Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemeene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Van de Marineraden en hunne samenstelling
- Hoofdstuk III. Van de bevoegdheid en den werkkring der Marineraden
+ Hoofdstuk IV. Van het onderzoek
+ Hoofdstuk V. Bijzondere bepalingen
+ Hoofdstuk VI. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk VII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Marinescheepsongevallenwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2005.
1.
De Nederlandsche Marineraad neemt kennis van de rampen en ongevallen, overkomen aan alle oorlogsvaartuigen, ten aanzien waarvan die kennisneming ingevolge het tweede lid van dit artikel niet is opgedragen aan den Nederlandsch-Indischen Marineraad.
2.
De Nederlandsch-Indische Marineraad neemt kennis van rampen en ongevallen, overkomen aan oorlogsvaartuigen, welke:
a. onder het opperbevel van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië staan;
b. hoewel eigenlijk behoorende tot de zeemacht in Nederlandsch-Indië, tijdelijk aan het opperbevel van den Landvoogd aldaar onttrokken zijn in verband met een vanuit Nederlandsch-Indië naar het buitenland ondernomen reis;
c. vanuit Nederland, Suriname of Curaçao op reis zijn naar Nederlandsch-Indië, met de bedoeling om aldaar onder het opperbevel van den Gouverneur-Generaal te worden gesteld.
3.
Wij behouden Ons voor om het onderzoek van aan oorlogsvaartuigen overkomen rampen en ongevallen, in afwijking van het bepaalde in de eerste twee leden van dit artikel, aan een anderen Marineraad op te dragen.
1.
De werkkring en de bevoegdheden:
a. van de voorzitters, de leden en de secretarissen van de Marineraden en van hunne plaatsvervangers, zoomede die van de deskundige raadgevers, aan de Marineraden toegevoegd,
b. van de vlootvoogden in verband met hun bemoeienis ten opzichte van rampen en ongevallen, aan oorlogsvaartuigen overkomen,
worden, met betrekking tot den Nederlandschen Marineraad door Ons, en met betrekking tot den Nederlandsch-Indischen Marineraad door den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië geregeld.
2.
De geldelijke tegemoetkomingen, toe te kennen aan de in het eerste lid van dit artikel onder a bedoelde personen, worden met betrekking tot den Nederlandschen Marineraad voor zooveel noodig door Ons en met betrekking tot den Nederlandsch-Indischen Marineraad voor zooveel noodig door den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië vastgesteld.
1.
De voorzitter, de leden, de deskundige raadgevers en de secretaris van de betrokken Marineraad, hun plaatsvervangers, alsmede de marine-officieren, bedoeld in artikel 12, eerste lid, hebben toegang tot de schepen, met inbegrip van de woongedeelten, waaraan een ramp of ongeval, bedoeld in artikel 1, vierde lid, is overkomen, of welke een zodanige ramp of een zodanig ongeval hebben veroorzaakt en tot de plaatsen, waar zodanige schepen zich bevinden, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is.
2.
Deze bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van de schepen, welke op enigerlei wijze, zij het ook slechts middellijk, bij de ramp of het ongeval betrokken zijn.
Artikel 7
De eigenaars, de commandanten, de kapiteins, de officieren, de stuurlieden, de machinisten of scheepswerktuigkundigen en de leden der bemanning van de schepen, bedoeld in artikel 6, eerste en tweede lid, zijn verplicht aan de in het vorige artikel bedoelde personen desverlangd de door hen noodig geachte inlichtingen te geven.
Artikel 8
De betrokken Commandanten der Marine in Nederland, de Commandant der Zeemacht in Nederlandsch-Indië, de in het eerste lid van artikel 12 bedoelde marineofficieren, de voorzitters, de plaatsvervangende voorzitters, de leden, de plaatsvervangende leden, de secretarissen, de plaatsvervangende secretarissen van de Marineraden, zoomede de aan die Raden toegevoegde deskundige raadgevers en hunne plaatsvervangers, zijn, uitgezonderd tegenover de, in het verband van deze wet, boven hen gestelde autoriteiten, verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun in plaatsen, waar zij krachtens artikel 6 binnentreden, omtrent het daar uitgeoefend wordend bedrijf is bekend geworden, voor zoover het niet in strijd is met de bepalingen van deze of een andere wet.
Artikel 9
De voorzitters, de leden, de plaatsvervangende voorzitters en de plaatsvervangende leden van de Marineraden onthouden zich van deelneming aan de behandeling van zaken, welke hen of hunne bloed- en aanverwanten tot en met den vierden graad persoonlijk aangaan, of waarin zij als gemachtigden zijn betrokken.
1.
De zittingen van de Marineraden worden in het openbaar gehouden, tenzij in een bepaald geval de Raad, om in de uitspraak te vermelden redenen, mocht besluiten de behandeling van een zaak geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren te doen plaats hebben. Dit laatste geschiedt ook indien, om redenen van defensiebelang of om redenen, daarmede verband houdende, den Nederlandschen Marineraad door Onzen Minister van Defensie, dan wel den Nederlandsch-Indischen Marineraad door den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, geheimhouding wordt opgelegd.
2.
De voorzitters, de plaatsvervangende voorzitters, de leden, de plaatsvervangende leden, de raadgevers, de plaatsvervangende raadgevers, de secretarissen en de plaatsvervangende secretarissen zijn verplicht het geheim der raadkamer te bewaren.
3.
Beslissingen van de Marineraden moeten in voltallige vergaderingen worden genomen. In geval van staking van stemmen, als gevolg van onthouding, is de stem van den voorzitter beslissend.