Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Mandaatbesluit NIWO

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 6 juni 2014. U leest nu de tekst die gold op 5 juni 2014.
Besluit van de Commissie Vergunningverlening Beroepsgoederenvervoer (CVB) houdende mandatering bestuurlijke bevoegdheden van de CVB binnen de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (Mandaatbesluit NIWO)
De CVB van de NIWO,
Gelet op artikel 2.1, vierde lid en artikel 4.1, eerste lid van de Wet wegvervoer goederen (WWG) en artikel 6, tweede lid, onder 1 van de Statuten van de NIWO;
Overwegende dat het noodzakelijk is voor de doelmatige uitvoering van de wettelijke taken door de NIWO een mandaatbesluit, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van beschikkingen op een lager niveau in de organisatie is gelegd, op te stellen.
Besluit:
Artikel 1
In deze Mandaatbesluit wordt verstaan onder:
a. Besluit: besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
c. Bureau Bibob: het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de Wet Bibob;
d. Communautaire vergunning: vergunning als bedoeld in artikel 2, zesde lid, van verordening (EG) nr. 1071/2009;
e. Directeur: orgaan van de NIWO als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Statuten;
f. Mandaat: de bevoegdheid als bedoeld in artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht (AWB) (de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. Onder besluit dient ingevolge de AWB te worden verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling);
g. Statuten: Statuten van de NIWO van 8 juli 2009.
Artikel 2
De aan de CVB, bij artikel 6, tweede lid, onder 1 van de Statuten, verleende bevoegdheden worden ten aanzien van bepaalde onderdelen van de taken van de NIWO gemandateerd aan de Directeur.
1.
De Directeur maakt van het hem verleende mandaat uitsluitend gebruik, voor zover het aangelegenheden betreft die behoren tot zijn werkterrein en die naar hun aard of inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij behoren te worden afgedaan door de CVB.
2.
De in het eerste lid genoemde aangelegenheden doen zich voor ten aanzien van het nemen van besluiten en het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende:
a. Aanvragen voor een verlening van de communautaire vergunning die betrekking heeft op maximaal tien voertuigen waarbij sprake is van een inwilliging en een interne vervoersmanager de vakbekwaamheid inbrengt.
b. Aanvragen voor een inwilliging van de verlenging van de communautaire vergunning.
c. Afwijzingen van aanvragen voor een communautaire vergunning of een verlenging hiervan indien ondanks herhaald verzoek geen of onvoldoende stukken zijn overgelegd en waarbij geen sprake is van een bezwaarprocedure.
d. Aanvragen van een Bibob-advies bij Bureau Bibob.
e. Aanvragen voor een communautaire vergunning waarbij sprake is van een inwilliging en waarbij beroep wordt gedaan op de vrijstelling van de eis van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 6 van de Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO.
Artikel 4
De schriftelijke bescheiden ten behoeve van de uitvoering van dit mandaatbesluit die door de Directeur worden afgedaan en ondertekend, vermelden aan het slot:
De Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO),
namens deze:
gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam van de Directeur.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit NIWO.
Artikel 6
Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking per 1 januari 2014.
Rijswijk, 11 december 2013
De Commissie Vergunningverlening Beroepsgoederenvervoer,
De voorzitter,
De directeur,