{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Beslissingsmandaat
Artikel 3. Ondertekeningsmandaat
Artikel 4. Vertegenwoordigingsmandaat
Artikel 5. Ondermandaat inzake vertegenwoordiging (in rechte)
Artikel 6. Uitvoering (onder)mandaat
Artikel 7. Intrekking
Artikel 8. Citeertitel
Artikel 9. Bekendmaking
Artikel 10. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Mandaatbesluit Bureau Financieel Toezicht

Let op. Deze wet is vervallen op 31 mei 2012. U leest nu de tekst die gold op 30 mei 2012.
Mandaatbesluit Bureau Financieel Toezicht
Het Bestuur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT), c.q. de voorzitter van dat Bestuur,
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
Gelet op artikel 110 (alsmede artikel 96, 99 en 112) van de Wet op het notarisambt (Wna);
Gelet op artikel 30 (alsmede artikelen 31 en 32) van de Gerechtsdeurwaarderswet (Gdw);
Gelet op artikel 8a, lid 1, sub h en j en lid 2, sub i en k van de Ministeriële Regeling van 3 september 2003, Stcrt. 2003, 174 (Uitvoeringsregeling Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet Mot));
Gelet op artikel 1, onderdeel d en e van het Koninklijk Besluit van 24 februari 2003 tot aanwijzing van instellingen en diensten in het kader van de Wet identificatie dienstverlening en de Wet Melding ongebruikelijke transacties;
Gelet op het Besluit Aanwijzing medewerkers BFT voor het Wid/Wet Mot Toezicht van 20 augustus 2007.
Overwegende dat het noodzakelijk is dat de volgende besluiten worden genomen met betrekking tot de uitvoering van de primaire taken van het Bureau Financieel Toezicht;
Besluit:
1.
Beslissingsmandaat: de bevoegdheid om in naam van de voorzitter van het Bestuur van het BFT besluiten te nemen.
2.
Ondertekeningsmandaat: de bevoegdheid om in naam van de voorzitter van het Bestuur van het BFT besluiten, correspondentie (en overige documenten) te ondertekenen.
3.
Vertegenwoordigingsmandaat: de bevoegdheid om namens de voorzitter van het Bestuur van het BFT het BFT te vertegenwoordigen.
4.
Ondermandaat inzake vertegenwoordiging (in rechte): een door een gemandateerde verleend mandaat (als bedoeld in artikel 10:9 Awb) inzake vertegenwoordiging (in rechte).
Artikel 2. Beslissingsmandaat
Het beslissingsmandaat wordt opgedragen aan iedere functionaris die is aangesteld in de functie van Directeur BFT.
Artikel 3. Ondertekeningsmandaat
Het ondertekeningsmandaat wordt opgedragen aan iedere functionaris die is aangesteld in de functie van Directeur BFT.
Artikel 4. Vertegenwoordigingsmandaat
Het vertegenwoordigingsmandaat wordt opgedragen aan iedere functionaris die is aangesteld in de functie van Directeur BFT.
Artikel 5. Ondermandaat inzake vertegenwoordiging (in rechte)
De bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat aan een medewerker van het BFT wordt opgedragen aan iedere functionaris die is aangesteld in de functie van Directeur BFT.
1.
Een krachtens (onder)mandaat genomen besluit vermeldt dat het namens de voorzitter van het Bestuur van het BFT is genomen.
2.
De ondertekening van een krachtens (onder)mandaat genomen besluit alsmede van de op de gemandateerde bevoegdheden betrekking hebbende brieven geschiedt als volgt:
Bureau Financieel Toezicht,
de voorzitter van het Bestuur, voor deze,
[Handtekening gemandateerde]
[Naam gemandateerde]
[Functie gemandateerde]
3.
Bij vertegenwoordiging van het BFT (in rechte) wordt aangegeven dat vertegenwoordiging plaatsvindt namens de voorzitter van het Bestuur van het BFT.
Artikel 7. Intrekking
Overeenkomstig artikel 10:8 van de Awb kan het Bestuur van het BFT c.q. de voorzitter daarvan het (onder)mandaat intrekken.
Artikel 8. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Mandaatbesluit Bureau Financieel Toezicht’.
1.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
2.
Dit besluit ligt ter inzage ten kantore van het BFT en zal op de website van het BFT worden geplaatst.
Artikel 10. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking de dag na plaatsing in de Staatscourant.
Utrecht, 5 maart 2008.
Bureau Financieel Toezicht,
de
voorzitter de voorzitter van het bestuur,