{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
Vraag
Antwoord
Goedkeuring
Voorbehouden
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Loonbelasting, premieverdeling bij inkoop van pensioen in geval van eigen beheer

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 24 september 2008. U leest nu de tekst die gold op 23 september 2008.
Loonbelasting, premieverdeling bij inkoop van pensioen in geval van eigen beheer De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
Aan mij is een vraag voorgelegd over de premieverdeling tussen de werknemer en de inhoudingsplichtige bij inkoop van pensioen in geval van eigen beheer. De vraag en het antwoord zijn hieronder opgenomen.
Inleiding
Artikel 10c, onderdeel b, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (hierna: UBLB) bevat een bepaling over de verdeling van de bijdragen aan een pensioenregeling (premies). Het artikel geldt voor werknemers (veelal directeuren-grootaandeelhouders) voor wie de pensioenvoorziening door de inhoudingsplichtige geheel of gedeeltelijk in eigen beheer wordt gehouden. De pensioenpremie voor de werknemer mag op grond van het artikel niet hoger zijn dan de premie voor de inhoudingsplichtige. De motivering voor deze bepaling is dat een dergelijke premieverdeling in collectieve pensioenregelingen gebruikelijk is. De bepaling is opgenomen om te voorkomen dat de pensioengrondslag kunstmatig wordt verhoogd. De inhoudingsplichtige zou zijn premie immers kunnen omzetten in gewoon loon onder gelijktijdige verhoging van het werknemersdeel met hetzelfde bedrag.
De inhoud van dit besluit is afgestemd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gelet op artikel 6, derde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering geldt dit besluit ook voor de premieheffing werknemersverzekeringen.
Vraag
Geldt bovenstaande bepaling ook bij inkoop van pensioen als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, of artikel 10a, tweede lid, van het UBLB?
Antwoord
Ja, in beginsel wel. De bepaling geldt ook bij inkoop van pensioen. Noch de letterlijke tekst van het artikel, noch de wetsgeschiedenis maakt onderscheid tussen de normale opbouw van het pensioen en de inkoop wegens tekorten, opgelopen bij vorige werkgevers.
Goedkeuring
In afwijking van het voorgaande keur ik goed dat de werknemer bij een inkoop van pensioen als hier bedoeld maximaal de volledige premie betaalt via inhouding op zijn loon. De reden voor deze goedkeuring is dat het in collectieve regelingen gebruikelijk is dat de werknemer de volledige inkoop van pensioen zelf betaalt. De goedkeuring geldt onder de voorwaarde dat het pensioengevend loon van de werknemer niet is of wordt verhoogd in verband met de genoemde inkoop. Of dit het geval is, staat ter beoordeling van de bevoegde inspecteur.
Voorbehouden
Als de werknemer een aanmerkelijk belang heeft in de inhoudingsplichtige moet het loon ook na aftrek van de voor de inkoop ingehouden premie voldoen aan de regels voor het gebruikelijk loon (artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964). Zie het besluit van 22 mei 2001, nr. CPP2000/3172M, met name punt 2, onderdeel e. Verder geldt de goedkeuring uitsluitend voor de beoordeling van de pensioenregeling in de loonheffing. Er kan dus bij een inkoop als hier bedoeld onder omstandigheden sprake zijn van een winstuitdeling in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Zie voor een uitgebreide behandeling van deze uitdelingsaspecten het besluit van 31 oktober 2001, nr. CPP2001/2188M.