Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definitie bestuur
Artikel 2. Algemene bevoegdheden
Artikel 3. Bijzondere bevoegdheden
Artikel 4. Rechtspositionele bevoegdheden
Artikel 5. Financiële bevoegdheden
Artikel 6. Inkoop van (on)roerende zaken en diensten
Artikel 7. Verkoop van (on)roerende zaken en diensten
Artikel 8. Beperkte gebruiksrechten
Artikel 9. Vaststellingsovereenkomsten
Artikel 10. Geheimhoudingsovereenkomsten
Artikel 11. Samenwerkingsovereenkomsten en Letters of Agreement
Artikel 11a
Artikel 12. Bevoegdheden op het gebied van de wet openbaarheid van bestuur
Artikel 13. Bezwaar en beroepsprocedures
Artikel 14. Klachtenprocedures
Artikel 15. Slotbepalingen
Artikel 16
Artikel 17
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Mandaatregeling en volmacht Luchtverkeersleiding Nederland 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 30 december 2016. U leest nu de tekst die gold op 29 december 2016.
Mandaatregeling en volmacht Luchtverkeersleiding Nederland 2011
Overwegende dat het voor een doelmatige uitoefening van de aan het bestuur van Luchtverkeersleiding Nederland (hierna: LVNL) opgedragen taken, wenselijk is deze bevoegdheden in voorkomende gevallen aan één of meerdere bestuursleden of aan andere personen binnen de organisatie te mandateren en;
Gelet op onder meer artikel 5.27, tweede lid van de Wet luchtvaart en;
Gelet op het reglement hoofdlijnen inrichting en wijze van bedrijfsvoering van LVNL;
Besluit:
1.
Onder bestuur wordt verstaan het in artikel 5.24 en 5.27 Wet luchtvaart bedoelde orgaan dat bevoegd is om LVNL in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
2.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter van het bestuur (chief executive officer) en een bestuurder (chief financial officer).
1.
Aan de voorzitter van het bestuur en de bestuurder wordt ieder afzonderlijk, met toepassing van Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, mandaat en volmacht verleend om LVNL in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
2.
Het bepaalde ingevolge het eerste lid geldt niet indien de artikelen 5, 6, 7 of 11 van toepassing zijn.
Artikel 3. Bijzondere bevoegdheden
De bevoegdheid ten aanzien van het sluiten van convenanten op grond van regelingen met als grondslag het Luchtverkeersreglement wordt gemandateerd aan de ‘general manager Procedures’ of de manager Aeronautical Information Management. Indien beiden afwezig zijn, zijn de manager Air Traffic Services Development of de manager Airspace Management and Route Development bevoegd.
1.
De bevoegdheid ten aanzien van het afgeven van besluiten met betrekking tot de in het Rechtspositiereglement LVNL en de Uitvoeringsregelingen LVNL neergelegde rechtspositionele onderwerpen wordt gemandateerd aan de general manager Corporate Services.
2.
De general manager Corporate Services kan de bevoegdheden zoals vermeld in het eerste lid, mandateren aan onder hem ressorterende medewerkers.
1.
De volmacht ten aanzien van het doen van financiële transacties en andere financiële aangelegenheden wordt overeenkomstig de hierna te noemen wijze verleend:
a. het sluiten van financieringsovereenkomsten en het aangaan en/of garanderen van geldleningen aan de manager Business Planning & Control tezamen met de general manager Corporate Services of de bestuurder;
b. het aan derden verlenen van machtigingen om namens LVNL betalingen te verrichten of gelden te innen aan de manager Business Planning & Control tezamen met de general manager Corporate Services of de bestuurder;
c. het doen van valutatransacties aan de treasurer tezamen met de manager Business Planning & Control of de general manager Corporate Services;
d. het accepteren van verzekeringsclaims aan de treasurer tezamen met de manager Business Planning & Control of de general manager Corporate Services. Voor zover dit het bedrag van € 2.500 niet te boven gaat, zijn de treasurer en de manager Business Planning & Control zelfstandig bevoegd.
2.
Bij afwezigheid van de bestuurder, de general manager Corporate Services en de manager Business Planning & Control, komen de aan deze ingevolge dit artikel verleende bevoegdheden toe aan de voorzitter van het bestuur, met dien verstande dat indien op grond van dit artikel de bevoegdheid slechts door meer dan één functie kan worden uitgeoefend, dit betreffende aantal ongewijzigd dient te blijven.
3.
Bij afwezigheid van de treasurer komt de aan deze ingevolge dit artikel verleende bevoegdheid toe aan de manager Business Planning & Control, de general manager Corporate Services, de voorzitter van het bestuur of de bestuurder, met dien verstande dat indien op grond van dit artikel de bevoegdheid slechts door meer dan één functie kan worden uitgeoefend, dit betreffende aantal ongewijzigd dient te blijven.
1.
De volmacht ten aanzien van het sluiten van inkoopovereenkomsten betreffende koop en huur van (on)roerende goederen en diensten wordt overeenkomstig de hierna te noemen wijze verleend:
a. aan de bestuurder tezamen met de general manager Corporate Services voor zover het een bedrag van € 500.000,– exclusief btw te boven gaat;
b. aan de manager Contracting tezamen met de general manager Corporate Services of de bestuurder, voor zover het een bedrag van € 500.000,– exclusief btw niet te boven gaat;
c. aan de manager Contracting tezamen met de manager Business Planning & Control voor zover het een bedrag van € 250.000,– exclusief btw niet te boven gaat;
d. aan de manager Contracting tezamen met een senior Buyer voor zover het een bedrag van € 100.000,– exclusief btw niet te boven gaat;
e. aan een senior buyer tezamen met een buyer voor zover het een bedrag van € 50.000,– exclusief btw niet te boven gaat;
f. aan een buyer tezamen met een assistent buyer voor zover het een bedrag van € 25.000,– exclusief btw niet te boven gaat.
2.
De aan deze ingevolge dit artikel verleende bevoegdheden van de bestuurder, de general manager Corporate Services, de manager Business Planning & Control en de manager Contracting, komen eveneens toe aan de voorzitter van het bestuur, met dien verstande dat indien op grond van dit artikel de volmacht slechts door meer dan één functie kan worden uitgeoefend, dit betreffende aantal ongewijzigd dient te blijven.
1.
De volmacht ten aanzien van het sluiten van overeenkomsten betreffende de verkoop en verhuur van (on)roerende goederen en diensten, dan wel de levering van diensten wordt overeenkomstig de hierna te noemen wijze verleend:
a. aan de general manager Corporate Servicestezamen met de bestuurder, voor zover het een bedrag van € 250.000,– exclusief btw te boven gaat;
b. aan de manager Contracting tezamen met de general manager Corporate Services of de bestuurder, voor zover het een bedrag van € 250.000,– exclusief btw niet te boven gaat;
c. aan de manager Contracting tezamen met de manager Business Planning & Control voor zover het een bedrag van € 125.000,– exclusief btw niet te boven gaat;
d. Aan de manager Contracting tezamen met een account manager van de afdeling Contracting voor zover het een bedrag van € 50.000,– exclusief btw niet te boven gaat;
e. In afwijking van het bepaalde onder a. wordt de bevoegdheid ten aanzien van verkoop en verhuur van (on)roerende goederen en diensten, dan wel de levering van diensten die betrekking hebben op de Regional Unit, verleend aan de general manager Regional Unit tezamen met de bestuurder;
f. In afwijking van het bepaalde onder b. en c. wordt de bevoegdheid ten aanzien van verkoop en verhuur van (on)roerende goederen en diensten, dan wel de levering van diensten die betrekking hebben op de Regional Unit, verleend aan de manager Contracting tezamen met de general manager Regional Unit.
2.
Bij afwezigheid van de bestuurder, de general manager Corporate Services, de manager Business Planning & Control, de general manager Regional Unit en de manager Contracting, komen de aan deze ingevolge dit artikel verleende bevoegdheden toe aan de voorzitter van het bestuur, met dien verstande dat indien met toepassing van onderhavig artikel de bevoegdheid slechts door meer dan één functie kan worden uitgeoefend, dit betreffende aantal ongewijzigd dient te blijven.
Artikel 8. Beperkte gebruiksrechten
De volmacht ten aanzien van de vestiging en opzegging van een recht op erfdienstbaarheid, het recht van erfpacht en het recht van opstal wordt verleend aan de general manager Corporate Services.
1.
De volmacht ten aanzien van het sluiten van financiële vaststellingsovereenkomsten wordt verleend aan de general manager Corporate Services.
2.
Voor zover de in het eerste lid bedoelde overeenkomsten betrekking hebben op het beëindigen van het dienstverband van medewerkers, is eveneens bevoegd de manager Human Resources Management.
1.
De volmacht ten aanzien van het sluiten van geheimhoudingsovereenkomsten, met uitzondering van de geheimhoudingsovereenkomsten genoemd in lid 2 en 3 van dit artikel, wordt verleend aan de manager Contracting of een accountmanager van de afdeling Contracting.
2.
De volmacht ten aanzien van het sluiten van geheimhoudingsovereenkomsten waarbij het onderwerp van de overeenkomst informatie betreft die betrekking heeft op luchtverkeersdienstverlening, wordt verleend aan de director Operations.
3.
De volmacht ten aanzien van het sluiten van geheimhoudingsovereenkomsten waarbij het onderwerp van de overeenkomst informatie betreft die betrekking heeft op luchtverkeersdienstverlening vanuit de Regional Unit, wordt verleend aan de general manager Regional Unit.
1.
De volmacht ten aanzien van het sluiten van overeenkomsten of andere vormen van (internationale) samenwerking met betrekking tot de luchtverkeersdienstverlening vanuit de Regional Unit, wordt verleend aan de general manager Regional Unit tezamen met de voorzitter van het bestuur.
2.
Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur is de bestuurder bevoegd.
1.
De volmacht ten aanzien van het sluiten van operationele overeenkomsten (Letters of Agreement) op het gebied van overdracht van luchtverkeersdienstverlening, wordt verleend aan de general manager Procedures.
2.
In afwijking van het bepaalde onder lid 1 wordt de volmacht ten aanzien van het sluiten van operationele overeenkomsten (Letters of Agreement) op het gebied van overdracht van luchtverkeersdienstverlening vanuit de Regional Unit, verleend aan de general manager Regional Unit.
3.
De volmacht ten aanzien van het sluiten van overige operationele overeenkomsten die een direct verband houden met het verlenen van luchtverkeersdiensten, wordt verleend aan de general manager Procedures.
Artikel 12. Bevoegdheden op het gebied van de wet openbaarheid van bestuur
De bevoegdheid ten aanzien van het afgeven van besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur wordt gemandateerd aan de manager Customer Relations & Communications of de communications professional belast met woordvoering.
1.
De afdoening van de beslissingen van Luchtverkeersleiding Nederland ter zake van de ingevolge de artikelen 3, 4 en 12 ingediende bezwaarschriften en overige op grond van de Algemene wet bestuursrecht ingediende bezwaarschriften wordt gemandateerd aan de manager Legal Affairs.
2.
De bevoegdheid om LVNL in bestuurs- en civielrechtelijke procedures te vertegenwoordigen komt toe aan de manager Legal Affairs of een Legal Counsel.
3.
De manager Legal Affairs kan de bevoegdheden zoals vermeld in het eerste lid, mandateren aan een Legal Counsel.
Artikel 14. Klachtenprocedures
De afdoening van klachtenprocedures op grond van de Algemene wet bestuursrecht , wordt gemandateerd aan de klachtencoördinator of bij diens afwezigheid aan een plaatsvervanger.
Artikel 15. Slotbepalingen
De stukken die door de in voorgaande artikelen genoemde functionarissen op grond van deze regeling worden afgedaan en ondertekend, vermelden aan het slot:
Het bestuur van Luchtverkeersleiding Nederland,
in deze vertegenwoordigd door,
gevolgd door functieaanduiding,
(handtekening)
naam
Artikel 16
Deze regeling kan worden aangehaald als: Mandaatregeling en volmacht Luchtverkeersleiding Nederland 2011. Deze zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.
Artikel 17
De Mandaatregeling en volmacht Luchtverkeersleiding Nederland van 30 november 2006 (Staatscourant 2006, 246) en de Wijziging mandaatregeling en volmacht Luchtverkeersleiding Nederland van 4 december 2008 (Staatscourant 2008, 2560) worden ingetrokken.
Luchthaven Schiphol
Het bestuur van Luchtverkeersleiding Nederland.
de voorzitter van het bestuur,
De bestuurder,