Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Mandaatbesluit voorzitter PT uitvoering GMO groenten en fruit 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 22 april 2012. U leest nu de tekst die gold op 21 april 2012.
Besluit van de voorzitter van het Productschap Tuinbouw (PT) van 15 februari 2011 houdende verlening van mandaat en machtiging van medewerkers van de afdeling Regelingen van het PT
De voorzitter van het Productschap Tuinbouw:
gelet op Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op de Verordening PT bevoegdheden en werkwijze 2009;
gelet op de regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 september 2006, nr. TRCJZ/2006/1769, houdende vaststelling van de Regeling medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;
gelet op Verordening PT GMO groenten en fruit 2009;
gelet op Verordening (EG) Nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (“Integrale GMO verordening”);
gelet op Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr. 2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector groenten en fruit; gelet op Verordening (EG) Nr. 1535/2003 van de Commissie van 29 augustus 2003 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad wat de steunregeling voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit betreft;
gelet op Verordening (EG) Nr. 376/2008 van de Commissie van 23 april 2008 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten;
gelet op Verordening (EG) Nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten.
Besluit:
Artikel 1
De secretaris van het PT en het Hoofd van de Afdeling Regelingen van het PT wordt mandaat tot het nemen van besluiten en machtiging tot het verrichten van handelingen verleend met betrekking tot de uitvoering van de taken en bevoegdheden welke in het kader van de Regeling Medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan het PT zijn toegekend, een en ander voor zover het betreft:
a. Het goedkeuren van de actiefondsen en het goedkeuren, het goedkeuren onder voorwaarden of het geheel of gedeeltelijk afwijzen van de inhoud van de Operationele Programma’s als bedoeld in artikel 65 van Verordening (EG) 1580/2007;
b. Het beslissen omtrent verzoeken van een erkende producentenorganisatie of een Unie van producentenorganisaties de Operationele Programma’s te mogen wijzigen en/of te verlengen en/of gedeeltelijk uit te voeren als bedoeld in de artikelen 66 en 67 van Verordening (EG) 1580/2007;
c. Het in kennis stellen van de producentenorganisaties, transnationale producentenorganisaties en Unies van producentenorganisaties van het goedgekeurd steunbedrag als bedoeld in artikel 69 van Verordening (EG) 1580/2007;
d. Het beslissen omtrent de steunaanvragen als bedoeld in artikel 70 van Verordening (EG) 1580/2007;
e. Het beslissen omtrent voorschotaanvragen en het vrijgeven van zekerheden als bedoeld in artikel 72 van Verordening (EG) 1580/2007
f. Het beslissen omtrent aanvragen tot gedeeltelijke betaling als bedoeld in artikel 73 van Verordening (EG) 1580/2007;
g. Het opschorten van de goedkeuring met betrekking tot het Operationeel Programma als bedoeld in artikel 98 lid 4 van Verordening (EG) 1580/2007;
h. Het goedkeuren of afwijzen van een erkenningsaanvraag zoals bedoeld in de artikelen 125 ter en 125 quater van Verordening (EG) 1234/2007;
i. Het opleggen van sancties als bedoeld in de artikelen 116, 119 en 146 van Verordening (EG) 1580/2007;
j. Het intrekken van de erkenning als bedoeld in artikel 117 van Verordening (EG) 1580/2007;
k. Het nemen van terugvorderingbesluiten als bedoeld in artikel 125 van Verordening (EG) 1580/2007;
l. Het beslissen omtrent aanvragen met betrekking tot certificaten, vervangende- en duplicaatcertificaten in het kader van Verordening (EG) 376/2008 in- en uitvoercertificatenregeling ;
m. Het beslissen tot de vrijgave van gestelde zekerheden in het kader van Verordening (EG) 376/2008 in- en uitvoercertificatenregeling;
n. Het vaststellen van beleidsregels;
o. Het beslissen omtrent de erkenning van steunaanvragers, daaronder begrepen schorsing en intrekking van de erkenning, het beslissen omtrent de steunaanvragen, het opleggen van sancties en het vaststellen van beleidsregels in het kader van Verordening (EG) 288/2009 (“Schooifruitverordening”).
p. Het nemen van beslissingen en het opleggen van sancties op grond van de Verordening PT GMO groenten en fruit 2009 ;
q. Het beslissen omtrent de erkenning van steunaanvragers, daaronder begrepen schorsing en intrekking van de erkenning, het beslissen omtrent de steunaanvragen, het opleggen van sancties en het vaststellen van beleidsregels in het kader van Verordening (EG) 1535/2003: Steunregeling voor verwerkte producten;
r. Het beslissen omtrent de erkenning van de aanvragers en de goedkeuring van de ingediende aanvragen voor knoflook en champignons in het kader van Verordening (EG) 1301/2006: Invoercertificatenregeling invoercontingenten;
Artikel 2
De Unitmanager GMO van de Afdeling Regelingen van het PT wordt mandaat tot het nemen van besluiten en machtiging tot het verrichten van handelingen verleend met betrekking tot de uitvoering van de taken en bevoegdheden welke in het kader van de Regeling Medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan het PT zijn toegekend, een en ander voor zover het betreft de in artikel 1 onder a, b, c, d, e, f en l. genoemde onderwerpen.
Artikel 3
De Unitmanager Handel en Heffingen van de Afdeling Regelingen van het PT wordt mandaat tot het nemen van besluiten en machtiging tot het verrichten van handelingen verleend met betrekking tot de uitvoering van de taken en bevoegdheden welke in het kader van de Regeling Medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan het PT zijn toegekend, een en ander voor zover het betreft de in artikel 1 onder e, I, m, q en r genoemde onderwerpen.
Artikel 4
De Unitmanager Buitendienst en Ondersteuning van de Afdeling Regelingen van het PT wordt mandaat tot het nemen van besluiten en machtiging tot het verrichten van handelingen verleend met betrekking tot de uitvoering van de taken en bevoegdheden welke in het kader van de Regeling Medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan het PT zijn toegekend, een en ander voor zover het betreft het in artikel 1 onder I. genoemde onderwerp.
Artikel 5
Indien het besluit wordt ondertekend door een ander dan de voorzitter of de krachtens dit besluit tot beslissing gemandateerde, vermeldt de ondertekening: “overeenkomstig het besluit van de voorzitter”, onderscheidenlijk “overeenkomstig het krachtens mandaat genomen besluit”.
1. Dit besluit treedt in werking twee dagen na de publicatie ervan in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
2. Het Mandaatbesluit voorzitter PT uitvoering GMO groenten en fruit 2009 wordt ingetrokken.
3. Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit voorzitter PT uitvoering GMO groenten en fruit 2011.
Zoetermeer, 15 februari 2011,
De vice-voorzitter van het Productschap Tuinbouw,