{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Vaststelling lijst van te gebruiken instrumenten 2003-2004
3. Toelichting bij instrumenten criterium Sociaal-emotionele problematiek
4. Toelichting bij instrumenten criterium Leerachterstand
Lijst van te gebruiken instrumenten schooljaar 2003 – 2004
Recente toetsen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Lijst van te gebruiken instrumenten voor de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) schooljaar 2003 - 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Lijst van te gebruiken instrumenten voor de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) schooljaar 2003 - 2004
1. Inleiding
Op 1 augustus 2002 is een wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van het regionale zorgbudget en de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in werking getreden. Vooruitlopend op deze wijziging is op 12 december 2001 in Uitleg Gele Katern nr. 30 de Regeling regionale verwijzingscommissies en zorgbudget voortgezet onderwijs 2002 - 2003 gepubliceerd. Komend jaar zal deze vervangen worden door een Algemene Maatregel van Bestuur. Daarin wordt de uitwerking van nieuwe zorgwetgeving -de indicatiestelling en het regionaal zorgbudget - voor de komende schooljaren geregeld.
Vooruitlopend op deze Algemene Maatregel van Bestuur wordt nu alvast de lijst met te gebruiken instrumenten voor de indicatiestelling met betrekking tot het schooljaar 2003 -2 004 bekendgemaakt. Op het moment dat de Algemene Maatregel van Bestuur gepubliceerd is, zal de lijst voor het schooljaar 2003-2004 - zoals die is opgenomen in deze voorlichtingspublicatie - in een regeling wordenvastgesteld. Vanaf volgend schooljaar zal de nieuwe lijst met te gebruiken instrumenten jaarlijks in oktober in een regeling worden gepubliceerd.
2. Vaststelling lijst van te gebruiken instrumenten 2003-2004
Jaarlijks wordt vóór 1 oktober een overzicht gemaakt van screenings- en testinstrumenten, die in het kader van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) als deugdelijk worden aangemerkt. Deze lijst wordt door het ministerie van OCenW in overleg met de voorzitters van de regionale verwijzingscommissies VO vastgesteld (artikel 6 Regeling regionale verwijzingscommissies en zorgbudget voortgezet onderwijs 2002-2003). De opname in de onderstaande lijst van een instrument heeft enkel betrekking op het gebruik van het instrument in het schooljaar 2003-2004. De lijst voor het jaar 2004-2005 zal er anders uitzien. Instrumenten waarbij de opmerking ’dit jaar voor het laatst toegestaan’ staat, zullen niet meer op de lijst voor schooljaar 20042005 voorkomen. Alle andere instrumenten zullen volgend jaar in elk geval weer in de lijst worden opgenomen. Natuurlijk kunnen dan ook nieuwe instrumenten worden toegevoegd aan de lijst.
Een belangrijk criterium voor opname in de lijst is psycho-metrische deugdelijkheid. Op het moment van opname in de lijst moet die eenduidig zijn vastgesteld. Belangrijke punten in de beoordeling vormen objectiviteit, normering, betrouwbaarheid en begrips- en criteriumvaliditeit. Daarnaast is bij het samenstellen van de lijst uitgegaan van de beoordelingscriteria, genoemd in de toelichting bij de Regeling regionale verwijzingscommissies en zorgbudget voortgezet onderwijs 2002 - 2003 ad artikel 6. Onderstaande lijst bevat een limitatieve opsomming van de te gebruiken instrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor LWOO of PrO voor schooljaar 2003-2004.
3. Toelichting bij instrumenten criterium Sociaal-emotionele problematiek
Met betrekking tot instrumenten voor het criterium SE wordt uitgegaan van het volgende:
uitslagen op screeningsinstrumenten zijn op zichzelf niet voldoende voor een positieve indicatie;
voor een positieve indicatie is vereist: het oordeel van een conform de Regeling regionale verwijzingscommissies en zorgbudget voortgezet onderwijs 2002-2003 bevoegde professional, op basis van één of meer van de op de lijst opgenomen instrumenten, dat sprake is van een SE-problematiek met zodanige negatieve gevolgen voor de onderwijsleerprestatie dat LWOO noodzakelijk moet worden geacht. Voor de RVC’s zal dus het op instrumenten gebaseerd oordeel van de bevoegde professional leidend zijn en niet de uitslag op een testinstrument.
4. Toelichting bij instrumenten criterium Leerachterstand
Met betrekking tot het criterium LA zijn de instrumenten telkens per subdomein (spellen, technisch lezen,begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen) opgenomen. Als criterium voor opname in de lijst geldt hier ook de beschikbaarheid van DLE’s voor de toetsen. Voor het vaststellen van de relatieve leerachterstand dient gebruik gemaakt te worden van ’DLE boek met dle schalen van alle bruikbare testen in Nederland’, volledige herziene versie (Gerard Melis; ISBN 90 76838 127).
Lijst van te gebruiken instrumenten schooljaar 2003 – 2004
Alle instrumenten zijn opgenomen met de naam waaronder zij in de Documentatie van tests en testresearch (Evers e.a. 2000) zijn opgenomen.
Recente toetsen
In principe wordt altijd gevraagd om de meest recent afgenomen didactische toetsen. Wanneer de leerling tussen 1 januari 2003 en 1 september 2003 wordt aangemeld, moeten de didactische toetsen in het schooljaar 2002 - 2003 zijn afgenomen.
Aanmelding vóór 1 januari 2003: de gegevens van de didactische toetsen die in het onderwijskundig rapport zijn opgenomen mogen niet ouder zijn dan een half jaar geredeneerd vanaf de datum van ondertekening van het onderwijskundig rapport. Uitzondering hierop is Cito ’Begrijpend lezen’ dat een vast afnamemoment kent in de winter en slechts één maal per jaar kan worden afgenomen. Bij aanmelding na 1 september 2003 dient didactisch onderzoek niet ouder te zijn dan één jaar.
De van onderwijs, cultuur en wetenschappen ,
staatssecretaris
namens deze,
directeur primair onderwijs