Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Voorwaardenpakket
3. Tabeltoepassing
Goedkeuring
4. Inwerkingtreding en vervaldatum
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Loonheffingen, loonheffing; tabeltoepassing bij sekswerkers

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.
Loonheffingen, loonheffing; tabeltoepassing bij sekswerkers
De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
Dit besluit bevat een goedkeuring voor sekswerkers en exploitanten van een prostitutiebedrijf. De exploitant mag onder voorwaarden loonheffing inhouden op het loon van de sekswerker volgens de tabel voor aannemers van werk, thuiswerkers en andere gelijkgestelden. Dit besluit loopt vooruit op een aanpassing van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.
1. Inleiding
De afgelopen jaren is de fiscale duiding van de arbeidsverhouding tussen de sekswerker en de exploitant van een prostitutiebedrijf veelvuldig onderwerp van discussie geweest. Exploitanten merken de arbeidsverhouding veelal ten onrechte niet aan als een dienstbetrekking. In de praktijk blijkt evenwel nagenoeg altijd sprake te zijn van een dienstbetrekking. Dit leidt tot veel discussies en procedures. Dit heeft tot gevolg dat de handhaving van de regelgeving in deze branche zeer arbeidsintensief is. Daarbij is vaak sprake van langdurige rechtsonzekerheid voor alle partijen. Hierom is met de belangengroepen voor sekswerkers en exploitanten in de prostitutiebranche, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst een voorwaardenpakket overeengekomen (zie www.belastingdienst.nl). Als de sekswerker en de exploitant met de Belastingdienst afspreken volgens de voorwaarden van dit pakket te werken hebben zij zekerheid over de wettelijke behandeling van hun arbeidsrelatie.
In lijn met de gemaakte afspraken bereid ik begeleidende regelgeving voor. Het doel daarvan is de behandeling van de arbeidsrelatie tussen de sekswerker en de exploitanten in de prostitutiebranche eenduidig vast te leggen en de positie van de sekswerkers te verbeteren. De voorgenomen regeling betreft ook de tabeltoepassing voor de loonheffing. Vooruitlopend op de voorgenomen regeling keur ik in dit besluit goed dat de exploitanten in de prostitutiebranche onder voorwaarden loonheffing inhouden op het loon van sekswerkers volgens de Tabel voor aannemers van werk, thuiswerkers en andere gelijkgestelden.
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
loonheffing: loonbelasting/premie volksverzekeringen
loonheffingen: loonheffing, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
sekswerker: degene die tegen betaling persoonlijk diensten van seksuele aard verricht
2. Voorwaardenpakket
Het hiervoor genoemde voorwaardenpakket bevat onder meer voorwaarden die betrekking hebben op de zelfstandigheid van de sekswerker, de uitbetaling van de inkomsten, het afdragen van belasting en de administratieve vastleggingen. Als de sekswerker en de exploitant werken volgens dit pakket heeft de sekswerker een zodanige mate van vrijheid in het uitvoeren van het werk en het bepalen van de werktijden dat geen sprake is van verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Binnen het voorwaardenpakket kiezen de sekswerker en de exploitant onder meer voor inhouding van loonheffing via de zogenoemde opting-in regeling (zie artikel 2g van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965). De exploitant is daarbij inhoudingsplichtig, ook voor de inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de Zorgverzekeringswet .
3. Tabeltoepassing
In de prostitutiebranche is vaak sprake van de uitbetaling per dienst of per dag. Om die reden zou de exploitant doorgaans de witte dagtabel moeten toepassen voor de inhouding van de loonheffing. In de praktijk is echter gebleken dat deze tabel in veel gevallen niet goed aansluit bij de werkelijk verschuldigde inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. De loonheffing komt dan veelal te hoog uit, onder meer door de grote variatie in inkomsten en omdat men niet op alle dagen werkt. Het vergt een extra handeling in de inkomstenbelasting om dit weer recht te trekken via het indienen van een T-biljet. Daarom en met het oog op het belang van een eenvoudige rechtshandhaving keur ik, vooruitlopend op een aanpassing van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 , het volgende goed.
Goedkeuring
Ik keur goed dat de exploitanten in de prostitutiebranche loonheffing inhouden op het loon van sekswerkers volgens de Tabel voor aannemers van werk, thuiswerkers en andere gelijkgestelden (zie tabel 4 in het Handboek loonheffingen 2008). Hiervoor gelden de volgende drie voorwaarden:
De exploitant komt via een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst overeen dat hij het voorwaardenpakket toepast in zijn prostitutiebedrijf.
De sekswerker en de exploitant handelen volgens alle voorwaarden uit het hiervoor genoemde voorwaardenpakket en leggen de afspraken en handelingen waar voorgeschreven in de vaststellingsovereenkomst, schriftelijk vast.
De exploitant bewaart de hiervoor bedoelde schriftelijke stukken bij de loonadministratie.
4. Inwerkingtreding en vervaldatum
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2008.
Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2009.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 15 september 2008
De
Staatssecretaris
directeur-generaal Belastingdienst