{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Aanwijzingsbesluit
2. Tabel I: taken/afdelingen
3. Beslisniveaus
4. Tabel II: processen/minimum beslisniveau
5. Ondertekening
5.1. Bestuursbesluiten
5.2. Unilaterale besluiten (één afdeling betrokken)
5.3. Duale besluiten (meerdere afdelingen betrokken)
5.4. Ondertekening bij afwezigheid
5.5. Bijzonderheden ten aanzien van ondertekening met De Nederlandsche Bank
5.6. Ondertekening door boete-, last- of publicatiefunctionaris en klachtencoördinator
6. Bijzonderheden ten aanzien van de plaatsvervanger en tijdelijke functies
7. Externe contractuele verplichtingen
8. Beslissing op bezwaar (bob)
9. Beslissing op Wob-verzoek
10. Beslissing op Wbp-verzoek
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Mandaat Autoriteit Financiële Markten 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.
Mandaat Autoriteit Financiële Markten
Het bestuur van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft besloten tot wijziging van de regeling van mandaat, volmacht en machtiging (hierna: het mandaat), zoals laatst gewijzigd per 15 november 2010 (Stcrt. 15 november 2010, nr. 17917) . Het gewijzigde mandaat treedt in werking per 1 januari 2012.
Het bestuur heeft besloten tot mandatering van zowel het nemen van bepaalde besluiten als van de ondertekening van brieven ter bekendmaking daarvan. Daarnaast heeft het bestuur van de AFM besloten tot mandatering van uitsluitend de ondertekening van brieven ter bekendmaking van door het bestuur genomen besluiten. Het bestuur van de AFM heeft tevens volmacht verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen respectievelijk machtiging verleend tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. Dit mandaat is eveneens van toepassing op het overgangsrecht.
Het mandaat betreft het minimumniveau: functionarissen in de hiërarchisch stijgende lijn mogen ook beslissen respectievelijk ondertekenen. Op www.afm.nl is het organigram van de AFM opgenomen. Ten aanzien van de bestuursleden en directeuren van de AFM geldt dat zij als lid van de Managementgroep verantwoordelijk zijn voor meerdere afdelingen en elkaar onderling kunnen vervangen.
a. Het bestuur van de AFM belast, voor zover niet anders is bepaald of voorzien in dit mandaat, de onder c. bedoelde functionarissen met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij en krachtens de Wet op het financieel toezicht , Wet toezicht accountantsorganisaties , Wet toezicht effectenverkeer 1995 , Wet giraal effectenverkeer , Pensioenwet , Wet handhaving consumentenbescherming , Wet verplichte beroepspensioenregeling , Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en Sanctiewet 1977 alsook de wetten voorafgaand aan genoemde regelingen.
Het bestuur van de AFM belast, voor zover niet anders is bepaald of voorzien in dit mandaat, de onder c bedoelde functionarissen tevens met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij en krachtens de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf BES , Wet toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs BES en Wet toezicht effectenbeurzen BES .
b. Het bestuur verleent volmacht en machtiging, voor zover niet anders is bepaald of voorzien in dit mandaat, aan de onder c. bedoelde functionarissen inzake het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij en krachtens de Wet toezicht financiële verslaggeving .
c. De functionarissen als bedoeld onder a. en b. zijn de functionarissen van de afdelingen:
Integriteitstoezicht, Juridische Zaken, Toezicht Service Centrum,Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen, Toezicht Accountantsorganisaties, Toezicht Effectenmarkten en Financiële Infrastructuur, Toezicht Emissies en Openbare Biedingen, Toezicht Financiële Verslaggeving en Transparantietoezicht Financiële Producten.
d. Onder functionarissen van onder punt c. genoemde afdelingen worden verstaan: Bestuurslid, Directeur, Hoofd, Manager, Projectleider, Senior toezichthouder, Senior jurist, Teamleider, Toezichthouder, Jurist, Medewerker Toezicht, Junior jurist, Trainee en Assistent medewerker.
2. Tabel I: taken/afdelingen
In Tabel I is per (sub)taak aangegeven welke afdeling/functionaris van de AFM primair verantwoordelijk is. Tabel I moet in samenhang met Tabel II ‘processen/minimum beslisniveau’ gelezen worden. De combinatie van deze twee tabellen geeft uitsluitsel op de vraag welke functionaris van een bepaalde afdeling een besluit mag nemen. De taken zijn gekoppeld aan primair verantwoordelijke afdelingen. Dit laat onverlet dat naast de primair verantwoordelijke afdeling een andere afdeling betrokken kan zijn bij het te nemen besluit.
3. Beslisniveaus
De AFM kent de volgende beslisniveaus in hiërarchische volgorde. De functionarissen zijn bevoegd (bestuur) respectievelijk gemandateerd tot het nemen van besluiten respectievelijk gerechtigd tot het verrichten van privaatrechtelijke en/of andere (rechts)handelingen.
BES:  Bestuur (collectief)
IBD:  Individuele Bestuurslid of Directeur verantwoordelijk voor een afdeling
HFD:  Hoofd van een afdeling
MNG: Manager binnen een afdeling
SNR:  Senior toezichthouder/Senior medewerker/Senior jurist binnen een afdeling
MDW: Medewerker van een afdeling
4. Tabel II: processen/minimum beslisniveau
Tabel II moet in samenhang met Tabel I ‘taken/afdelingen’ gelezen worden. De combinatie van deze twee tabellen geeft uitsluitsel op de vraag welke functionaris van een bepaalde afdeling een besluit mag nemen. Het beoordelen van vergunningen is bijvoorbeeld een proces, het verlenen of intrekken van een vergunning in dat kader een concreet besluit. Een proces is gekoppeld aan een minimum beslisniveau. Bij een besluit dat door één afdeling wordt genomen (een zogenaamd unilateraal besluit), geldt altijd dit beslisniveau. Bij een besluit dat door twee of meer afdelingen wordt genomen (een zogenaamd duaal besluit), geldt dat het minimum beslisniveau door een van die betrokken afdelingen gewaarborgd moet zijn. Het minimum beslisniveau van de primaire beslisser kan één niveau afdalen indien een eventuele medebeslisser het minimumniveau waarborgt maar nooit lager dan het niveau van SNR. Omgekeerd kan een eventuele medebeslisser één niveau afdalen indien het minimum beslisniveau door de primaire beslisser wordt gewaarborgd. Ook hier geldt dat nooit lager beslist kan worden dan het niveau van SNR.  Wft Whc Wta Sanctiewet 1977 Pensioenwet art. 5:20 Awb Wwft art. 5:20 Awb Wwft art. 5:20 Awb Whc artikel 5:20 Awb Wwft Wte 1995 Archiefwet Wbp
Processen Minimum beslisniveau
1. Vergunningen  
a. Beslissen op aanvraag SNR
b. Intrekken op verzoek vergunninghouder SNR
c. Intrekken niet op verzoek vergunninghouder  
  – Naar aanleiding van toetsing zittende bestuurder HFD
  – Overig MNG
d. Ontheffingen en vrijstellingen SNR
e. Notificeren SNR
2. Verklaring van geen bezwaar SNR
3. Bestuurdertoetsing voorafgaand aan benoeming SNR
4. Geven van een aanwijzing  
a. Aanwijzing tot heenzending van zittende bestuurder HFD
b. Overige aanwijzingen MNG
5. Normoverdragend gesprek/brief MNG
6. Opleggen van een verbod om met de regels strijdige activiteiten te verrichten MNG
7. Aanstellen van een curator HFD
8. Opleggen van een last onder dwangsom  
a. Last onder dwangsom o.g.v de , de , de , de en de vanwege overtreding van . alsook vervolgbeslissingen inzake deze lod, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last onder dwangsom. HFD
b. Last onder dwangsom o.g.v de vanwege overtreding van , die is aangevangen of heeft plaatsgevonden ná 1 juli 2009, alsook vervolgbeslissingen inzake deze last onder dwangsom, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last onder dwangsom. HFD
c. Last onder dwangsom o.g.v de vanwege overtreding van , die is aangevangen of heeft plaatsgevonden vóór 1 juli 2009, alsook vervolgbeslissingen inzake deze last onder dwangsom, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last onder dwangsom. BES
d. Last onder dwangsom op grond van de (niet zijnde een overtreding van ) en de die zijn aangevangen of hebben plaatsgevonden vóór 1 juli 2009, alsook vervolgbeslissingen inzake deze last onder dwangsom, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last onder dwangsom. BES
e. Last onder dwangsom vanwege overtredingen van de . BES
f. Overige lasten onder dwangsom, alsook vervolgbeslissingen inzake deze last onder dwangsom, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last onder dwangsom. IBD
g. Beslissing tot betalingsregeling van opgelegde lod MNG
h. Opstellen dwangbevel last onder dwangsom MNG
9. Publicatie van een last onder dwangsom als genoemd onder 9 a en b HFD
  Publicatie van overige lasten onder dwangsom IBD
10. Opleggen van een bestuurlijke boete BES
  Beslissing op verzoek tot aanpassing van een opgelegde boete BES
  Beslissing om af te zien van oplegging boete HFD
  Opstellen dwangbevel boete MNG
  Beslissing tot betalingsregeling van opgelegde boete MNG
11. Publicatie van bestuurlijke boete. IBD
  Aanpassing publicatietekst bestuurlijke boete SNR
12. Beslissen tot aanmaning SNR
13. Publicatie van een overtreding of aanwijzing, IBD 1
14. Openbaarmaking van toezegging omWhc-overtreding te staken alsmede openbaarmaking van het besluit dat geen last onder dwangsom wordt opgelegd vanwege een Whc-overtreding BES
15. Vestigen van aandacht op niet of onvoldoende naleving regels MNG
16. Bekendmaking aan een onderneming dat een aanwijzing niet of onvoldoende worden opgevolgd MNG
17. Beslissing op bezwaar (bob)  
a. bob’s gerelateerd aan heffingen IBD
b. bob’s die kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond zijn IBD
c. overige bob’s BES
d. voorbereidende beslissingen inzake bob’s welke beslissingen niet appelabel zijn MDW
18. Opleggen van een handelsmaatregel HFD
19. Verificatiehandelingen SNR
20. Goedkeuren van een prospectus SNR
21. Goedkeuren van een biedingsbericht of supplement SNR
22. Verlenen van ontheffing van (een deel van) de biedingsregels HFD
23. Instemmen met wijziging van de regels van een gereglementeerde markt SNR
24. Buiten behandeling stellen van een aanvraag SNR
25. Opleggen van een heffing voor de kosten van het toezicht MNG
  Beslissing tot betalingsregeling van opgelegde heffing MNG
26. Verlenen of intrekken van een Europees paspoort SNR
27. Doen van aangifte IBD
28. Doen van Wwft-melding IBD
29. Afgifte van een legitimatiebewijs als bedoeld in de Regeling model legitimatiebewijs toezichthouder Awb HFD
30. Adviseren, aanbevelen of het geven van een zienswijze aan De Nederlandsche Bank MNG
31. Melding opnemen in het register indien een juiste melding achterwege blijft of ten onrechte geen melding is gedaan SNR
32. Besluiten dat geen nieuwe overeenkomsten in Nederland of een andere lidstaat mogen worden afgesloten HFD
33. Al dan niet gegrondverklaren van een klacht IBD
34. Informatie-uitwisselen met een andere autoriteit SNR
35. Verstrekken van informatie aan de Minister MNG
36. Adviseren van de Minister HFD
37. Verlenen van een ontheffing voor het deponeren van de financiële verslaggeving MNG
38. Verzoek om een nadere toelichting aan een uitgevende instelling in het kader van de financiële verslaggeving MNG
39. Doen van een mededeling aan een uitgevende instelling in het kader van de financiële verslaggeving HFD
40. Doen van een aanbeveling aan een uitgevende instelling in het kader van de financiële verslaggeving IBD
41. Inlichtingenverzoek aan de Ondernemingskamer BES
42. Herzieningsverzoek aan de Ondernemingskamer BES
43. Indienen verzoekschrift bij de civiele rechter BES
44. Informatieverzoeken SNR 2
45. Besluiten inzake de SNR
46. Verbeurdverklaren MNG
47. Verzoek om een ingediend bezwaarschrift ter behandeling als beroepschrift door te zenden naar de administratieve rechter  
a. Afwijzen van het verzoek MNG
b. Toewijzen van het verzoek IBD
48. Beslissing op Wob-verzoek HFD
49 Beslissen op toewijzing civielrechtelijke aansprakelijkheidsclaims/verzoeken om zelfstandig schadebesluit BES
  Beslissen op afwijzing civielrechtelijke aansprakelijkheidsclaims/verzoeken om zelfstandig schadebesluit MNG
51. Beslissing op verzoek tot handhaving HFD
52. Beslissing inzake  
a. beslissing op verzoek (daaronder begrepen inzageverzoeken, correctieverzoeken en het aantekenen van verzet tegen een verwerking). MNG
b. beslissing op bezwaar IBD
53. Benoemen van (plaatsvervangend/assistent) boete-, last- of publicatiefunctionaris IBD
54. Beslissingen Functionaris Verschoningsrecht HFD
55. Beslissen op vraag van rechtbank om publicatie van Whc-maatregel te schorsen i.v.m. ingediend verzoek om voorlopige voorziening SNR

1 Indien voor het opleggen van een last onder dwangsom of een publicatie de wet functiescheiding voorschrijft tussen degene die een overtreding constateert en degene die beslist omtrent die maatregel, dan is het betreffende besluit niet gemandateerd.
2 Deze bevoegdheid tot het vorderen van inlichtingen is verwoord in art. 1:74 Wft en staat los van de bevoegdheid tot het vorderen van inlichtingen ex artikel 5:16 Awb jo. 1:72 Wft welke kan worden uitgeoefend door functionarissen die ingevolge het aanwijzingsbesluit (zie onder 1, hierboven) met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij en krachtens de in het aanwijzingsbesluit genoemde wetten zijn belast. Deze krachtens het aanwijzingsbesluit bevoegde functionarissen hoeven geen SNR-niveau te hebben om een op 5:16 Awb jo. 1:72 Wft gebaseerd informatieverzoek te doen.
5. Ondertekening
Alle in het aanwijzingsbesluit genoemde functionarissen kunnen in aanmerking komen brieven te ondertekenen ter bekendmaking van een besluit met inachtneming van onderstaande. Dergelijke besluiten alsook brieven worden door twee functionarissen ondertekend. Uitzondering op de regel van dubbele ondertekening vormen schriftelijke ontvangstbevestigingen; zij kunnen door één functionaris worden ondertekend. Ook beslissingen zoals genoemd onder Tabel II nummer 18d kunnen door één functionaris worden ondertekend.
5.1. Bestuursbesluiten
Brieven ter bekendmaking van bestuursbesluiten kunnen worden ondertekend door het hoofd van de betrokken afdeling tezamen met een directeur.
5.2. Unilaterale besluiten (één afdeling betrokken)
Brieven ter bekendmaking van een besluit dat binnen een afdeling is genomen, worden ondertekend door de beslisser en meeondertekend door de betrokken functionaris binnen de betreffende afdeling.
5.3. Duale besluiten (meerdere afdelingen betrokken)
Brieven ter bekendmaking van een besluit dat met betrokkenheid van een andere afdeling is genomen, worden ondertekend door de primaire beslisser en meeondertekend door de medebeslisser van betrokken afdeling.
5.4. Ondertekening bij afwezigheid
Bij afwezigheid van een beslisser mogen brieven ter bekendmaking van een besluit ondertekend worden door een andere functionaris op hetzelfde functieniveau of een functionaris die hiërarchisch één niveau onder de betreffende beslisser functioneert. De ondertekening bij afwezigheid geschiedt onder de vermelding van de naam en functie van de betreffende beslisser, de toevoeging ‘b/a’ (bij afwezigheid) en de naam van de ondertekenaar in blokletters. Ondertekening bij afwezigheid voor bestuursbesluiten geschiedt altijd op het niveau genoemd onder 5a, te weten een hoofd tezamen met een directeur.
5.5. Bijzonderheden ten aanzien van ondertekening met De Nederlandsche Bank
Brieven die medeondertekend worden door De Nederlandsche Bank kunnen door medewerkers van vergelijkbaar niveau als de ondertekenaar van De Nederlandsche Bank ondertekend worden.
5.6. Ondertekening door boete-, last- of publicatiefunctionaris en klachtencoördinator
Boete- en lastfunctionaris
Door de AFM zijn medewerkers benoemd tot (assistent/plaatsvervangend) boetefunctionaris. Dit vanwege de gehanteerde functiescheiding bij boetes. Door de AFM zijn vanwege functiescheiding tevens medewerkers benoemd tot (assistent/plaatsvervangend) lastfunctonaris, inzake het opleggen van een last onder dwangsom vanwege overtredingen van de Wte 1995 en vanwege overtredingen van de Whc en de Wwft die zijn aangevangen of hebben plaatsgevonden vóór 1 juli 2009.Ondertekening Boete- en lastoplegging
Een besluit tot het opleggen van een boete wordt ondertekend door een IBD samen met een (plaatsvervangend of assistent) boetefunctionaris, of door de (plaatsvervangend) boetefunctionaris samen met een plaatsvervangend of assistent boetefunctionaris. Het besluit om af te zien van het opleggen van een boete wordt ondertekend door de (plaatsvervangend) boetefunctionaris samen met een plaatsvervangend of assistent boetefunctionaris. Een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom vanwege overtredingen van de Wte 1995 en vanwege overtredingen van de Whc en de Wwft die zijn aangevangen of hebben plaatsgevonden vóór 1 juli 2009, wordt ondertekend door een IBD tezamen met een (plaatsvervangend of assistent) lastfunctionaris, of door de (plaatsvervangend) lastfunctionaris tezamen met een plaatsvervangend of assistent-lastfunctionaris.Publicatie
Een besluit tot publicatie van een boete wordt ondertekend door een IBD samen met een (plaatsvervangend of assistent) boetefunctionaris of door de (plaatsvervangend) boetefunctionaris samen met een plaatsvervangend of assistent boetefunctionaris. Een besluit tot publicatie van een last onder dwangsom vanwege overtredingen van de Wte 1995 en vanwege overtredingen van de Whc en de Wwft die zijn aangevangen of hebben plaatsgevonden vóór 1 juli 2009 wordt ondertekend door een IBD tezamen met een (plaatsvervangend of assistent) lastfunctionaris of door de (plaatsvervangend) lastfunctionaris tezamen met een plaatsvervangend of assistentlastfunctionaris.Publicatiefunctionaris
De AFM heeft de bevoegdheid toegekend gekregen om in bepaalde in de Wte 1995 omschreven gevallen een openbare waarschuwing uit te vaardigen. De Wte 1995 schrijft in dat geval voor dat de werkzaamheden in verband met het ter openbare kennis brengen van een feit worden verricht door personen die niet betrokken zijn bij het vaststellen van het feit en het daaraan voorafgaande onderzoek, een functiescheiding derhalve. Vanwege deze voorgeschreven functiescheiding zijn door het bestuur van de AFM medewerkers benoemd tot (assistent/plaatsvervangend) publicatiefunctionaris. Een individueel bestuurslid of individueel directeur van de AFM beslist over het uitvaardigen van de openbare waarschuwing. De assistent publicatiefunctionarissen zijn samen met de (plaatsvervangend) publicatiefunctionaris bevoegd tot het ondertekenen van besluiten tot het uitvaardigen van een openbare waarschuwing op grond van de Wte 1995.Ondertekening bij afwezigheid van de boete-, last- of publicatiefunctionaris
De ondertekening bij afwezigheid van de boete-, last- of publicatiefunctionaris geschiedt niet lager dan het niveau dat in deze paragraaf genoemd is.Klachtencoördinator
Conform het Klachtenreglement van de AFM zijn bepaalde medewerkers benoemd tot klachtencoördinator. Brieven inzake de al dan niet gegrondverklaring van een klacht worden mede ondertekend door de Klachtencoördinator.
a. De plaatsvervanger (plv.) heeft dezelfde taken en bevoegdheden als de functionaris die hij vervangt, inclusief de in het mandaat genoemde beslissings- en tekeningsbevoegdheden. De plaatsvervanger is een permanente functie en opereert autonoom naast de functionaris die hij vervangt.
b. ‘Ad interim’-functionarissen (a.i.) hebben tijdelijk de taken en bevoegdheden die bij de desbetreffende permanente functie behoren, inclusief de in het mandaat genoemde beslissings- en tekeningsbevoegdheden.
7. Externe contractuele verplichtingen
Voor de volmachtverlening betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de AFM wordt verwezen naar de procuratieregeling AFM op de website van de AFM, www.afm.nl. De procuratieregeling ligt tevens ter inzage ten kantore van de AFM.
8. Beslissing op bezwaar (bob)
Een beslising op bezwaar gerelateerd aan een heffing wordt genomen door een IBD en het Hoofd JZ.
9. Beslissing op Wob-verzoek
Een beslissing op een Wob-verzoek wordt genomen door de General Counsel en het Hoofd JZ. De General Counsel beslist echter samen met het Hoofd van de betreffende toezichtafdeling, indien de verzochte informatie niet aanwezig is binnen de AFM.
10. Beslissing op Wbp-verzoek
Met betrekking tot de Wbp worden soms verzoeken gedaan betreffende op basis van de Wbp verzamelde gegevens (daaronder worden begrepen inzageverzoeken, correctieverzoeken en het aantekenen van verzet tegen een verwerking). Beslisingen dienaangaande worden genomen op het niveau van MNG en op het bezwaar wordt beslist door een IBD. Klachten over de afwikkeling van een Wbp-verzoek worden behandeld door de Klachtencoördinator.
Amsterdam, 19 december 2011
Stichting Autoriteit Financiële Markten,
bestuursvoorzitter.
bestuurslid.