Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
Voorwaarden
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Loonbelasting, aanwijzing pensioen- en VUT-regelingen met rechten op eenmalige overlijdensuitkeringen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 28 maart 2007. U leest nu de tekst die gold op 27 maart 2007.
Loonbelasting, aanwijzing pensioen- en VUT-regelingen met rechten op eenmalige overlijdensuitkeringen
Inleiding
In een aantal pensioenregelingen en regelingen voor vervroegde uittreding (hierna: VUT-regelingen) is een recht opgenomen op een eenmalige uitkering aan nagelaten betrekkingen (nabestaanden) van een overleden pensioen- of VUT-gerechtigde. Dit recht valt niet onder de uitzonderlijke gevallen van restbegunstiging van artikel 18, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB). Een dergelijke eenmalige uitkering heeft naar haar aard in hoofdzaak tot doel de nabestaanden enige tijd te gunnen zich aan de met het overlijden ontstane nieuwe financiële situatie aan te passen (HR 9 september 1987, nr. 24 821, BNB1987/311).
De inhoud van dit besluit is afgestemd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gelet op artikel 6, derde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering geldt dit besluit ook voor de premieheffing werknemersverzekeringen.
Aanwijzing In de praktijk blijkt dat het vaak moeilijk is om te bepalen of het recht feitelijk een aparte aanspraak vormt die omwille van de eenvoud in de pensioen- of VUT-regeling is opgenomen of dat het gaat om een integraal onderdeel van die pensioen- of VUT-regeling. In het laatste geval zou een recht op een dergelijke uitkering tot gevolg kunnen hebben dat de pensioen- of VUT-regeling onzuiver wordt. Dit is uit maatschappelijk oogpunt ongewenst, te meer omdat de Wet LB buiten de pensioen- of VUT-sfeer een aparte vrijstelling kent voor dergelijke rechten en de daaruit voortvloeiende uitkeringen (artikel 11, eerste lid, onderdelen i en m, Wet LB). In overeenstemming met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijs ik daarom voorzover nodig pensioen- en VUT-regelingen die een dergelijk recht kennen onder de hierna vermelde voorwaarden aan als zuivere pensioen- en VUT-regelingen in de zin van de Wet LB. Voorts keur ik goed dat de uitkeringen uit het recht – eveneens onder de hierna vermelde voorwaarden – zijn vrijgesteld van inhouding van loonbelasting en premie volksverzekeringen.
Voorwaarden
1. Overeenstemming met voorwaarden van artikel 11, eerste lid, onderdelen i en m, Wet LB
Voorwaarde voor de aanwijzing is dat het voornoemde, in de pensioen- of VUT-regeling opgenomen recht, tezamen met eventuele andere overeenkomstige aanspraken jegens de (voormalige) werkgever, voldoet aan de voorwaarden van artikel 11, eerste lid, onderdelen i en m, van de Wet LB. Dit betekent onder meer dat de eenmalige uitkeringen en verstrekkingen van de pensioenuitvoerder en de (voormalige) werkgever tezamen niet hoger mogen zijn dan driemaal het loon over een maand.2. Zuiverheid op andere punten
Uiteraard dient de pensioen- of VUT-regeling voor het overige te voldoen aan de eisen die de Wet LB daaraan stelt.