{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Wetsvoorstel
3. Goedkeuring
4. Inwerkingtreding en vervaldatum
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Loonheffingen, loonheffing, afdrachtvermindering onderwijs

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.
Loonheffingen, loonheffing, afdrachtvermindering onderwijs
De Minister van Financiën heeft het volgende besloten:
Dit besluit bevat een goedkeuring voor werkgevers om in 2006 al gebruik te maken van een uitbreiding van de afdrachtvermindering onderwijs in het wetsvoorstel Belastingplan 2007. Het gaat om de verhoging van het bedrag van het onderdeel startkwalificatie en de introductie van een nieuw onderdeel voor stages binnen de beroepsopleidende leerweg op MBO 1- of 2-niveau. Het betreft twee onderdelen van het Belastingplan 2007 die terugwerken tot en met 1 januari 2006.
1. Inleiding
In het kader van maatregelen ter bevordering van werkgelegenheid en economische groei is een tweetal maatregelen voorgesteld op het gebied van de afdrachtvermindering onderwijs (opgenomen in het Belastingplan 2007). Het gaat om de verhoging van het bedrag van het onderdeel startkwalificatie en de introductie van een nieuw onderdeel voor stages binnen de beroepsopleidende leerweg op MBO 1- of 2-niveau. Om de maatregelen al in 2006 effect te laten hebben, is in het Belastingplan 2007 voorgesteld deze met terugwerkende kracht per 1 januari 2006 in werking te laten treden.
Dit besluit bevat een goedkeuring waardoor werkgevers de maatregelen al in 2006 kunnen toepassen voordat dat wetsvoorstel wet is geworden.
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
Belastingplan 2007: wetsvoorstel Belastingplan 2007
loonheffing: loonbelasting/premie volksverzekeringen
loonheffingen: loonheffing, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
werkgever: inhoudingsplichtige voor de loonheffingen
WVA: Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
2. Wetsvoorstel
Het Belastingplan 2007 bevat de volgende twee uitbreidingen van de afdrachtvermindering onderwijs die terugwerken tot en met 1 januari 2006.
Werkgevers kunnen voor voormalig werkloze werknemers die worden opgeleid tot het startkwalificatieniveau, een afdrachtvermindering toepassen (zie artikel 14, eerste lid, onderdeel e, van de WVA). Het Belastingplan 2007 stelt een verhoging voor van deze afdrachtvermindering met € 1.500 tot € 3.000 per kalenderjaar (zie het voorgestelde artikel 5, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de WVA).
Daarnaast geeft het Belastingplan 2007 werkgevers recht op een nieuwe afdrachtvermindering als zij stages aanbieden voor een bepaalde groep leerlingen in de beroepsopleidende leerweg op MBO-1 en MBO-2 niveau. De afdrachtvermindering bedraagt € 1.200 per kalenderjaar (zie het voorgestelde artikel 5, eerste lid, onderdeel c, onder 3°, in samenhang met artikel 14, eerste lid, onderdeel g, van de WVA). Het recht op de afdrachtvermindering bestaat voor leerlingen die gedurende ten minste twee maanden een stage volgen in het kader van een beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen a of b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs. De stage moet plaatsvinden op grondslag van een in artikel 7.2.8 van die wet bedoelde overeenkomst en zijn gesloten door de in artikel 7.2.9 van die wet genoemde partijen. Het Belastingplan 2007 bepaalt ook dat deze leerlingen als werknemer worden beschouwd (zie het voorgestelde artikel 2, vierde lid, van de WVA).
3. Goedkeuring
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de voorgestelde uitbreiding van de afdrachtvermindering onderwijs keur ik het volgende goed.Goedkeuring
Ik keur goed dat werkgevers reeds in 2006 het bedrag van de verhoging van € 1.500 per kalenderjaar toepassen voor de in artikel 14, eerste lid, onderdeel e, van de WVA bedoelde werknemers.
Ik keur ook goed dat werkgevers in 2006 een afdrachtvermindering van € 1.200 per kalenderjaar toepassen voor een MBO-leerling als bedoeld in onderdeel 2 van dit besluit. De werkgever past dit bedrag toe naar tijdsgelang, verdeeld over de loontijdvakken in het kalenderjaar.
De werkgever mag de bedragen aan afdrachtvermindering die voortvloeien uit deze goedkeuring in 2006 op eenvoudige wijze per tijdvak berekenen aan de hand van:
het aantal werknemers als bedoeld in artikel 14, eerste lid onderdeel e van de WVA;
het aantal MBO-leerlingen als bedoeld in onderdeel 2.
Vervolgens kan de werkgever deze bedragen zoveel mogelijk toerekenen aan de nog niet verstreken tijdvakken in 2006. Dit betekent dat de werkgever deze bedragen in mindering kan brengen in de aangiften loonheffingen over de tijdvakken die aanvangen op of na 1 november en lopen tot en met 31 december 2006. Het kan voorkomen dat deze periode te kort is om deze bedragen aan afdrachtvermindering over 2006 volledig te verrekenen. In dat geval kan de werkgever het resterende bedrag via correctieberichten verwerken. Om het aantal correctieberichten te beperken mag de werkgever het bedoelde resterende bedrag aan afdrachtvermindering steeds zoveel mogelijk toerekenen aan één tijdvak (en opnemen in één correctiebericht). Voorwaarde is wel dat het saldo van de af te dragen loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen en de som van de reeds geclaimde en door dit besluit te claimen afdrachtvermindering in een tijdvak niet lager dan nihil is.
4. Inwerkingtreding en vervaldatum
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.
Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2007.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 3 november 2006
De
Minister
directeur-generaal Belastingdienst