening door de bevoegde autoriteit van Nederland en Australië. Vanaf de datum van inwerkingtreding van dit Memorandum is het Memorandum van Overeenstemming tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en Australië inzake de automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen en de intensivering van de spontane uitwisseling van fiscale inlichtingen van 4 juni 2002, ingetrokken. De Staten zorgen voor de vereiste bekendmaking van dit Memorandum.

Paragraaf 9

Dit Memorandum van Overeenstemming wordt gesloten voor onbepaalde tijd. Het kan worden beëindigd door een schriftelijke kennisgeving door een van de bevoegde autoriteiten en houdt zes maanden na ontvangst van deze kennisgeving op van kracht te zijn.

Paragraaf 10

De bevoegde autoriteiten komen wederzijds overeen om dit Memorandum van Overeenstemming drie jaar na de datum van inwerkingtreding te herzien, tenzij zij elkaar schriftelijk meedelen dat herziening niet noodzakelijk is. Vragen met betrekking tot herziening kunnen echter te allen tijde op verzoek van een van de bevoegde autoriteiten in behandeling worden genomen.

Paragraaf 11

Dit Memorandum van Overeenstemming kan worden aangehaald als het ‘Memorandum van Overeenstemming tussen de bevoegde autoriteiten van Australië en Nederland inzake automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen’.
Ondertekend in tweevoud in zowel de Engelse als de Nederlandse taal, zijnde elke tekst gelijkelijk authentiek. Ingeval van enig verschil in interpretatie van dit Memorandum, zullen de bevoegde autoriteiten zich beroepen op de Engelse tekst.
Voor de Australische bevoegde autoriteit
29 augustus 2015
David Allen
Assistant Commissioner,
Transparency Practice Internationals,
Public Groups and International,
Australian Taxation Office,bevoegde autoriteit
Voor de Nederlandse bevoegde autoriteit
20 augustus 2015
Peter Veld
Directeur-generaal van de Belastingdienst van Nederland,
bevoegde autoriteit