Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Nieuwe circulaire en intrekking besluit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Loonbelasting, inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen, bijstandsuitkeringen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 2 februari 2008. U leest nu de tekst die gold op 1 februari 2008.
Loonbelasting, inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen, bijstandsuitkeringen
De staatssecretaris van Financiën heeft in overeenstemming met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het volgende besloten.
1. Inleiding
Het Ministerie van Financiën zet in circulaires aan de burgemeesters en wethouders der gemeenten de heffing van loon- en inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over bijstandsuitkeringen uiteen. De laatste circulaire is die van 3 maart 2003, nr. CPP2002/3721M (zie de bijlage bij het besluit van gelijke datum en nummer).
Met ingang van 1 januari 2004 worden bijstandsuitkeringen aan niet-zelfstandigen toegekend op basis van de Wet werk en bijstand (WWB). Deze wet vervangt de volgende wetten en het volgende besluit:
De Algemene bijstandswet (Abw);
De Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ;
Het Besluit in- en doorstroombanen (Besluit ID-banen);
De Wet inschakeling werkzoekenden (WIW).
De bijstandsuitkeringen aan zelfstandigen worden met ingang van 1 januari 2004 toegekend op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ 2004). De bepalingen voor zelfstandigen uit de Abw zijn overgebracht naar het BBZ 2004. Hierdoor ziet het BBZ 2004 naast bepalingen voor gevestigde zelfstandigen tevens op beginnende zelfstandigen, oudere beëindigende zelfstandigen en arbeidsongeschikte zelfstandigen.
De invoering van de WWB en het BBZ 2004 beoogt geen wijziging in de belasting- en premieheffing.
Met ingang van 1 januari 2004 is er een langdurigheidstoeslag ingevoerd en is er een vrijstelling ingevoerd voor een eenmalige premie gericht op arbeidsinschakeling als de uitkeringsgerechtigde in een jaar geen vrijwilligersvergoeding heeft ontvangen.
Vanaf 1 januari 2005 is de Wet inkomensvoorziening kunstenaars (WIK) vervallen. Daarvoor in de plaats is de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) gekomen. In dit besluit staat de nieuwe wijze van berekenen van de loonheffing over de WWIK-uitkeringen alsook het overgangsrecht voor WIK-uitkeringen die in 2005 definitief worden vastgesteld.
De invoering van de WWB, het BBZ 2004, de WWIK, de langdurigheidstoeslag en de vrijstelling voor een eenmalige stimuleringspremie, zijn voor mij aanleiding de circulaire van 3 maart 2003 te vervangen. In deze circulaire wordt uiteengezet op welke wijze de bijstandsuitkeringen en verstrekkingen op grond van de WWB, het BBZ 2004 en de WWIK in de heffing van belasting/premie volksverzekeringen worden betrokken.
Nieuw in dit besluit is een toelichting op de inhoudingsplicht op grond van de Wet op de loonbelasting 1964. Dit is gedaan omdat diverse gemeenten inmiddels gemeenschappelijke regelingen kennen en hierbij onder voorwaarden een verschuiving van de inhoudingsplicht kan plaatsvinden.
2. Nieuwe circulaire en intrekking besluit
In de nieuwe circulaire aan burgemeester en wethouders der gemeenten is nader uiteengezet welke regels gelden voor de heffing van belasting/premie volksverzekeringen over bijstandsuitkeringen, zoals die moet plaatsvinden vanaf 1 januari 2004, waarbij de bedragen en percentages van 2005 zijn genoemd. De tekst van deze circulaire is als bijlage bij dit besluit gevoegd. Deze circulaire vervangt de hiervoor genoemde circulaire van 3 maart 2003.
Het besluit van 3 maart 2003, nr. CPP2002/3721M, is met ingang van de dagtekening van dit besluit ingetrokken.
De nieuwe circulaire is als bijlage hierna opgenomen onder nummer CPP2005/1591.