{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen
2. Intrekking goedkeuring
3. Overgangsregeling seizoenarbeiders tot 1 juli 2006
4. Goedkeuring
5. Ingetrokken regeling
6. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Loonheffingen, seizoenarbeiders

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2006. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2006.
Loonheffingen, seizoenarbeiders De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten:
Dit besluit vervangt het besluit van 25 augustus 1992, nr. DB92/4009. Hierdoor eindigt met ingang van 1 juli 2006 de goedkeuring voor een vertraagde aangifte (en afdracht) van loonheffingen en een vertraagde vervulling van bepaalde administratieve verplichtingen voor seizoenarbeiders.
1. Inleiding
Het besluit van 25 augustus 1992, nr.DB92/4009 bevat een goedkeuring voor werkgevers met seizoenarbeiders om de aangifte (en afdracht) van loonbelasting/premie volksverzekeringen later in te dienen en bepaalde administratieve verplichtingen vertraagd te vervullen. Ik heb na overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanleiding gevonden deze goedkeuring te heroverwegen en in te trekken. In dit beleidsbesluit is een overgangsregeling getroffen die geldt tot 1 juli 2006.
Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen
Loonheffing: loonbelasting/premie volksverzekeringen
Loonheffingen: loonheffing, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
Werkgever: inhoudingsplichtige voor de loonheffingen
2. Intrekking goedkeuring
Per 1 januari 2006 heft en int de Belastingdienst naast de loonheffing ook de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet . Vanaf die datum doet de werkgever maandelijks of per periode van vier weken de aangifte loonheffingen. Hierdoor ontstaat op het terrein van de werknemersverzekeringen een actuele polisadministratie. Deze polisadministratie zal als basis dienen voor de beoordeling van het recht op, de hoogte en de duur van de uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen. In deze systematiek past geen tegemoetkoming meer aan werkgevers om hun administratieve verplichtingen later te vervullen. Daarom heb ik besloten tot intrekking van de goedkeuring voor de seizoenarbeiders. De intrekking heeft gevolgen voor de werkgevers die gebruik maken van de seizoenarbeidersregeling. Om de praktijk de benodigde tijd te geven om zich voor te bereiden op de intrekking keur ik in dit beleidsbesluit goed dat de oude regeling in geactualiseerde vorm tot 1 juli 2006 in stand blijft.
3. Overgangsregeling seizoenarbeiders tot 1 juli 2006
Voor branches met piekperioden in de werkzaamheden gold in bepaalde gevallen een tegemoetkoming in de administratieve verplichtingen. Deze tegemoetkoming vervalt met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit. Om de praktijk de tijd te geven zich hierop voor te bereiden keur ik als overgangsmaatregel tot 1 juli 2006 goed dat werkgevers in de hierna geschetste situatie vertraagd aangifte (en afdracht) loonheffingen kunnen doen en vertraagd bepaalde administratieve verplichtingen kunnen vervullen.
Deze goedkeuring geldt voor werkgevers in de volgende situatie:
De werkgever heeft maximaal 3 maal per jaar een piek in de werkzaamheden.
Een piek beslaat een korte periode (in beginsel 6 weken).
De werkgever moet in de piekperioden gebruik maken van een, in verhouding tot zijn normale personeelsbestand, groot aantal extra arbeidskrachten (seizoenarbeiders).
4. Goedkeuring
Ik keur het volgende goed voor de in onderdeel 3 bedoelde werkgevers.
De werkgever kan de aangifte (en afdracht) loonheffingen voor de desbetreffende seizoenarbeiders vertraagd doen:
Als het aangiftetijdvak een maand is, mag de werkgever de gegevens van de desbetreffende seizoenarbeiders drie maanden later aanleveren door middel van een correctiebericht. Dit correctiebericht gaat uit van de lonen op het moment van betaling in de oorspronkelijke loontijdvakken. De werkgever stuurt het correctiebericht (inclusief de afdracht) mee met de reguliere maandelijkse aangifte. Praktisch betekent dit dat hij voor de seizoenarbeiders via een correctiebericht aangifte doet tegelijk met de aangifte van de derde maand na de maand waarover de aangifte en afdracht had moeten plaatsvinden.
Als het aangiftetijdvak een aaneengesloten periode van vier weken is mag de werkgever het correctiebericht (inclusief de afdracht) voor de seizoenarbeider eveneens drie perioden later dan gebruikelijk doen.
Mocht in deze gevallen een betaalboete worden opgelegd dan kan de werkgever tegen deze boete bezwaar maken met een beroep op deze overgangsregeling voor seizoenarbeiders. De inspecteur zal deze boete dan vernietigen.
De regeling geldt tot 1 juli 2006. Dit betekent dat de werkgever de regeling als laatste in 2006 voor de maand juni kan toepassen. Als een werkgever een aangiftetijdvak kent van een aaneengesloten periode van 4 weken is de laatste periode waarvoor de regeling geldt de 4-weekse periode die eindigt op 18 juni 2006.
De werkgever die op basis van deze regeling vertraagd aangifte doet hoeft pas op dat moment voor deze seizoenarbeiders een loonstaat aan te leggen.
Naast de gebruikelijke administratieve verplichtingen gelden voor de werkgever de volgende voorwaarden om gebruik te maken van de goedkeuring:
De werkgever reikt aan de seizoenarbeider een loonbelastingverklaring uit en controleert vóór de eerste loonbetaling of de terugontvangen loonbelastingverklaring juist en volledig is ingevuld en ondertekend.
De werkgever legt de loonbetalingen per werknemer op deugdelijke en controleerbare wijze vast.
De werkgever bewaart deze bescheiden bij zijn loonadministratie.
5. Ingetrokken regeling
Het volgende besluit is ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit:
– besluit van 25 augustus 1992, nr. DB92/4009.
6. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede werkdag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2006.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 10 maart 2006
De van Financiën ,
Staatssecretaris
namens deze:
de
directeur-generaal Belastingdienst