Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemeene bepalingen
- Hoofdstuk II. Van de Marineraden en hunne samenstelling
+ Hoofdstuk III. Van de bevoegdheid en den werkkring der Marineraden
+ Hoofdstuk IV. Van het onderzoek
+ Hoofdstuk V. Bijzondere bepalingen
+ Hoofdstuk VI. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk VII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Marinescheepsongevallenwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2005.
1.
Er zijn een Nederlandsche en een Nederlandsch-Indische Marineraad.
2.
De Nederlandsche Marineraad is gevestigd in een door Ons nader aan te wijzen gemeente. Hij is bevoegd ook in andere gemeenten hier te lande te vergaderen.
3.
De Nederlandsch-Indische Marineraad is gevestigd te Batavia. Hij is bevoegd, na verkregen machtiging van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, ook elders daar te lande te vergaderen.
1.
De Marineraden bestaan uit een voorzitter en vier leden. De voorzitter van den Nederlandschen Marineraad moet aan een universiteit dan wel de Open Universiteit waarop de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betrekking heeft, hebben verkregen het doctoraat in de rechtsgeleerdheid of het recht om de titel meester te voeren, mits dit doctoraat of dit recht verkregen is op grond van het afleggen van een examen in het Nederlandsch burgerlijk- en handelsrecht, Staatsrecht en strafrecht. De voorzitter van den Nederlandsch-Indischen Marineraad moet voldoen aan de eischen, gesteld voor de benoembaarheid tot lid van een Raad van Justitie in Nederlandsch-Indië. De leden moeten zijn zeeofficier of oud-zeeofficier, met dien verstande, dat ten minste twee der leden den rang van vlag- of hoofdofficier moeten bekleeden of bekleed hebben en niet meer dan twee van hen oud-zeeofficieren mogen zijn.
2.
Voor beide raden worden tevens benoemd een plaatsvervangend voorzitter en de noodige plaatsvervangende leden, te wier aanzien het bepaalde in het eerste lid van overeenkomstige toepassing is.
3.
Aan elken Raad worden een secretaris en een plaatsvervangend secretaris verbonden, die moeten zijn zeeofficier of oud-zeeofficier.
4.
Aan elken Raad worden, op diens verzoek, voor elk geval afzonderlijk, de noodige deskundige raadgevers toegevoegd.
5.
De voorzitters, de plaatsvervangende voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden worden benoemd voor den tijd van ten minste één en ten hoogste vier jaren.
Herbenoeming heeft niet plaats, tenzij bijzondere omstandigheden in het betrekkelijke besluit te vermelden, daartoe aanleiding geven.
6.
De benoeming van den voorzitter, den plaatsvervangenden voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van den Nederlandschen Marineraad, zoomede de toevoeging aan dit college van deskundige raadgevers, geschieden door Ons; ten aanzien van den Nederlandsch-Indischen Marineraad geschiedt dit door den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië.