{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Wijzigingen in de wettelijke regeling
3. Gevolgen wijzigingen en overgangsregeling
4. Inwerkingtreding en vervaldatum
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Loonheffingen, doorbetaaldloonregeling; jaren 2006 en 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.
Loonheffingen, doorbetaaldloonregeling; jaren 2006 en 2007
De Minister van Financiën heeft het volgende besloten:
Dit besluit biedt werkgevers tot 1 januari 2008 de mogelijkheid om zich in te stellen op wijzigingen van de zogenoemde doorbetaaldloonregeling en het vervallen van de inhoudingsplicht voor de loonheffing van BV's met de DGA als enig werknemer.
1. Inleiding
In de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder is aangegeven wanneer iemand als directeur-grootaandeelhouder voor de werknemersverzekeringen wordt aangemerkt. Deze criteria gelden ook als de directeur/aandeelhouder via een eigen houdstermaatschappij arbeid verricht voor een werkmaatschappij. De praktijk is gegroeid dat de eigen houdstermaatschappij het loon van de directeuren/aandeelhouder voor de loonheffing verantwoordt en dat de werkmaatschappij de premies werknemersverzekeringen betaalt.
Sinds begin 2006 is de Belastingdienst echter kritischer over de toepassing van de zogenoemde doorbetaaldloonregeling (zie artikel 87 van de URLB), in het geval dat de werknemer bij de doorbetalende werkgever verzekerd blijft voor de werknemersverzekeringen. Dit heeft in de uitvoeringspraktijk tot discussies geleid, ook over de pensioenopbouw. Daarbij heb ik signalen gekregen dat veel van de betrokken werkgevers meer tijd nodig hebben om zich op de nieuwe situatie in te stellen. Dit hangt ook samen met wijzigingen van de relevante wettelijke regeling. In verband hiermee geef ik in dit besluit aan dat de Belastingdienst in een aantal gevallen de bestaande praktijk, zoals die in ieder geval tot en met 2005 gold, tot 1 januari 2008 ongemoeid laat. Dit biedt de betrokken werkgevers de mogelijkheid om zich in te stellen op de wijzigingen van de doorbetaaldloonregeling en het vervallen van de inhoudingsplicht voor de loonheffing van BV's met de DGA als enig werknemer.
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
BV: besloten vennootschap;
DGA: directeur-grootaandeelhouder;
Loonheffing: loonbelasting/premie volksverzekeringen;
Loonheffingen: loonheffing, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet ;
URLB: Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 ;
Werkgever: inhoudingsplichtige voor de loonheffingen;
Wet LB: Wet op de loonbelasting 1964 .
2. Wijzigingen in de wettelijke regeling
De doorbetaaldloonregeling is met ingang van 1 januari 2007 uitdrukkelijk niet van toepassing in de situatie dat de directeur/aandeelhouder voor zijn arbeid bij de werkmaatschappij wel verzekerd is voor de werknemersverzekeringen en niet voor zijn arbeid bij de eigen houdstervennootschap. Met ingang van 1 januari 2008 zal een BV met de DGA als enig werknemer niet langer inhoudingsplichtig voor de loonheffing zijn. Dit betekent dat het dan niet langer mogelijk zal zijn om de inhoudingsplicht te verleggen naar zo'n BV.
3. Gevolgen wijzigingen en overgangsregeling
Het voorgaande betekent dat een strikte toepassing van de doorbetaaldloonregeling in 2006 en 2007 in veel gevallen met ingang van 1 januari 2008 opnieuw tot wijzigingen zou moeten leiden. Gezien deze ontwikkelingen en de wenselijkheid de praktijk voldoende tijd te gunnen om zich op de gewijzigde situatie in te stellen, gaat de Belastingdienst, bij wijze van overgangsregeling uit van het volgende.
De Belastingdienst sluit in 2006 en 2007 aan bij de hiervoor genoemde in de jaren tot en met 2005 bestaande praktijk. Hieraan verbind ik de voorwaarde dat het resultaat daarvan wat de in totaal te betalen loonheffingen betreft in overeenstemming is met het resultaat van een rechtstreekse toepassing van de wettelijke regelingen.
4. Inwerkingtreding en vervaldatum
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2008.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 29 januari 2007
De
Minister
Directeur-Generaal Belastingdienst