{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Teruggaafsituaties
Verwerking van teruggaaf bijdrage Zvw
Verwerking van teruggaaf WW-Awf
Verwerking van teruggaaf Ufo-premie
Doelmatigheidsgrens
3. Goedkeuringen
Goedkeuringen
Teruggaaf bijdrage Zvw 2007
Teruggaaf WW-Awf en teruggaaf Ufo-premie 2007
Toelichting
4. Naheffingen
5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Loonheffingen, verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Loonheffingen, verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007
De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
Dit besluit keurt goed dat werkgevers bepaalde kleine teruggaven niet in de loonadministratie verwerken. Dat betreft de teruggaaf van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2007 en de teruggaaf van de premies werknemersverzekeringen 2007. Daarnaast mogen werkgevers (het bedrag van) die kleine teruggaven netto doorbetalen aan hun werknemers. Ongeacht de hoogte van het bedrag hoeft de werkgever de teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2007 niet in de loonadministratie te verwerken. Daarbij geldt als voorwaarde dat hij het gehele bedrag van de teruggaaf netto aan de werknemer betaalt.
1. Inleiding
De werkgever houdt de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (hierna: bijdrage Zvw) en het werknemersdeel van de premies werknemersverzekeringen in op het loon van de werknemer en draagt deze af. Voor de bijdrage Zvw en de premies werknemersverzekeringen gelden maximumbedragen. Als een werknemer meer dan een dienstbetrekking heeft, kan het voorkomen dat in totaal meer dan die maximumbedragen wordt ingehouden en afgedragen. De Belastingdienst betaalt teveel betaalde bedragen dan terug na afloop van het kalenderjaar (zie de paragrafen 5.6 en 6.3 van het Handboek loonheffingen).
Deze teruggaven vergen nogal wat handelingen in de loonadministratie. De teruggaaf kan zo laag zijn dat de administratieve last van de werkgever niet in verhouding staat tot het voordeel van de werknemer. Zoals aangekondigd in de brief van 18 januari 2008 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2007/08, 31 066, nr. 25) is in onderzoek of een doelmatigheidsgrens kan worden ingevoerd. Voor de teruggaven 2006 heb ik in deze brief een doelmatigheidsgrens aangegeven. In dit beleidsbesluit geef ik een overeenkomstige regeling voor de teruggaven 2007 om tegemoet te komen aan de administratieve lasten van de werkgever.
Ik maak tevens van de gelegenheid gebruik om een nadere interpretatie te geven van mijn beleidsbesluit van 14 mei 2007, nr. CPP2007/480M, Stcrt. nr. 136. Dat beleidsbesluit geeft regels in welke gevallen de werkgever een correctiebericht op werknemersniveau achterwege kan laten. Hierbij geef ik aan dat in elk geval bij naheffingen tot en met € 13 per werknemer de Belastingdienst geen correctieverplichting op zal leggen.
Gebruikte begrippen en afkortingen
loonheffing: loonbelasting/premie volksverzekeringen
loonheffingen: loonheffing, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
Ufo-premie: premie Uitvoeringsfonds voor de overheid
werkgever: inhoudingsplichtige voor de loonheffingen
WW-Awf: Werkloosheidswet – Algemeen werkloosheidsfonds
Zvw: Zorgverzekeringswet
2. Teruggaafsituaties
Als er teveel aan bijdrage Zvw of premies werknemersverzekeringen is betaald, ontvangt de werkgever na afloop van het kalenderjaar hierover bericht van de Belastingdienst. De Belastingdienst betaalt de teveel betaalde bedragen dan automatisch terug. De werkgever moet de teruggaven over het afgelopen jaar vervolgens administratief verwerken. Volgens de huidige wettelijke regeling zijn de volgende situaties te onderscheiden.
Zvw van Loonheffingen, verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007">
Verwerking van teruggaaf bijdrage Zvw
Een teruggaaf bijdrage Zvw betekent dat de werkgever achteraf gezien een te hoge vergoeding aan de werknemer heeft gegeven tot het bedrag van de teruggaaf. De werkgever hoeft de te hoge vergoeding niet zelf terug te vorderen van de werknemer. Volgens de wettelijke systematiek voorkomt de Belastingdienst dat door de teruggaaf bijdrage Zvw aan de werkgever te betalen. Daarmee is de te hoge vergoeding Zvw automatisch verrekend met de achteraf gezien te hoge bijdrage Zvw . De werknemer heeft over de vergoeding Zvw dan nog wel teveel loonheffing betaald. Om dit recht te trekken boekt de werkgever de verrekende vergoeding Zvw als negatief loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Dat moet hij doen in het aangiftetijdvak waarin hij de terugbetaling van de Belastingdienst ontving. Hij mag dat ook in het eerstvolgende aangiftetijdvak doen als dat in hetzelfde kalenderjaar valt.
Als de werkgever in verband met de teruggaaf toch een bedrag aan de individuele werknemer doorbetaalt vormt dat loon voor alle loonheffingen. De werkgever moet de daarover verschuldigde loonheffingen op de normale wijze inhouden en afdragen.
Verwerking van teruggaaf WW-Awf
Een teruggaaf aan de werkgever van premies werknemersverzekeringen kan ook voor de werknemer van belang zijn. Dat is zo als de werkgever achteraf gezien teveel premie WW -Awf heeft ingehouden op het loon van de werknemer. De werkgever moet het teveel ingehouden bedrag dan terugbetalen aan de werknemer. Die terugbetaling is belast loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de bijdrage Zvw . Dit moet de werkgever in de loonadministratie verwerken. Dat moet hij doen in het aangiftetijdvak waarin hij de premie terugbetaalt. Hij mag dat ook in het eerstvolgende aangiftetijdvak doen als dat in hetzelfde kalenderjaar valt.
Verwerking van teruggaaf Ufo-premie
Het voorgaande geldt bij overheidswerkgevers ook, maar dan voor teveel ingehouden Ufo-premie op het loon van een overheidswerknemer.
Doelmatigheidsgrens
Deze teruggaafsituaties vergen nogal wat handelingen in de loonadministratie. De teruggaaf kan zo laag zijn dat de administratieve last van de werkgever niet in verhouding staat tot het voordeel van de werknemer of het belang van een juiste en volledige heffing. Conform de brief van 18 januari 2008 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2007/08, 31 066, nr. 25) is in onderzoek of een doelmatigheidsgrens kan worden ingevoerd. Voor de teruggaven 2006 heb ik in deze brief een doelmatigheidsgrens aangegeven. In dit beleidsbesluit geef ik een overeenkomstige regeling voor de teruggaven 2007. Dit betekent dat werkgevers ervoor kunnen kiezen teruggaven tot en met € 13 van teveel ingehouden bijdrage Zvw en premie WW -Awf of Ufo-premie 2007 niet in de loonadministratie te verwerken. Zij kunnen bovendien ervoor kiezen die teruggaven tot en met € 13 netto door te betalen aan hun werknemers.
Voor de teruggaaf bijdrage Zvw is een grens van € 13 naar mijn oordeel niet nodig. De teruggaveregeling Zvw is nieuw en levert een complex proces op. In de praktijk hebben de werkgevers specifieke problemen ervaren met de verwerking in hun systemen met name vanwege de benodigde negatief loon boeking. In eerdergenoemde brief is hierop ingegaan en zijn oplossingen voorgesteld voor 2006. Op dit moment is een nieuw teruggavenproces voor de Zvw in onderzoek. In afwachting hiervan keurt dit besluit goed dat de werkgevers de teruggaaf bijdrage Zvw 2007 , ongeacht de hoogte van het bedrag, niet in de loonadministratie verwerken. Dit kan als zij er tegelijk voor kiezen het totale bedrag van die teruggaaf netto door te betalen aan hun werknemers. Financieel is dit nadelig voor de werkgever. De werknemer krijgt namelijk de loonheffing over de aan de werkgever terugbetaalde vergoeding niet terug via de boeking van negatief loon. De werkgever compenseert de werknemer hiervoor met de doorbetaling van de door hem ontvangen teruggaaf. De werkgever kiest hier individueel voor. Het zal hierbij gaan om een gefundeerde keuze waarbij hij de administratieve lasten van de toepassing van de wettelijke regeling af zal wegen tegen de extra kosten van de netto doorbetaling van de teruggaaf bijdrage Zvw .
Ik keur goed dat werkgevers een teruggaaf van de bijdrage Zvw 2007 tot en met € 13 per werknemer niet verwerken in de loonadministratie.
Ik keur daarnaast goed dat werkgevers ervoor kunnen kiezen (het bedrag van) die teruggaven tot en met € 13 per teruggaaf per werknemer netto door te betalen aan hun werknemers. Die doorbetaling heeft dan geen gevolgen voor de loonheffingen.
Ik keur bovendien goed dat werkgevers ervoor kunnen kiezen (het bedrag van) de teruggaaf van de bijdrage Zvw 2007 ongeacht het bedrag niet in de loonadministratie verwerken als ze het volledige bedrag netto doorbetalen aan hun werknemers. Die doorbetaling heeft dan geen gevolgen voor de loonheffingen.
Ik keur goed dat werkgevers een teruggaaf van het werknemersdeel WW -Awf of Ufo premie 2007 tot en met € 13 per werknemer niet verwerken in de loonadministratie.
Ik keur bovendien goed dat werkgevers ervoor kunnen kiezen (het bedrag van) die teruggaven tot en met € 13 per teruggaaf per werknemer netto door te betalen aan hun werknemers. Die doorbetaling heeft dan geen gevolgen voor de loonheffingen.
Toelichting
In deze goedkeuringen geldt de grens van € 13 per bericht van de Belastingdienst aan de werkgever. Hierom zijn de goedkeuringen bijvoorbeeld ook toepasbaar op aanvullende teruggaven tot en met € 13.
Deze goedkeuringen laten uiteraard onverlet dat werkgevers ervoor kunnen kiezen om de wettelijke regeling toe te passen, zoals weergegeven onder 2.
4. Naheffingen
De hiervoor genoemde doelmatigheidsgrens kan ook een rol spelen in geval van naheffingen. Het is mogelijk dat de werkgever of de inspecteur constateert dat de werkgever een te lage afdracht heeft verricht of een te hoge teruggaaf heeft ontvangen. Voor dergelijke situaties heb ik eerder goedgekeurd dat in bepaalde gevallen een correctieverplichting op werknemersniveau achterwege kan blijven (zie hiervoor mijn beleidsbesluit van 14 mei 2007, nr. CPP2007/480M, Stcrt. nr. 136, onderdeel 2). Op grond van die goedkeuring zijn correctieberichten op werknemersniveau in elk geval niet nodig voor zover het gaat om een naheffing tot en met € 13 per werknemer per kalenderjaar. Deze beoordeling vindt plaats per naheffingsaanslag. De werkgever moet dan wel de gehele naheffing voldoen aan de Belastingdienst.
5. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van dit besluit.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 30 juni 2008
De
Staatssecretaris
directeur-generaal