Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Inleiding en toepassingsgebied
1.1. Inleiding
1.1.1. Lijst met gebruikte afkortingen
1.1.2. Definities
1.1.3. Reikwijdte beleidsvoorschriften
1.1.4. Aansprakelijkgestelden en andere derden
1.1.5. Awb en algemene beginselen van behoorlijk bestuur
1.1.6. Keuze uit verschillende invorderingsmaatregelen
1.1.7. Invorderingsmaatregelen tegen grote bedrijven
1.1.8. Voor de invordering minder geschikte dagen
1.1.9. Binnenkomst van bescheiden
1.1.10. Positie belastingdeurwaarder
1.1.11. Bewaren invorderingsbescheiden
1.1.12. Verklaring inzake nakoming fiscale verplichtingen
1.1.13. Informatieplicht
1.1.14. Diplomatieke status
1.2. Toepassingsgebied
Artikel 2. Begrippen
2.1. Woonplaats
Artikel 3. Bevoegdheden ontvanger
3.1. Fiscale en civiele bevoegheden
3.2. Conservatoir beslag
3.2.1. Geen conservatoir beslag dan ook geen versnelde invordering
3.2.2. Ontbreken belastingaanslag en conservatoir beslag
3.3. Gerechtelijke procedures – toestemming
3.4. Rijksadvocaat
Artikel 3a
Artikel 4. Bevoegdheid belastingdeurwaarder
4.1. Reikwijdte bevoegdheid belastingdeurwaarder
Artikel 5
Artikel 6. Reikwijdte van de wet
6.1. Rente en kosten in het kader van de reikwijdte van de wet
Artikel 7. Betaling en afboeking
7.1. Tijdstip betaling
7.2. De afboeking van de betaling
7.3. Teveelbetaling
7.4. Rente en kosten bij afboeking betalingen
7.5. Het toerekenen van kosten bij meerdere aanslagen
7.6. Afboeking betaling op bestuurlijke boeten waarvoor uitstel van betaling is verleend
7.7. Afboeking van betalingen door aansprakelijkgestelden
7.8. Betaling bij vergissing
7.9. Mededeling afboeking betaling
Artikel 7a. Uitbetaling van belastingteruggaven
7a.1. Aanwijzen bankrekening voor uitbetaling
Artikel 7a.2. Controle van een aangewezen bankrekening op de tenaamstelling
7a.3. Uitbetalingsfouten
Artikel 7b. Cessie- en verpandingsverbod uitbetalingen inkomstenbelasting
Artikel 8. Bekendmaking aanslag
8.1. Verzending of uitreiking van het aanslagbiljet in bijzondere situaties
8.3. Gehoudenheid tot betalen belastingaanslag en aanslagbiljet
8.4. Vooraf uitnodigen erfgenamen tot betalen belastingaanslag
Artikel 9. Betalingstermijnen
9.1. Afwijking van de betalingstermijnen in geval van voorlopige aanslagen
9.2. Afwijking van de betalingstermijnen in geval van voorlopige teruggaven
9.3. Uitbetaling voorlopige teruggave in één termijn
9.4. Dagtekening aanslagbiljet
9.5. Begrippen bij betalingstermijnen
9.6. Verzuim ontvanger bij uitbetaling
Artikel 10. Versnelde invordering
10.1. Reikwijdte versnelde invordering
10.2. vrees voor verduistering en versnelde invordering
10.3. Metterwoon verlaten van Nederland en versnelde invordering
10.4. Geen vaste woonplaats in Nederland en versnelde invordering
10.5. Beslag en versnelde invordering
10.6. Verkoop namens derden en versnelde invordering
10.7. Vordering ex artikel 19 en versnelde invordering
Artikel 11. Aanmaning
11.1. De geadresseerde van de aanmaning
11.2. Aanmaning ten onrechte verzonden
11.3. Achterwege laten van tussentijdse vervolging en aanmaning
11.4. Gedeeltelijke voldoening aan aanmaning
11.5. Betalingsherinnering
11.6. Aanmaning bij invordering langs civielrechtelijke weg
Artikel 12. Dwangbevel
12.1. Onderwerp van het dwangbevel
12.2. Tegen wie verleent de ontvanger een dwangbevel
Artikel 13. Betekening van het dwangbevel
13.1. Betekening dwangbevel per post
13.1.1. Adressering van per post betekende dwangbevelen
13.2. Betekening dwangbevel door de belastingdeurwaarder
13.3. Bijzondere gevallen van betekening dwangbevel
Artikel 14. Tenuitvoerlegging van het dwangbevel
14.1.1. Keuze van invorderingsmaatregelen
14.1.2. Houding van de belastingdeurwaarder tijdens tenuitvoerlegging
14.1.3. Tenuitvoerlegging dwangbevel als de belastingschuldige is overleden
14.1.4. Volgorde van uitwinning bij beslag
14.1.5. Verhaal op met vruchtgebruik of recht van gebruik bezwaarde zaken
14.1.6. Beslaglegging voor vordering van derden
14.1.7. Opheffing beslag na gedeeltelijke betaling of voldoening aan voorwaarden
14.1.8. Opheffing beslag tegen betaling door een derde
14.1.9. Opschorten van de executie
14.1.10. Onderhandse verkoop
14.1.11. Samenloop opheffing beslag en onderhandse verkoop
14.1.12. Strafrechtelijk beslag
14.1.13. Invordering en ontnemingswetgeving
14.2. Beslag op roerende zaken die geen registergoederen zijn
14.2.1. Kennisgeving vooraf en beslag roerende zaken
14.2.2. Domiciliekeuze en beslag roerende zaken
14.2.3. Aanbod van betaling en beslag roerende zaken
14.2.4. Omvang van het beslag op roerende zaken
14.2.5. Beslag op roerende zaken van derden
14.2.6. Beroep of verzet door een derde tegen inbeslagneming roerende zaken
14.2.7. Voldoening zekerheidsschuld door ontvanger en beslag roerende zaken
14.2.8. Beslag roerende zaken bij derden
14.2.9. Wegvoeren van beslagen zaken
14.2.10. Belasting van personenauto’s en motorrijwielen en belasting zware motorrijtuigen en beslag roerende zaken
14.2.11. Afsluiting en beslag roerende zaken
14.2.12. bewaarder en beslag roerende zaken
14.2.13. Executoriale verkoop computerapparatuur
14.2.14. Executoriale verkoop zilveren, gouden en platina werken
14.2.15. Beslag op illegale zaken
14.2.16. Bieden voor rekening van het Rijk en beslag roerende zaken
14.2.17. Opheffing van het beslag op roerende zaken
14.2.18. Afboeking executieopbrengst verkoop roerende zaken
14.2.19. Proces-verbaal van verkoop roerende zaken
14.2.20. Gegevensverstrekking omtrent beslag roerende zaken
14.3. Beslag op onroerende zaken
14.3.1. Bewaring van in beslag genomen roerende zaken bij beslag onroerende zaken
14.3.2. Nieuwe belastingschuld en beslag onroerende zaken
14.3.3. Verhuurde of verpachte onroerende zaken
14.3.4. Voorwaarden van verkoop van onroerende zaken
14.3.5. Opheffing van het beslag onroerende zaken
14.4. Beslag onder derden
14.4.1. Beslag op vordering van een derde
14.4.2. Derdenbeslag of vordering ex artikel 19
14.4.3. Roerende zaken bij derden
14.4.4. Plaats beslaglegging en omvang derdenbeslag
14.4.5. Derdenbeslag op een vordering waar geen beslagvrije voet voor geldt
14.4.6. Bij derdenbeslag in gebreke blijven tot het doen van verklaring
14.4.7. Bij derdenbeslag niet afdragen na het doen van verklaring
14.4.8. Afdracht binnen de vierwekentermijn bij derdenbeslag
14.4.9. Derdenbeslag op polis van levens- of spaarverzekering of lijfrente
14.4.10. Retentierecht en derdenbeslag
14.4.11. Opheffing van het derdenbeslag
14.4.12. Onverschuldigde betaling en derdenbeslag
14.4.13. Derdenbeslag onder de Staat of de ontvanger en het doen van verklaring
14.4.14. Derdenbeslag op voorlopige teruggaaf
14.5. Beslag op schepen
14.5.1. Beletten van het vertrek van het schip
14.5.2. De executie van schepen
14.5.3. Afgelasting van de verkoop van een schip
14.5.4. Deskundige hulp en beslag op schepen
14.5.5. Opheffing van het beslag op schepen
Artikel 15
Artikel 16. Doorlopend beslag
16.1. Voor 1 januari 2011 gelegde derdenbeslagen
Artikel 17. Verzet tegen tenuitvoerlegging dwangbevel
17.1. Schorsing van de invordering bij verzet tegen tenuitvoerlegging dwangbevel
17.2. Verzet tegen tenuitvoerlegging van dwangbevel bij onjuiste adressering
Artikel 18
Artikel 19. Doen van een vordering
19.1. Vordering algemeen
19.1.1. Bekendmaking vordering
19.1.2. Voldoen aan de vordering
19.1.3. Niet voldoen aan de vordering
19.1.4. Intrekken van een vordering
19.1.5. Vermindering of vernietiging van de belastingaanslag in relatie tot vordering
19.1.6. Doorbreken beslagverboden en vordering
19.1.7. Notoire wanbetaler en vordering
Artikel 19.1.8. Vordering ten laste van de echtgenoot
19.2. De faillissementsvordering
19.2.1. Aan te melden schulden in faillissement
19.2.2. Belastingschulden ontstaan gedurende een surseance zijn boedelschulden in faillissement
19.2.3. Opkomen in faillissement
19.3. Vorderingen met betrekking tot periodieke uitkeringen
19.3.1. Overwegen van vordering op periodieke uitkeringen
19.3.2. Vooraankondiging van vordering op periodieke uitkeringen
19.3.3. Beslagvrije voet en vordering op periodieke uitkeringen
19.3.4. Informatieverstrekking voor vaststelling beslagvrije voet
19.3.5. Belastingschuldige woont in buitenland en beslag periodieke uitkering
19.3.6. Verrekening ex artikel 117 Ambtenarenwet
19.3.7. Periodieke uitkeringen onder de bijstandsnorm
19.3.8. Vordering in relatie tot voorlopige teruggaaf
19.4. Beslagvrije voet en overheidsvordering
Artikel 20. Lijfsdwang
20.1. Voorwaarden lijfsdwang
20.2. Geen dreiging met lijfsdwang
20.3. Toepassing van lijfsdwang
20.4. Lijfsdwang met vonnis ex artikel 585, Rv
20.5. Lijfsdwang in geval van civiele vordering
Artikel 21. Voorrecht rijksbelastingen
21.1. Begrippen bodemzaken en bodemvoorrecht
21.2. Bestuurlijke boete en bodemvoorrecht
21.3. Bodemvoorrecht buiten faillissement en bezitloos pandrecht
21.4. Bodemvoorrecht in faillissement en in de WSNP
21.5. Tijdsduur voorrecht
21.6. Geheel of gedeeltelijk afzien van voorrang
Artikel 22. Bodemrecht
22.1. Werkingssfeer en reikwijdte bodemrecht
22.2. Bodemrecht en bestuurlijke boeten
22.3. Overbetekening bodembeslag
22.4. Volgorde uitwinning bodembeslag buiten faillissement
22.5. Volgorde uitwinning bodembeslag in faillissement
22.6. Bodemrecht en insolventie van de derde-eigenaar
22.7. Bodemrecht en voorrang
22.8. Verzet en beroep
22.8.1. Verzet artikel 435, derde lid, Rv tegen bodembeslag
22.8.2. Taken met betrekking tot de schriftelijke mededeling ex artikel 435, derde lid, Rv inzake bodembeslag
22.8.3. Opschorting verkoop na verzet in rechte tegen bodembeslag
22.8.4. Beroepschrift ex artikel 22 van de wet
22.8.5. Beroepschriftprocedure ex artikel 22 van de wet
22.8.6. Taak van de ontvanger met betrekking tot beroepschrift ex artikel 22, eerste lid, van de wet
22.8.7. Beslissing directeur op het beroepschrift tegen een bodembeslag
22.8.8. Onduidelijk bezwaar tegen bodembeslag
22.8.9. Samenloop administratief beroep en verzet tegen bodembeslag
22.8.10. Criteria voor de beslissing op het beroepschrift ex artikel 22, eerste lid, van de wet
22.8.11. Beëindiging operationele lease-overeenkomst
22.8.12. Executie en bodemrecht
Artikel 22bis. Mededeling
Artikel 22bis.1. Uitzondering verplichte mededeling ex artikel 22bis, tweede lid, van de wet
Artikel 22bis.2. Onverkorte mededelingsverplichting
Artikel 22bis.3. Normale uitoefening van het bedrijf of beroep
Artikel 22bis.4. Reactietermijn ontvanger na mededeling
Artikel 22bis.5. Overleg n.a.v. mededeling ex artikel 22bis, tweede lid, van de wet
Artikel 22bis.5.1. Afkoop voorrecht of verhaalsrecht
Artikel 22bis.5.2. Reorganisatie en schuldsanering
Artikel 22bis.5.3. Reorganisatie en uitstel van betaling
Artikel 22bis.6. Overgangsrecht
Artikel 22a. Bijzonder verhaalsrecht in relatie tot autoverhuurbedrijven en leasemaatschappijen
22a.1. Autoverhuurbedrijven en leasemaatschappijen
Artikel 23
Artikel 23a. Bijzonder verhaalsrecht op goederen van het afgezonderd particulier vermogen en op goederen van een derde waarin het afgezonderd particulier vermogen een belang heeft van 5 percent of meer
23a.1. Wanneer kan het bijzonder verhaalsrecht worden ingeroepen
23a.2. Volgorde van uitwinning van daarvoor in aanmerking komende goederen.
Artikel 24. Verrekening
24.1. Wanneer verrekening
24.1.1. Verrekening voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting en beslagvrije voet
24.2. Betwiste schuld en verrekening
24.3. Reikwijdte van de verrekening
24.4. Bekendmaking verrekening
24.5. Verrekening en fiscale eenheid vennootschapsbelasting
24.6. Instemmingsregeling bij cessie en verpanding
24.6.1. Geen verrekening bij instemming cessie of verpanding
24.6.2. Mogelijkheid van cessie of verpanding uit te betalen bedragen
24.6.3. Instemming of weigering met een cessie of verpanding
24.6.4. Beroepsprocedure weigeren instemming cessie of verpanding en Awb
24.6.5. Bekendmaking beschikking directeur bij cessie of verpanding
24.6.6. Houding ontvanger bij procedure tegen weigeren instemming met cessie of verpanding
Artikel 25. Uitstel van betaling
25.1. Algemene uitgangspunten uitstelbeleid
25.1.1. Houding van de ontvanger tijdens behandeling verzoek om uitstel
25.1.2. Toewijzing van het verzoek om uitstel van betaling
25.1.3. Redenen afwijzing verzoek om uitstel
25.1.4. Redenen beëindigen uitstel
25.1.5. Beëindigen van een betalingsregeling met meer dan één termijn
25.1.6. Van rechtswege vervallen van een verleend uitstel
25.1.7. Geen invordering tijdens verleend uitstel
25.1.8. Na (afwijzen) uitstel tien dagen wachttijd
25.1.9. Uitstel voor een ambtshalve belastingaanslag
25.1.10. Uitstel voor een aanslag ter behoud van rechten
25.1.11. Uitstel voor een bestuurlijke boete
25.1.12. Tijdens uitstel nieuwe aanslagen voldoen
25.1.13. Zekerheid bij uitstel
25.1.14. Tijdstip indiening verzoek om uitstel
25.1.15. Verzoekschriften aan andere instellingen
25.2. Uitstel in verband met bezwaar tegen een belastingaanslag
25.2.1. Bezwaar tegen hoogte belastingaanslag
25.2.2. Bezwaarschrift geldt als verzoek om uitstel; beroepschrift niet
25.2.2.a. Afzonderlijk verzoek om uitstel in verband met een bezwaarschrift
25.2.2.b. Ontbrekende gegevens
25.2.3. De beslissing op het verzoek om uitstel van betaling
25.2.4. Uitstel in verband met een onderlinge overlegprocedure
25.2.5. Zekerheid bij uitstel in verband met bezwaar
25.2.6. Onherroepelijke invorderingsmaatregelen voor bestreden belastingschuld
25.2.7. Verrekening tijdens uitstel in verband met bezwaar
25.2.7a. Nadere voorwaarden bij herbeoordeling verleend uitstel
25.2.8. Geen uitstel voor het niet-bestreden bedrag
25.2.9. Ten onrechte uitstel voor het gehele bedrag van de belastingaanslag
25.3. Uitstel in verband met een te verwachten uit te betalen bedrag
25.3.1. Uitstel in verband met een belastingteruggaaf en andere uit te betalen bedragen
25.3.2. Berekening van het uit te betalen bedrag bij uitstel
25.3.3. Beslissing op het verzoek om uitstel in verband met een uit te betalen bedrag
25.3.4. Verrekening en uitstel in verband met een te verwachten uit te betalen bedrag
25.4. Uitstel in verband met betalingsproblemen
25.4.1. Beslissing op een verzoek om uitstel in verband met betalingsproblemen
25.4.2. Uitstel en autobelasting
25.4.3. Verrekening tijdens een betalingsregeling
25.4.4. Uitstel in verband met faillissement, WSNP en surseance
25.4.5. Uitstel van betaling erfbelasting bij verkrijging eigen woning door broers of zussen van de erflater
25.5. Betalingsregeling voor particulieren
25.5.1. Duur betalingsregeling particulieren
25.5.2. Voorwaarden aan betalingsregeling particulieren
25.5.3. Kort uitstel particulieren
25.5.4. Behandeling verzoek betalingsregeling particulieren
25.5.5. Vermogen en betalingsregeling particulieren
25.5.6. Betalingscapaciteit en betalingsregeling particulieren
25.5.7. Berekening betalingscapaciteit – bijzondere uitgaven
25.5.8. Berekening betalingscapaciteit – aflossingsverplichtingen aan derden
25.5.9. Berekening betalingscapaciteit – extra inkomsten
25.5.10. Belastingschuldige stelt zelf een betalingsregeling voor
25.5.11. Betalingregeling langer dan twaalf maanden
25.6. Betalingsregeling voor ondernemers
25.6.1. Duur betalingsregeling ondernemers
25.6.2. Voorwaarden betalingsregeling ondernemers
25.6.2a. Bijzondere omstandigheden betalingsregeling ondernemers
25.6.2b. Verklaring derde deskundige
25.6.2c. Geen uitstel voor ondernemers in verband met betalingsproblemen als al kort uitstel is verleend
25.6.2d. Kort uitstel van betaling voor ondernemers
25.6.3. Uitstelbeleid particulieren geldt voor ex-ondernemers
25.6.4. Uitstel voor ondernemers en overheidssteun/subsidie
25.7. Administratief beroep
25.7.1. Toetsing uitstelbeschikking door directeur
25.7.2. Beroepsfase uitstel
25.7.3. Beslissing directeur op beroepschrift bij uitstel
25.7.4. Niet tijdig beslissen op een verzoek om uitstel
25.7.5. Beroep of herhaald verzoek om uitstel bij de ontvanger
Artikel 25a. Uitstel van betaling exitheffingen
Artikel 25a.1. Beoordeling zekerheid bij uitstel van betaling ter zake van exitheffingen
Artikel 26. Kwijtschelding van belastingen
26.1. Algemene uitgangspunten kwijtscheldingsbeleid
26.1.1. Kwijtschelding van betaalde belastingschulden
26.1.2. Het indienen van een verzoek om kwijtschelding
26.1.3. Niet ingevuld of onjuist ingevuld verzoekformulier om kwijtschelding
26.1.4. Gegevens en normen ten tijde van indiening verzoek om kwijtschelding
26.1.5. Toewijzing van het verzoek om kwijtschelding onder voorwaarden
26.1.6. Motivering afwijzing van het verzoek om kwijtschelding
26.1.7. Na afwijzen kwijtschelding tien dagen wachttijd bij voortzetting invordering
26.1.8. Mondeling meedelen afwijzen kwijtschelding
26.1.9. Wanneer wordt geen kwijtschelding verleend
26.1.10. Begrip ‘ex-ondernemer’ en kwijtschelding
26.1.11. Verzoekschriften aan andere instellingen
26.2. Kwijtschelding van rijksbelastingen voor particulieren
26.2.1. Vermogen en kwijtschelding particulieren
26.2.2. De inboedel en kwijtschelding particulieren
26.2.3. De auto en kwijtschelding particulieren
26.2.4. Saldo op bankrekening en kwijtschelding voor particulieren
26.2.5. De eigen woning en kwijtschelding voor particulieren
26.2.6. Vermogen van kinderen en kwijtschelding voor particulieren
26.2.7. Nalatenschappen en kwijtschelding voor particulieren
26.2.9. Beroepsvermogen wikker en kwijtschelding voor particulieren
26.2.10. Betalingscapaciteit en kwijtschelding voor particulieren
26.2.11. Vakantiegeld en kwijtschelding voor particulieren
26.2.12. Studiefinanciering en kwijtschelding voor particulieren
26.2.13. Bijzondere bijstand/ouderlijke bijdrage en kwijtschelding voor particulieren
26.2.13a. Persoonsgebonden budget en kwijtschelding voor particulieren
26.2.14. Betalingen op belastingschulden en kwijtschelding voor particulieren
26.2.15. Woonlasten en kwijtschelding van belasting van voorhuwelijkse belastingschulden
26.2.15.a. Woonlasten van meerpersoonshuishoudens
26.2.16. Uitgaven in verband met onderhoudsverplichtingen en kwijtschelding voor particulieren
26.2.17. Kwijtschelding tijdens WSNP
26.2.18. Inkomen wikker
26.2.19. Normpremie ziektekostenverzekering begrepen in de bijstandsuitkering
26.2.20. Onderhoud gezinsleden in het buitenland
26.3. Kwijtschelding van rijksbelastingen voor ondernemers
26.3.1. Kwijtschelding voor ondernemers bij een saneringsakkoord
26.3.2. Aansprakelijkheid en kwijtschelding voor ondernemers
26.3.3. Voorwaarden tot deelname aan een saneringsakkoord
26.3.4. Toepassingsbereik saneringsakkoord
26.3.5. Ten minste dubbele percentage en saneringsakkoord
26.3.6. Bestuurlijke boeten en saneringsakkoord
26.3.7. Rente en kosten en saneringsakkoord
26.3.8. Speciale crediteuren en saneringsakkoord
26.4. Administratief beroep
26.4.1. Administratief beroep tegen de afwijzing van een verzoek om kwijtschelding
26.4.2. Herhaald verzoek om kwijtschelding
26.4.3. Beroepsfase kwijtschelding
26.4.4. Gegevens en normen eerste verzoek om kwijtschelding
26.4.5. Beslissing directeur op beroep bij kwijtschelding
26.4.6. Invordering na administratief beroep en herhaald verzoek om kwijtschelding
26.4.7. Niet tijdig beslissen op een verzoek om kwijtschelding
26.5. Voortzetting van de invordering na afwijzing verzoek om kwijtschelding
26.5.1. Invordering na afwijzing verzoek om kwijtschelding
26.6. Geen verdere invorderingsmaatregelen en afwijzing verzoek om kwijtschelding
Artikel 27. Verjaring
27.1. Versnelde invordering en verjaring
27.2. Aansprakelijkgestelden en verjaring
27.3. Stuiting van de verjaring
27.4. Schorsing van de verjaring
27.5. Afstand van verjaring
27.6. Rente en kosten en verjaring
27.7. Na verjaring geen civiele invordering
27.8. Verjaring van belastingteruggaven
Artikel 27a. Betalingskorting
27a.1. Verlenen betalingskorting en vermindering van de belastingaanslag
27a.2. Bijzondere situaties
Artikel 28. Invorderingsrente
28.2. Correctie berekende invorderingsrente
28.3. Vermindering terecht in rekening gebrachte invorderingsrente
28.6. Kwijtschelding invorderingsrente niet mogelijk
Artikel 28a. en artikel 28b
Artikel 28c
Artikel 29
Artikel 30. Beschikking betalingskorting en invorderingsrente
30.1. Beschikking terugnemen betalingskorting
30.2. Verzoek tot vermindering rente is bezwaar
30.3. Betalingskorting en invorderingsrente – (hoger) beroep en cassatie
30.4. Teruggenomen betalingskorting en invorderingsrente: uitstel van betaling
30.5. Geen bezwaar mogelijk tegen de niet verleende betalingskorting
Artikel 31. en artikel 31a
Artikel 32. Samenloop fiscale en civiele aansprakelijkheidsbepalingen
32.1. Keuze aansprakelijkheid
32.2. Gemeenschapsschulden en aansprakelijkheid
32.3. Belastingrente, heffingsrente en aansprakelijkheid
Artikel 33. Aansprakelijkheid van bestuurder, leider vaste inrichting, vaste vertegenwoordiger en vereffenaar voor alle rijksbelastingen
33.1. Leider vaste inrichting en vaste vertegenwoordiger bij aansprakelijkheid
33.2. Feitelijke vestiging bij aansprakelijkheid
33.3. Lichaam dat is ontbonden bij aansprakelijkheid
33.4. Vereffenaar bij aansprakelijkheid
33.5. Bestuurder bij aansprakelijkheid
33.6. Gewezen bestuurder bij aansprakelijkheid
33.7. Disculpatie bestuurders, leiders en vaste vertegenwoordigers
Artikel 34. Inlenersaansprakelijkheid
34.1. Vervoersovereenkomsten en huur van bemand materieel
34.2. Extraterritoriale werking van de inlenersaansprakelijkheid
34.3. Volgorde aansprakelijkstelling bij inlening
34.3.1. VAR-wuo of VAR-row in plaats van VAR-dga
34.4. Inlenersaansprakelijkheid en g-rekening
34.4.1. Vrijwaring inlenersaansprakelijkheid door betaling via de g-rekening
34.4.2. Inlenersaansprakelijkheid bij WSNP of faillissement uitlener
34.4.3. Wanprestatie/onrechtmatig handelen en inlenersprakelijkheid
34.4.4. Surseance en inlenersaansprakelijkheid
34.6. Disculpatie van de inlener
34.6.1. Voorwaarden disculpatie van inlener van SNA-gecertificeerde uitzendondernemingen
34.6.2. Alternatief voor het storten op de G-rekening voor in een OESO-land beursgenoteerde uitzendondernemingen
34.6.3. Overgangsregeling
34.7. Verklaring betalingsgedrag uitlener
34.8. De omvang van de aansprakelijkheid
34.8.1. Berekening omvang inlenersaansprakelijkheid voor de loonheffingen
34.8.2. Inlenersaansprakelijkheid en anoniementarief
34.8.3. Samenloop derdenbeslag en inlenersaansprakelijkheid
34.9. Latere brutering en inlenersaansprakelijkheid
Artikel 35. Ketenaansprakelijkheid
35.1. Berekening omvang ketenaansprakelijkheid
35.2. Het begrip aannemer en ketenaansprakelijkheid
35.2.1. Werk van stoffelijke aard
35.2.2. Vervoersovereenkomsten en werk van stoffelijke aard
35.2.3. Het uitvoeren van een werk buiten dienstbetrekking
35.3. Het begrip eigenbouwer
35.3.1. Eigenbouwerschap – beoordeling van geval tot geval
35.3.2. Het begrip bedrijf en eigenbouwerschap
35.3.3. De normale bedrijfsuitoefening en eigenbouwerschap
35.3.4. Uitbesteding werk en eigenbouwerschap
35.3.5. Woningcorporaties en eigenbouwerschap
35.3.6. Gemeentelijke grondbedrijven en eigenbouwerschap
35.3.7. Winkelbedrijf in de confectiesector en eigenbouwerschap
35.4. Extraterritoriale werking van de ketenaansprakelijkheid
35.5. Ketenaansprakelijkheid en g-rekening
35.5.1. Vrijwaring ketenaansprakelijkheid door betaling via de g-rekening
35.5.2. Ketenaansprakelijkheid bij WSNP of faillissement onderaannemer
35.5.3. Wanprestatie/onrechtmatig handelen en ketenaansprakelijkheid
35.5.4. Surseance en ketenaansprakelijkheid
35.7. Samenloop derdenbeslag en ketenaansprakelijkheid
35.8. (Niet-)verwijtbaarheid en ketenaansprakelijkheid
35.8.1. Gehele keten moet niet-verwijtbaar zijn
35.8.2. Wanneer verwijtbaarheid
35.9. Het anoniementarief en ketenaansprakelijkheid
35.10. Latere brutering en ketenaansprakelijkheid
35.11. Volgorde aansprakelijkstelling binnen de keten
35.11.1. VAR-wuo of VAR-row in plaats van VAR-dga
35.12. Verklaring inzake de nakoming van fiscale verplichtingen
35.12.1. Verklaring betalingsgedrag onderaannemer
35.12.2. Twee soorten verklaringen betalingsgedrag onderaannemer
35.12.3. Verklaring betalingsgedrag en ambtshalve aanslagen
35.12.4. Verklaring betalingsgedrag en naheffingsaanslagen
35.12.5. Verklaring betalingsgedrag en bezwaar of (hoger) beroep tegen naheffingsaanslagen
35.12.6. Geen aansprakelijkheid voor de ontvanger
35.12.7. Beslistermijn verzoek betalingsgedrag
35.12.8. Wanneer geen verklaring betalingsgedrag
35.12.9. Nieuwe ondernemer en verklaring betalingsgedrag
35.12.10. Zelfstandige zonder personeel en verklaring betalingsgedrag
35.12.11. Curator/bewindvoerder en verklaring betalingsgedrag
Artikel 35a. Opdrachtgeversaansprakelijkheid
35a.1. Dienstbetrekking en opdrachtgeversaansprakelijkheid
35a.2. Normale uitoefening van het bedrijf en opdrachtgeversaansprakelijkheid
35a.3. Reikwijdte opdrachtgeversaansprakelijkheid
35a.4. Volgorde aansprakelijkstelling bij opdrachtgeversaansprakelijkheid
Artikel 35b. Aansprakelijkheid van een koper van een bestaande zaak
35b.1. Kopersaansprakelijkheid en vrijwaring
35b.2. Volgorde aansprakelijkstelling bij kopersaansprakelijkheid
Artikel 36. Bestuurdersaansprakelijkheid
36.1. Samenloop met bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement
36.2. Gegevensverstrekking aan de curator en bestuurdersaansprakelijkheid
36.3. Curator is niet aansprakelijk op grond van artikel 36
36.4. Kennelijk onbehoorlijk bestuur
36.4.1. Wanneer kennelijk onbehoorlijk bestuur
36.4.2. Geen kennelijk onbehoorlijk bestuur
36.5. Melding betalingsonmacht
36.5.1. Betalingsonmacht en de wijze van melding daarvan
36.5.2. Verzoek waaruit betalingsproblemen blijken en melding betalingsonmacht
36.5.3. Melding betalingsonmacht ten kantore
36.5.4. Termijn melding betalingsonmacht
36.5.5. Uitstel van betaling in verband met bezwaar en (hoger) beroep en melding betalingsonmacht
36.5.6. Surseance en melding betalingsonmacht
36.5.7. Faillissement en melding betalingsonmacht
36.5.8. Melding betalingsonmacht – twee fasen
36.5.9. Beoordeling van de melding betalingsonmacht – 1e fase
36.5.10. Na melding betalingsonmacht 1e fase – opvragen nadere gegevens
36.5.11. Beoordeling van de melding betalingsonmacht – 2e fase
36.5.12. Geldigheidsduur van de melding betalingsonmacht
36.5.13. Driejaarsperiode bij doorlopende melding betalingsonmacht
36.6. Aansprakelijkheid bestuurder
36.6.1. Bewijslastverdeling en bestuurdersaansprakelijkheid
36.6.2. Disculpatiemogelijkheid gewezen bestuurder
36.6.3. Aansprakelijkheid nieuwe bestuurder
36.7. Geen administratieve controle bij bestuurder
36.8. Aansprakelijkheid bestuurders van publiekrechtelijke rechtspersonen
Artikel 36a. Aansprakelijkheid bestuurder voor vennootschapsbelasting
36a.1. Disculpatiemogelijkheid bestuurder aansprakelijkheid vennootschapsbelasting
Artikel 36b. Aansprakelijkheid bestuurder voor aansprakelijkheidsschuld lichaam
36b.1. Fiscale eenheid voor de omzetbelasting
Artikel 37. Aansprakelijkheid voor loon- en omzetbelasting
37.1. Aansprakelijkheid voor loon- en omzetbelasting voor leider van in Nederland verrichte werkzaamheden
37.2. Volgorde aansprakelijkstelling loonheffingen ter zake van beroepssporters en dergelijke
Artikel 38. Aansprakelijkheid voor loon- en kansspelbelasting
38.1. Geen aansprakelijkstelling voor loon- en kansspelbelasting bij goede trouw
Artikel 39
Artikel 40. Aansprakelijkheid van de vervreemder van aandelen of een belang
40.1. Vervreemding van aandelen
40.2. Geen aansprakelijkheid voor de vervreemder van aandelen of een belang voor zover zekerheid is gesteld
Artikel 41
Artikel 42. Aansprakelijkheid voor overdrachtsbelasting
42.1. Reikwijdte aansprakelijkheid voor overdrachtsbelasting
Artikel 42a. tot en met 42c
Artikel 43. Aansprakelijkheid fiscale eenheid omzetbelasting
43.1. Teruggaaf omzetbelasting aan fiscale eenheid
43.2. Uitstel van betaling – verzoek om verrekening en fiscale eenheid omzetbelasting
Artikel 43a
Artikel 44. Aansprakelijkheid voor aan een derde toegerekende inkomensbestanddelen
44.1. Aansprakelijkheid kind voor inkomensbestanddelen die aan de ouder zijn toegerekend
Artikel 44a. Aansprakelijkheid verzekeraars van lijfrenten en beroepspensioenen
44a.1. Aansprakelijkstelling van verzekeraar van lijfrenten en beroepspensioenen blijft achterwege
44a.2. Omvang aansprakelijkheid verzekeraar van lijfrenten en beroepspensioenen
Artikel 44b
Artikel 45
Artikel 46. Aansprakelijkheid voor rechten van successie of erfbelasting, overgang en schenking of schenkbelasting
46.1. Volgorde aansprakelijkstelling voor successierecht of erfbelasting
46.2. Buiten Nederland wonende verkrijgers en successierecht of erfbelasting
Artikel 47
Artikel 48. Beperking aansprakelijkheid van erfgenamen
48.1. Beneficiaire aanvaarding
48.2. Invordering ten laste van een erfgenaam blijft achterwege
Artikel 48a. Aansprakelijkheid van derden voor uitbetaalde bedragen inkomstenbelasting
Artikel 49. Formele bepalingen voor aansprakelijkstelling
49.1. Aansprakelijkstelling voor bestuurlijke boete
49.2. Aansprakelijkstelling voor invorderingsrente
49.2a. Vooraankondiging aansprakelijkstelling
49.3. De aansprakelijkstelling – in gebreke zijn
49.3.1. Wanneer in gebreke
49.3.2. In gebreke zijn en versnelde invordering
49.3.3. In gebreke zijn en een beschikking ‘geen verdere invorderingsmaatregelen’
49.4. Informatieverstrekking in beschikking aansprakelijkstelling keten- en inlenersaansprakelijkheid
49.5. Informatieverstrekking aan aansprakelijkgestelden
49.6. Aansprakelijkheid – eerst uitwinning belastingschuldige
49.7. Volgorde van aansprakelijk stellen
49.8. Bezwaar, beroep, hoger beroep en beroep in cassatie tegen de beschikking aansprakelijkstelling
49.8.1. Bezwaar en uitstel van betaling
49.9. Overgangsrecht
49.9.1. Bij civiele procedure geen invordering of verrekening
49.9.2. Wijziging eis
Artikel 51. Conservatoir beslag bij aansprakelijkheid
51.1. Conservatoir beslag en uitstel in verband met bezwaar
Artikel 52. Betalingstermijn beschikking aansprakelijkstelling
52.1. Vermindering van de belastingaanslag en aansprakelijkstelling
Artikel 53. Aansprakelijkheid: verhaalsrechten en kwijtschelding
53.1. Geen zelfstandige verjaring van de aansprakelijkheidsschuld
53.2. Ontslag van betalingsverplichting aansprakelijk gestelde bestuurder en verwijtbaarheid
Artikel 54. Mededeling aan de aansprakelijkgestelde
54.1. Betaling teruggaaf aanhouden bij aansprakelijkstelling
Artikel 55. tot en met 57
Artikel 58. Informatieverplichtingen van de belastingschuldige of de aansprakelijkgestelde
58.1. Geen invorderingsonderzoek tijdens een gerechtelijke procedure
58.2. Gegevens voor invordering van ‘eigen’ belastingschulden
58.3. Invorderingsonderzoek tijdens faillissement
Artikel 59. Informatieverplichting: gegevensdragers bij een derde
59.1. Teruggave gegevensdragers aan derde
Artikel 60. Formele bepalingen voor de informatieverplichtingen
60.1. Redelijke termijn voor verstrekken van informatie
60.2. Kwaliteit van de gegevens en wijze van verstrekking of beschikbaar stellen
Artikel 61. Geen geheimhoudingsplicht bij de informatieverplichtingen
61.1. Niet van de administratie gescheiden (beroeps-)vertrouwelijke gegevens
Artikel 62. Informatieverplichtingen van de administratieplichtige
62.1. Gerechtelijke verklaringsprocedure
Artikel 62bis
Artikel 62a
Artikel 63. en 63a
Artikel 63b. Bestuurlijke boeten
63b.1. Algemene uitgangspunten
63b.2. Betalingsverzuim bij aanslagbelastingen
63b.3. Verplichting toe te laten dat kopieën e.d. worden gemaakt
Artikel 63c. en 64
Artikel 65. Niet nakomen informatieverplichting: strafmaat voor misdrijf
65.1. Reikwijdte opzetcriterium bij misdrijf
Artikel 65a. en artikel 66
Artikel 67. Geheimhoudingsplicht
67.1. Bekendmaking aan de belastingschuldige
67.2. Bekendmaking aan derden in het belang van de invordering
67.3. Informatieverstrekking aan gerechtsdeurwaarder over periodieke betalingen
Artikel 67a
Artikel 68. tot en met 72
Artikel 73. Insolventieprocedures
73.1. Algemene uitgangspunten insolventieprocedures
73.1.1. Aanmelden belastingschulden in WSNP of faillissement
73.1.2. Invorderingsmaatregelen tijdens de toepassing van WSNP of faillissement
73.1.3. Boedelschulden
73.1.4. Proceskostengarantie
73.1.5. Belangenbehartiging door de bewindvoerder of de curator
73.1.6. Bodemvoorrecht in WSNP en faillissement
73.1.7. Bodemrecht en insolventie van de derde-eigenaar
73.1.8. Uitstel in relatie tot WSNP en faillissement
73.1.9. Kwijtschelding in relatie tot WSNP en faillissement
73.1.10. Ketenaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid in relatie tot WSNP en faillissement
73.1.11. Toeslagenschuld in relatie tot MSNP, WSNP en faillissement
73.1.12. Verplichtingensignaal in relatie tot MSNP, WSNP en faillissement
73.2. insolventieprocedure – wettelijke schuldsanering
73.2.1. Kwijtschelding tijdens WSNP
73.2.2. De WSNP is beëindigd met een schone lei
73.2.3. De WSNP is beëindigd zonder schone lei of de schone lei is ingetrokken
73.2.4. De WSNP is tussentijds beëindigd
73.3. Insolventieprocedure – surséance
73.3.1. Uitstel, kwijtschelding en surséance
73.3.2. Ketenaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid in relatie tot surséance
73.4. Insolventieprocedure – faillissement
73.4.1. Faillissementsaanvraag – algemeen
73.4.2. Ontbinding van rechtspersonen in plaats van faillissementsaanvraag
73.4.3. Particulieren en faillissement
73.4.4. Saneringsaanbod en faillissementsaanvraag
73.4.5. Verzoek om uitstel van betaling vóór behandeling faillissementsaanvraag door rechter
73.4.6. Toestemming voor faillissementsaanvraag
73.4.8. Verlenen van steunvordering en faillissementsaanvraag
73.4.9. Verzet tegen faillietverklaring
73.4.10. Beroep op regresrecht in faillissement
73.4.11. Verzending of uitreiking aanslagbiljet bij faillissement
73.4.12. Opkomen in faillissement
73.4.13. Volgorde uitwinning bodembeslag in faillissement
73.4.14. Na de toepassing van het faillissement
73.4.15. Opening nationale (secundaire) insolventieprocedure
73.4.16. Omzetting faillissement in WSNP
73.5. Insolventieprocedure - minnelijke schuldsanering door leden van de NVVK of gemeenten
73.5.1. Algemeen
73.5.2. Opschorten invorderingsmaatregelen na verzoek MSNP
73.5.3. Gevolgen uitstel MSNP voor invorderingsmaatregelen
73.5.4. Houding ontvanger tijdens uitstel MSNP
73.5.5. Intrekken uitstel gedurende MSNP
73.5.6. De schuldenaar voldoet aan zijn verplichtingen MSNP
73.5.7. Na de toepassing van de MSNP
73.5a. Insolventieprocedure - minnelijke schuldsanering door anderen dan leden van de NVVK of gemeenten
73.6. Insolventieprocedure – akkoorden
73.6.1. Buitengerechtelijk akkoord
73.6.2. Voorwaarden voor toetreding tot een buitengerechtelijk akkoord
73.6.3. Gevolgen buitengerechtelijk akkoord
73.6.4. Voorwaarden voor toetreding tot een gerechtelijk akkoord
73.6.5. Gevolgen toetreden tot gerechtelijk akkoord
73.6.6. Begrip belastingschuld en (buiten)gerechtelijk akkoord
73.6.8. Gevolgen dwangakkoord
73.6.9. Kwijtschelding voor ondernemers bij een saneringsakkoord
Artikel 74. Uitstel- en kwijtscheldingsfaciliteiten
74.1. Uitstelfaciliteiten op grond van artikel 25 van de wet – algemene uitgangspunten
74.1.1. Voorwaarden bij uitstel zonder schriftelijk verzoek
74.1.2. M-biljet is verzoek om uitstel
74.1.3. Conserverende aanslag met meerdere inkomensbestanddelen
74.1.4. Hoogte zekerheid
74.1.5. Versnelde invordering
74.1.6. Voorlopige conserverende aanslag gevolgd door conserverende aanslag
74.2. Uitstel op basis van artikel 25, vijfde lid, van de wet
74.2.1. Zekerheid en artikel 25, vijfde lid, van de wet
74.2.2. Verscheidene contracten en artikel 25, vijfde lid, van de wet
74.2.3. Remigratie en artikel 25, vijfde lid, van de wet
74.3. Duur van het uitstel op basis van artikel 70b van de wet
74.4. Nadere voorwaarden voor uitstel op basis van artikel 25, achtste lid, van de wet
74.5. Rente en uitstel op basis van artikel 25, negende en elfde lid
74.5a. Rente en uitstel op basis van artikel 25, elfde lid, van de wet
74.6. Schriftelijk verzoek en artikel 25, twaalfde lid, van de wet
74.7. Beoordeling verzoek om uitstel en artikel 25, veertiende lid, van de wet
74.7.1. Uitgangspunt betalingsregeling
74.8. Uitstel op basis van artikel 25, zestiende lid, van de wet
74.9. Uitstel en de Regeling beëindiging veehouderijtakken
74.10. Uitstel op basis van artikel 25, zeventiende lid, van de wet
74.11. Uitstel op basis van artikel 25, achttiende en negentiende lid, van de wet
Artikel 75. Kosten van vervolging
75.1. Gevorderde som bevat geen vervolgingskosten
75.2. Aan derden toekomende bedragen
75.3. Rechtsmiddelen en vervolgingskosten
75.4. Verzoek om vermindering vervolgingskosten aanmerken als bezwaar
75.5. Niet in rekening brengen van vervolgingskosten
75.6. Onverschuldigdheid van vervolgingskosten
75.7. Niet-verwijtbaarheid en vervolgingskosten
75.8. Versnelde invordering en vervolgingskosten
75.9. Aansprakelijkgestelden en vervolgingskosten
75.10. Geen kwijtschelding van vervolgingskosten
75.11. Limitering betekeningskosten dwangbevel
Artikel 76. Douane en invordering
76.1. Algemene uitgangspunten
76.2. Aanspreken borg op basis van een vergunning
76.4. Uitwinnen van zekerheid voor rechten bij invoer
76.5. Bewaren invorderingsbescheiden
76.6. Geen zekerheid bij douaneschuld en versnelde invordering
Artikel 77. Verplichtingensignaal motorrijtuigenbelasting
77.1. Voorwaarden voor aanbrengen verplichtingensignaal
77.2. Waarschuwingsbrief voorafgaand aan signalering
77.3. Aanbrengen verplichtingensignaal
77.4. Verwijderen verplichtingensignaal
77.5. Verplichtingensignaal in relatie tot WSNP
77.6. De aantekening ‘katvanger’
Artikel 78. Internationale invordering
78.1. Doen van een verzoek in situaties die buiten de werking van de EU-Richtlijn 2010/24 vallen
78.2. Overleg met het ministerie
78.3. Geen verdere invorderingsmaatregelen treffen
78.4. Eu- richtlijn 2008/55/eg
78.5. Overige internationale invordering
Artikel 79. Invordering van een toeslagschuld ( Awir )
79.1. De betalingsherinnering en toeslagschuld
79.2. Invordering toeslagschuld door middel van vordering
79.3. Faillissement, WSNP en toeslagschuld
79.3a. Toeslagschuld ontstaan gedurende faillissement, WSNP of MSNP
79.3b. Toeslagschuld na de toepassing van de WSNP of MSNP
79.4. Minnelijke schuldsaneringsregeling en toeslagschuld
79.5. Verrekening en toeslagschuld
Artikel 79.5a. Verrekening en beslagvrije voet
79.6. Verrekening en uitstel van betaling toeslagschuld
79.7. Standaardbetalingsregeling toeslagschuld
79.8. Betalingsregeling toeslagschuld op basis van betalingscapaciteit
Artikel 79.8a. Toeslagschuld te wijten aan opzet of grove schuld
79.9. Geen verdere invorderingsmaatregelen voor toeslagschuld treffen
Artikel 79.9a. Uitstel van betaling in verband met bezwaar of herzieningsverzoek tegen een terugvorderingsbeschikking
Artikel 79.9b. Uitstel van betaling voor een bestuurlijke boete
79.10. Aansprakelijkheid partner voor toeslagschuld
79.11. Aansprakelijkheid van derden voor uitbetaalde toeslagen
79.12. Beslag door derden op toeslag
79.13. Informatieverzoek gerechtdeurwaarder omtrent toeslag
79.14. Rijksadvocaat in civiele procedures over toeslagen
79.15. Verzoekschriften aan andere instellingen
Artikel 79.16. Uitbetaling van toeslagen aan een derde die failliet is gegaan of dreigt te failleren
Artikel 79.17. Versnelde invordering toeslagen
Artikel 79.18. Afboeking van de betaling van een toeslagschuld
Artikel 80. Invordering, Awb en het moment van vaststelling van (naheffings)aanslagen
80.1. Tenuitvoerlegging termijndwangbevel
80.2. Moment van vaststelling van (naheffings)aanslagen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 73.4 Leidraad Invordering 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum: