{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Besluiten die zijn voorbehouden aan de raad van bestuur
Artikel 2. Mandatering aan de voorzitter van het college
Artikel 3. Mandatering aan de directeur van de kansspelautoriteit
Artikel 4. Ondermandatering aan de hoofden van de afdelingen van de kansspelautoriteit
Artikel 5. Volmacht
Artikel 6. Machtiging
Artikel 7. Inwerkingtreding
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Mandaatregister kansspelautoriteit 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 14 maart 2014. U leest nu de tekst die gold op 13 maart 2014.
Mandaatregister kansspelautoriteit 2012
De raad van bestuur van de kansspelautoriteit, onderscheidenlijk de directeur van de kansspelautoriteit,
Overwegende dat het wenselijk is voor de uitvoering van de hun wettelijk opgedragen taken de bevoegdheid tot het nemen van besluiten en de bevoegdheid om privaatrechtelijke rechtshandelingen dan wel andere handelingen te verrichten, neer te leggen bij de voorzitter van de raad van bestuur alsmede bij functionarissen in dienst van de kansspelautoriteit;
Besluiten:
1.
Het vaststellen van het bestuursreglement als bedoeld in artikel 33d, eerste lid van de Wet op de kansspelen;
2.
Het vaststellen van de begroting en de meerjarenraming;
3.
Het vaststellen van het jaarverslag van de kansspelautoriteit;
4.
Het vaststellen van de jaarrekening van de kansspelautoriteit;
5.
Het nemen van sanctiebesluiten;
6.
Het nemen van een beslissing op bezwaar ten aanzien van sanctiebesluiten.
7.
Het beslissen op klachten op grond van hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 2. Mandatering aan de voorzitter van het college
  Omschrijving bevoegdheid Mandaatgever Gemandateerde
1. Het opleggen, wijzigen en intrekken van een (spoed)last onder dwangsom, het opleggen of intrekken van een last onder bestuursdwang of het nemen van een toepassingsbeschikking Raad Voorzitter
2. De bevoegdheid om door het college genomen besluiten te ondertekenen Raad Voorzitter
Artikel 3. Mandatering aan de directeur van de kansspelautoriteit
Wet openbaarheid van bestuur artikel 4:18 artikel 4:20 Algemene wet bestuursrecht artikel 4:5, vierde lid, Algemene wet bestuursrecht artikel 1:3, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht artikel 1:3, derde lid Algemene wet bestuursrecht
  Omschrijving bevoegdheid Mandaatgever Gemandateerde
1. Aanstelling en ontslag van medewerkers tot en met schaal 14 Raad Directeur
2. Vaststellen van de beoordeling van het functioneren van de afdelingshoofden en alsmede overige rechtspositionele beslissingen ten aanzien van deze medewerkers Raad Directeur
3. Het vaststellen van de verplichting tot betaling van een geldsom Raad Directeur
4. Het nemen van een beslissing op bezwaar ten aanzien van een in mandaat door een afdelingshoofd genomen besluit Raad Directeur
5. Het beslissen op verzoeken om informatie of het actief openbaar maken van informatie op grond van de Raad Directeur
6. De bevoegdheid om ondermandaat te verlenen bij aan hem gemandateerde besluiten Raad Directeur
7. Het nemen van een beschikking als bedoeld in of Raad Directeur
8. Het nemen van een besluit als bedoeld in Raad Directeur
9. Het bij wijze van aanslag opleggen van kansspelheffingen Raad Directeur
10. Het nemen van beschikkingen als bedoeld in ten aanzien van vergunningen en onderliggende reglementen. Raad Directeur
11. Het beslissen op een aanvraag als bedoeld in . Raad Directeur
Artikel 4. Ondermandatering aan de hoofden van de afdelingen van de kansspelautoriteit
Wet openbaarheid van bestuur artikel 4:18 artikel 4:20 Algemene wet bestuursrecht artikel 4:5, vierde lid, Algemene wet bestuursrecht artikel 1:3, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht artikel 1:3, derde lid Algemene wet bestuursrecht
  Omschrijving bevoegdheid Mandaatgever Ondergemandateerde
1. Vaststellen van de beoordeling van het functioneren van de medewerkers van de afdelingen Directeur Afdelingshoofd
2. Het beslissen op verzoeken om informatie of het actief openbaar maken van informatie op grond van de Directeur Afdelingshoofd
3. Het nemen van een beschikking als bedoeld in of Directeur Afdelingshoofd
4. Het nemen van een besluit als bedoeld in Directeur Afdelingshoofd
5. Het bij wijze van aanslag opleggen van kansspelheffingen Directeur Afdelingshoofd vergunningen
6. Het nemen van beschikkingen als bedoeld in ten aanzien van vergunningen en onderliggende reglementen. Directeur Afdelingshoofd
7. Het beslissen op een aanvraag als bedoeld in . Directeur Afdelingshoofd
Artikel 5. Volmacht
  Omschrijving bevoegdheid Volmachtgever Gevolmachtigde
1. Het afgeven van een prestatieverklaring ten aanzien van een geleverde dienst Raad Directeur en afdelingshoofd
2. Het feitelijk doen van een betaling Raad Directeur en afdelingshoofd
Artikel 6. Machtiging
artikel 4:4 Algemene wet bestuursrecht artikel 4:14 Algemene wet bestuursrecht artikelen 2:3 6:15 Algemene wet bestuursrecht
  Omschrijving bevoegdheid Verlener van machtiging Gemachtigde
1. Vertegenwoordiging in rechte Raad Directeur, afdelingshoofd en medewerker juridische zaken
2. Het afdoen van brieven van feitelijke aard en het voeren van correspondentie voor zover betrekking hebbend op de eigen afdeling of unit, zoals het toezenden van stukken en informatieverstrekking Raad Afdelingshoofd
3. Het vaststellen van formats van aanvraagformulieren als bedoeld in Raad Afdelingshoofd
4. Het doen van een kennisgeving van verdaging als bedoeld in Raad Afdelingshoofd
5. Het voldoen aan de doorzendplicht c.q. terugzendplicht als bedoeld in de en Raad Afdelingshoofd
6. Het stellen van een termijn om een aanvraag met gegevens en bescheiden, dan wel met een vertaling of een samenvatting aan te vullen Raad Afdelingshoofd
Artikel 7. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2012.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatregister kansspelautoriteit 2012.
Den Haag, 26 juni 2012
Raad van bestuur van de kansspelautoriteit,
voorzitter.