Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Loonheffingen, publicatie fiscale beoordelingen CAO-teksten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.
Loonheffingen, publicatie fiscale beoordelingen CAO-teksten
De Minister van Financiën heeft het volgende besloten:
Dit besluit betreft de gebruikelijke publicatie van fiscale beoordelingen van CAO-teksten en wijzigt de publicatiemethode van toekomstige beoordelingen.
Inleiding
De Belastingdienst toetst structureel bedrijfstak-CAO’s in Nederland (‘CAO-adoptie’). Hierbij worden de fiscale gevolgen van de verschillende arbeidsvoorwaarden in een CAO in kaart gebracht. Het aantal werkgevers en werknemers dat onder de toepassing van bedrijfstak-CAO’s valt is relatief groot. Het doel van CAO-adoptie is het verbeteren van de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid bij de uitvoering van de belastingwetgeving.
Beoordeling van CAO-teksten of concrete onderhandelingsresultaten kan ook op verzoek van CAO-partijen plaatsvinden. CAO-partijen kunnen hiervoor CAO-teksten of concrete onderhandelingsresultaten met een verzoek tot beoordeling in eerste instantie sturen naar: Belastingdienst/Rijnmond/kantoor Rotterdam, t.a.v. dhr. J.B. van Eijk, Postbus 50961, 3007 BC Rotterdam. De uiteindelijke beoordelingen worden verspreid binnen de Belastingdienst en toegestuurd aan CAO-partijen.
In overleg met verschillende werkgeversorganisaties en instanties is besloten de fiscale beoordelingen van algemeen verbindend verklaarde CAO’s te publiceren. De in dit besluit genoemde beoordelingen zullen beschikbaar zijn via de internetsite van het Ministerie van Financiën, www.minfin.nl. In verband met het terugdringen van het aantal formele beleidsbesluiten en een snellere publicatie zullen deze teksten voortaan zonder aankondiging direct beschikbaar worden gesteld op de internetsite van de Belastingdienst, www.belastingdienst.nl.
Ik wijs erop, dat de beoordeling gelezen moet worden tegen de achtergrond van de desbetreffende CAO-tekst. De tekst van de CAO is in het algemeen op internet te vinden op www.cao.szw.nl. De beoordelingen zijn in beginsel tot stand gekomen op basis van wet- en regelgeving op het moment van beoordeling. Over wijzigingen voor de loonheffingen wordt u geïnformeerd door middel van mededelingen bij de aangifte loonheffingen. Informatie uit de mededelingen wordt direct verwerkt op de internetsite van de Belastingdienst. De beoordelingen vervallen als de relevante wet- en regelgeving wijzigt alsmede op het moment dat de betreffende CAO expireert. Ik verwijs daarbij naar de inleidende tekst bij de beoordeling zelf.
Vanaf 1 januari 2006 is de Belastingdienst verantwoordelijk voor de heffing en inning van loonbelasting/premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Voor de CAO’s die vóór die datum zijn beoordeeld, merk ik met betrekking tot de premieheffing werknemersverzekeringen in overeenstemming met de Voorzitter Raad van Bestuur Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) het volgende op. Bij deze beoordelingen is UWV niet betrokken geweest. De beoordeling geldt alleen voor de premieheffing werknemersverzekeringen voorzover de beoordeling rechtstreeks verwijst naar het Handboek Loonheffing en premies werknemersverzekeringen van het desbetreffende jaar, daarmee in overeenstemming is en er geen sprake is van een expliciet, afwijkend standpunt van UWV. In het laatste geval geldt het afwijkende UWV-standpunt. Het Handboek is een gezamenlijke uitgave van de Belastingdienst en UWV.
De hierbij gepubliceerde beoordelingen zijn reeds aan de CAO-partijen toegestuurd. Het kan derhalve gaan om inmiddels geëxpireerde CAO’s die evenwel nog relevant kunnen zijn. Waar mogelijk beperkt de tekst van de beoordeling zich tot arbeidsvoorwaarden met mogelijk ongewenste fiscale gevolgen of in de betreffende branche belangrijke arbeidsvoorwaarden. Voor wat betreft arbeidsvoorwaarden die wel fiscale relevantie bezitten maar die geen bijzondere opmerkingen behoeven, wordt (al dan niet in de vorm van een tabel) direct verwezen naar het Handboek Loonheffing en premies werknemersverzekeringen.
Beoordeelde CAO’s
1. CPP2005/1391M Fiscale beoordeling CAO Goederenvervoer over het spoor 2005
2. CPP2005/1394M Fiscale beoordeling CAO Uitvaartverzorging 2004-2005
3. CPP2005/1395M Fiscale beoordeling CAO Zeilmakerijen dekkledenvervaardiging, dekkledenverhuur, scheepstuigerijen en de scheepsbenodigdhedenhandel 2004-2005
4. CPP2005/1398M Fiscale beoordeling CAO Besloten Busvervoer, Fonds Ordening en Scholing 2004-2006
5. CPP2005/1399M Fiscale beoordeling CAO Kunstzinnige Vorming 2004
6. CPP2005/1400M Fiscale beoordeling CAO Openbaar Vervoer 2004
7. CPP2005/1401M Fiscale beoordeling CAO Vleeswarenindustrie 2004
8. CPP2005/2499M Fiscale beoordeling CAO Suikerverwerkende Industrie 2004
9. CPP2005/2500M Fiscale beoordeling CAO Taxivervoer 2005
10. CPP2005/2501M Fiscale beoordeling CAO Taxivervoer Sociaal fonds 2005-2008
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2007.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 20 september 2006
De
Minister
directeur-generaal Belastingdienst