{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking
3. Ingetrokken besluiten
4. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Loonheffingen, beleidsregels beoordeling dienstbetrekking

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 14 juni 2016. U leest nu de tekst die gold op 13 juni 2016.
Loonheffingen, beleidsregels beoordeling dienstbetrekking
De Staatssecretaris van Financiën en de voorzitter Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hebben het volgende besloten:
Dit besluit bevat een actualisering van de Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking . Ook is de toelichting over de werking van de verklaring arbeidsrelatie in situaties met directeuren-grootaandeelhouders uitgebreid.
1. Inleiding
In de Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking geven de Belastingdienst en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) aan hoe zij omgaan met beoordelingen op het aanwezig zijn van een dienstbetrekking in het kader van inhoudingsplicht voor de loonheffing en verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Door de inwerkingtreding van de WIA , de Zorgverzekeringswet en de Wet financiering sociale verzekeringen is het nodig de Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking aan te passen. Inhoudelijk zijn geen wijzigingen beoogd ten aanzien van het begrip dienstbetrekking. Ook is de toelichting over de werking van de verklaring arbeidsrelatie in situaties met directeuren-grootaandeelhouders uitgebreid in onderdeel 5.6 van de bij dit besluit behorende Bijlage III .
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
loonheffing: Loonbelasting/premie volksverzekeringen
loonheffingen: Loonheffing, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke Zorgverzekeringswet
Wet LB: Wet op de loonbelasting 1964
Wet IB: Wet inkomstenbelasting 2001
Zvw: Zorgverzekeringswet
werknemersverzekeringen: Ziektewet (ZW), Werkloosheidswet (WW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
werkgever: Inhoudingsplichtige voor de loonheffingen (tenzij in dit besluit anders wordt aangegeven)
VAR: Verklaring arbeidsrelatie
dga: directeur-grootaandeelhouder
CRvB: Centrale Raad van Beroep
HR: Hoge Raad
2. Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking
De beleidsregels beoordeling dienstbetrekking zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlagen I , II en III . Die beleidsregels zijn ook te raadplegen op www.minfin.nl en www.uwv.nl.
3. Ingetrokken besluiten
De volgende besluiten zijn ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit:
het besluit van (20 en) 22 november 2002, nr. DGB 2002/6536M, Stcrt. 2002, nr. 234;
het besluit van (14 en) 15 juli 2003, nr. DGB 2003/3756M, Stcrt. 2003, nr. 138;
het besluit van 8 februari 2005 , nr. DGB 2005/450M, Stcrt. 2005, nr. 31.
4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 6 juli 2006
De
Staatssecretaris
Directeur-Generaal Belastingdienst
Amsterdam, 12 juli 2006
De
Voorzitter Raad van bestuur UWV