Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Mandaatbesluit voorzitter PT uitvoering Medebewind 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van de voorzitter van het Productschap Tuinbouw (PT) van 10 april 2012 houdende verlenging van mandaat en machtiging van medewerkers van de afdeling Medebewind van het PT
De voorzitter van het Productschap Tuinbouw:
Gelet op;
Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
de Verordening PT bevoegdheden en werkwijze 2009;
de regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 september 2006, nr. TRCJZ/2006/1769, houdende vaststelling van de Regeling medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;
Verordening (EG) Nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (“Integrale GMO verordening”);
Verordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van bepalingen voor de toepassing van de Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft;
Verordening (EG) Nr. 1535/2003 van de Commissie van 29 augustus 2003 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad wat de steunregeling voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit betreft;
Verordening (EG) Nr. 376/2008 van de Commissie van 23 april 2008 houdende gemeenschappel?ke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten;
Verordening (EG) Nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten;
Verordening (EG) Nr. 288/2009 van de Commissie van 7 april 2009 houdende bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad ten aanzien van de toekenning, in het kader van de schoolfruitregeling, van communautaire steun voor de verstrekking van groente- en fruitproducten, verwerkte groente- en fruitproducten en banaanproducten aan kinderen in onderwijsinstellingen;
Verordening PT GMO groenten en fruit 2009;
Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2010;
Verordening PT schoolfruit 2010;
Besluit:
Artikel 1
De secretaris van het PT en het Hoofd van de Afdeling Medebewind van het PT wordt mandaat tot het nemen van besluiten, de ondertekening ervan en machtiging tot het verrichten van handelingen, verleend met betrekking tot de uitvoering van de taken en bevoegdheden welke in het kader van de Regeling Medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid door de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan het PT zijn toegekend, een en ander voor zover het betreft:
a. Het goedkeuren van de actiefondsen en het goedkeuren, onder voorwaarden of het geheel of gedeeltelijk afwijzen van de inhoud van de Operationele Programma’s als bedoeld in artikel 64 van Verordening (EU) 543/2011;
b. Het beslissen omtrent verzoeken van een erkende producentenorganisatie of een Unie van producentenorganisaties de Operationele Programma’s te mogen wijzigen en/of te verlengen en/of gedeeltelijk uit te voeren als bedoeld in de artikelen 65 en 66 van Verordening (EU) 543/2011;
c. Het in kennis stellen van de producentenorganisaties, transnationale producentenorganisaties en Unies van producentenorganisaties van het goedgekeurd steunbedrag als bedoeld in artikel 68 van Verordening (EU) 543/2011;
d. Het beslissen omtrent de steunaanvragen als bedoeld in artikel 69 van Verordening (EU) 543/2011;
e. Het beslissen omtrent voorschotaanvragen en het vrijgeven van zekerheden als bedoeld in artikel 71 van Verordening (EU) 543/2011;
f. Het beslissen omtrent aanvragen tot gedeeltelijke betaling als bedoeld in artikel 72 van Verordening (EU) 543/2011;
g. Het opschorten van de goedkeuring met betrekking tot het Operationeel Programma als bedoeld in artikel 96 lid 5 van Verordening (EG) 543/2011;
h. Het goedkeuren of afwijzen van een erkenningsaanvraag zoals bedoeld in de artikelen125 ter en 125 quater van Verordening (EG) 1234/2007;
i. Het opleggen van sancties als bedoeld in de artikelen 114, 117, 118, 119, 121 en 144 van Verordening (EU) 543/2011;
j. Het intrekken van de erkenning als bedoeld in artikel 114 van Verordening (EU) 543/2011;
k. Het nemen van terugvorderingbesluiten als bedoeld in artikel 123 van Verordening (EU) 543/2011, inclusief de berekening van wettelijke rente over de terugvordering;
l. Het beslissen omtrent aanvragen met betrekking tot certificaten, vervangende- en duplicaatcertificaten in het kader van Verordening (EG) 376/2008 in- en uitvoer-certificatenregeling;
m. Het beslissen tot de vrijgave van gestelde zekerheden in het kader van Verordening (EG) 376/2008 in- en uitvoercertificatenregeling;
n. Het vaststellen van beleidsregels voor de uitvoering van de integrale GMO verordening;
o. Het beslissen omtrent de erkenning van steunaanvragers, daaronder begrepen schorsing en intrekking van de erkenning, het beslissen omtrent de steunaanvragen, het opleggen van sancties en het vaststellen van beleidsregels in het kader van Verordening (EG) 288/2009 (“Schoolfruitverordening”).
p. Het nemen van beslissingen en het opleggen van sancties op grond van de Verordening PT GMO groenten en fruit 2009 ;
q. Het beslissen omtrent de erkenning van steunaanvragers, daaronder begrepen schorsing en intrekking van de erkenning, het beslissen omtrent de steunaanvragen, het opleggen van sancties en het vaststellen van beleidsregels in het kader van Verordening (EG) 1535/2003: Steunregeling voor verwerkte producten;
r. Het beslissen omtrent de erkenning van de aanvragers en de goedkeuring van de ingediende aanvragen voor knoflook en champignons en het vaststellen van beleidsregels in het kader van Verordening (EG) 1301/2006: Invoercertificatenregeling invoercontingenten;
1.
De Coördinator Beleid en Erkenningszaken van de Afdeling Medebewind van het PT wordt ondermandaat verleend met betrekking tot de uitvoering van de taken en bevoegdheden welke in het kader van de Regeling Medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid door de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan het PT zijn toegekend, een en ander voor zover het betreft de in artikel 1 onder h en j genoemde onderwerpen.
2.
a. Bij afwezigheid van de secretaris en het Hoofd van de Afdeling Medebewind is de in het eerste lid bedoelde functionaris met betrekking tot de in artikel 1, onderdelen a t/m c, e t/m g en n t/m p vermelde taken bevoegd tot het nemen en ondertekenen van besluiten.
b. Bij afwezigheid van de secretaris, het Hoofd van de Afdeling Medebewind en de Coördinator Handel en Controle is de in het eerste lid bedoelde functionaris met betrekking tot de in artikel 1, onderdeel l vermelde taak bevoegd tot het nemen en ondertekenen van besluiten.
1.
De Coördinator Handel en Controle van de Afdeling Medebewind van het PT wordt ondermandaat verleend met betrekking tot de uitvoering van de taken en bevoegdheden welke in het kader van de Regeling Medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid door de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan het PT zijn toegekend, een en ander voor zover het betreft de in artikel 1, onderdelen n en o genoemde taken.
2.
De in het eerste lid bedoelde functionaris heeft met betrekking tot de in artikel 1, onder l, m, q en r vermelde taken de bevoegdheid om besluiten te nemen en deze te ondertekenen.
3.
Bij afwezigheid van de secretaris van het PT en het Hoofd van de Afdeling Medebewind is de in het eerste lid bedoelde functionaris met betrekking tot de in artikel 1, onderdelen i en k vermelde taken bevoegd tot het nemen en ondertekenen van besluiten.
1.
De Coördinator Operationele Programma's van de Afdeling Medebewind van het PT wordt ondermandaat verleend met betrekking tot de uitvoering van de taken en bevoegdheden welke in het kader van de Regeling Medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid door de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan het PT zijn toegekend, een en ander voor zover het betreft de in artikel 1 onder a t/m g, k, n en p genoemde taken.
2.
Bij afwezigheid van de secretaris van het PT, het Hoofd van de Afdeling Medebewind en de Coördinator Handel en Controle is de in het eerste lid bedoelde functionaris met betrekking tot de in artikel 1, onderdeel l vermelde taak bevoegd tot het nemen en ondertekenen van besluiten.
1.
Een besluit dat is genomen op basis van dit mandaatbesluit vermeldt dat het is genomen namens de voorzitter en wordt door de mandaatnemer als volgt ondertekend:
a) namens de voorzitter,
b) [handtekening]
c) naam mandaatnemer
d) functie mandaatnemer
2.
Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op overige correspondentie welke niet is aan te merken als een besluit in formele zin.
1.
Dit besluit treedt in werking twee dagen na de publicatie ervan in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 april 2012.
2.
Het Mandaatbesluit voorzitter PT uitvoering GMO groenten en fruit 2011 wordt ingetrokken.
3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit voorzitter PT uitvoering Medebewind 2012.
Zoetermeer, 10 april 2012
De voorzitter van het Productschap Tuinbouw,