{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I
+ Hoofdstuk II
+ Hoofdstuk III
+ Hoofdstuk IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Machtigingswet Koninklijke PTT Nederland NV

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2009. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2009.
Wet van 26 oktober 1988, houdende regels met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap PTT Nederland NV
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de Staat der Nederlanden overgaat tot oprichting van de naamloze vennootschap PTT Nederland NV, waarin de vermogensbestanddelen van de Staat welke worden toegerekend aan het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie worden ingebracht, en dat ingevolge artikel 40 van de Comptabiliteitswet 1976 ( Stb. 1976, 671) voor de oprichting van deze vennootschap machtiging bij wet is vereist;
dat het voorts wenselijk is de naamloze vennootschap PTT Nederland NV aan te wijzen als houder van de concessies, bedoeld in de tot stand te brengen wetgeving op het terrein van de post en de telecommunicatie;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 2
Onze Minister van Financiën wordt gemachtigd om namens de Staat deel te nemen in plaatsing van kapitaal door Koninklijke KPN N.V. of door TPG N.V.
Artikel 5
TPG N.V. wordt aangewezen als rechtspersoon, bedoeld in artikel 2a, eerste lid, van de Postwet.
1.
De onder het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie berustende archiefbescheiden worden, met uitzondering van die welke betrekking hebben op de regelgevende taken van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, ter beschikking gesteld aan Koninklijke PTT Nederland N.V.. Daarvan wordt een verklaring opgemaakt die ten minste inhoudt een specificatie van deze archiefbescheiden. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, Koninklijke PTT Nederland N.V. en de algemene rijksarchivaris bewaren ieder een exemplaar van deze verklaring.
2.
De Archiefwet 1995 ( Stb. 276) is op de in het eerste lid bedoelde archiefbescheiden van toepassing.
Artikel 30
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.
Artikel 31
Deze wet kan worden aangehaald als: Machtigingswet Koninklijke PTT Nederland N.V..
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Canberra, 26 oktober 1988
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
De Minister van Financiën,
Uitgegeven de vierentwintigste november 1988
De Minister van Justitie,