Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemeene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Van de Marineraden en hunne samenstelling
+ Hoofdstuk III. Van de bevoegdheid en den werkkring der Marineraden
+ Hoofdstuk IV. Van het onderzoek
- Hoofdstuk V. Bijzondere bepalingen
+ Hoofdstuk VI. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk VII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Marinescheepsongevallenwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2005.
1.
De termijn van oproeping van getuigen en van deskundigen voor den Nederlandschen Marineraad is, voor het geval zij in het Rijk in Europa woonachtig zijn of verblijf houden, van twee vrije dagen. Is hunne woonplaats elders of onbekend, dan stelt de voorzitter dien termijn vast.
2.
De termijn van oproeping van getuigen en van deskundigen voor den Nederlandsch-Indischen Marineraad wordt door den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië vastgesteld.
3.
Voor zoover noodig geschiedt de oproeping en de mededeeling van beslissingen van een Marineraad op last van den voorzitter van dien Raad, door beteekening door den deurwaarder van eenig rechterlijk college of ander een ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, met achterlating van een afschrift aan den persoon of aan zijn woon- of verblijfplaats.
4.
Ingeval de beambte, met de beteekening belast, noch den persoon van den opgeroepene of beteekende, noch iemand van diens huisgenooten aan diens woon- of verblijfplaats aantreft, zal hij het afschrift terstond ter hand stellen aan het hoofd van het plaatselijk bestuur - op Java en Madoera aan den Assistent-Resident - of aan dengene, die hem vervangt, die het oorspronkelijke met gezien zal teekenen en het afschrift zoo mogelijk aan den betrokkene zal moeten doen toekomen, zonder dat van dit laatste echter zal behoeven te blijken.
1.
De Marineraden zijn bij de behandeling van zaken als in deze wet bedoeld, aan geene andere vormen gehouden, dan bij deze wet zijn bepaald.
2.
De vlootvoogd, die het voorloopig onderzoek heeft ingesteld of doen instellen, is bevoegd de zittingen van den betrokken Marineraad, ook die, welke met gesloten deuren worden gehouden, bij te wonen. Hij kan zich echter bij alle werkzaamheden, in deze wet bedoeld, door een zeeofficier doen vervangen.
1.
De kosten van het onderzoek betreffende een ramp of ongeval, overkomen aan een onder het opperbevel van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië staand oorlogsvaartuig, alsmede de kosten, verbonden aan den Nederlandsch-Indischen Marineraad, komen ten laste van de Nederlandsch-Indische geldmiddelen.
2.
Alle andere uit deze wet voortvloeiende kosten worden gedragen door het Rijk.
Artikel 21
Aan belanghebbenden wordt op hun verzoek kosteloos inzage en, op hunne kosten, uittreksel of afschrift van de uitspraak van een Marineraad door den secretaris van het college verstrekt, berekend, voor den Nederlandschen Marineraad volgens tarief voor uittreksels of afschriften van vonnissen in strafzaken, voor den Nederlandsch-Indischen Marineraad volgens tarief van justitiekosten en salarissen in strafzaken, voor griffiers en deurwaarders bij de Europeesche rechtbanken.
Artikel 22
Indien bij het onderzoek een gegrond vermoeden ontstaat, dat door iemand een strafbaar feit is gepleegd, dan wordt de bevoegde ambtenaar van het Openbaar Ministerie, dan wel de betrokken militaire autoriteit daarmede in kennis gesteld door den voorzitter van den Marineraad.