Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Doelgroep
3. Hoogte groeidrempel en omvang groeiformatie
3.1. Vereiste toename aantal leerlingen
Groeiformatie in de periode na de eerste schooldag tot en met 31 maart
Groeiformatie eerste schooldag
Bijzondere groeiformatie van 1 april tot en met 31 mei
Omvang groeiformatie per leerling
4. Procedure bij de telling
4.1. Indiening telformulier
4.2. Ontvangstbevestiging
4.3. Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT)
4.4. Correcties op het Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT)
4.5. Toekenning groeiformatie
5. Het telformulier
5.1. Toelichting
5.2. Bestellen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Leerlingentelling voor groeiformatie voor basisscholen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Leerlingentelling voor groeiformatie voor basisscholen
1. Inleiding
Om voor groeiformatie in aanmerking te komen moet de school een leerlingentelling laten plaatsvinden. Groeiformatie wordt toegekend als het aantal leerlingen van een school volgens daartoe vastgestelde normen is toegenomen. Deze publicatie geeft informatie over de procedure rond de te houden telling, alsmede de vereiste toename van het aantal leerlingen om voor groeiformatie in aanmerking te komen. Het telformulier heeft ten opzichte van het schooljaar 2002-2003 geen wezenlijke wijzigingenondergaan. Een voorbeeld van het telformulier is te vinden dit Gele Katern (kenmerk: GEG/2003/65753N).
2. Doelgroep
Deze publicatie is bedoeld voor basisscholen die op basis van artikelen 15c en 15c2 van het Formatiebesluit WPO, zoals gepubliceerd in het Staatsblad 2000 nr. 179, aanspraak willen maken op (bijzondere) groeiformatie. Om dit te bereiken moet voor de school een zogeheten ”telformulier voor groeiformatie voor basisscholen” worden ingediend.
3. Hoogte groeidrempel en omvang groeiformatie
Hieronder wordt informatie gegeven over de hoogte van de groeidrempel en de omvang van de groeiformatie bij de leerlingentelling voor (bijzondere) groeiformatie.
3.1. Vereiste toename aantal leerlingen
Als in de periode 1 augustus tot en met 31 maart van het schooljaar het aantal leerlingen (fors) is gestegen, kan de school mogelijk aanspraak maken op groeiformatie. Indien in de periode 1 april tot en met 31 mei van het schooljaar het aantal leerlingen (extreem) is toegenomen kan mogelijk aanspraak worden gemaakt op bijzondere groeiformatie. Nieuw gestichte basisscholen kunnen de eerste telling voor groeiformatie indienen nadat zij voor het eerst een 1oktobertelling hebben ingediend. Hieronder wordt ingegaan op de exacte toename in het aantal leerlingen dat vereist is om in aanmerking te komen voor (bijzondere) groeiformatie.
Groeiformatie in de periode na de eerste schooldag tot en met 31 maart
Een school heeft recht op groeiformatie als het aantal leerlingen tenminste 13 leerlingen hoger is dan het aantal leerlingen op de reguliere teldatum van het voorgaande schooljaar (1 oktober 2002), verhoogd met drie procent. Het getal dat hier uitkomt, wordt naar beneden afgerond op een geheel getal. Dit betekent dat een school die op 1 oktober 2002 200 leerlingen telde, in aanmerking komt voor groeiformatie op het moment dat de school (200 x 1,03 +13 =) 219 leerlingen telt. Bij een tweede en volgende toekenning van groeiformatie wordt het nieuwe aantal leerlingen vergeleken met het aantal leerlingen op het vorige groeimoment. Zodra het aantal leerlingen opnieuw met 13 is toegenomen, kan opnieuw groeiformatie aangevraagd worden. Bij de school in dit rekenvoorbeeld is dat bij (219 + 13 =) 232 leerlingen. Wellicht ten overvloede: groeiformatie wordt slechts toegekend voor het lopende schooljaar en eindigt dus op 31 juli.
Groeiformatie eerste schooldag
Als op het telformulier wordt aangegeven dat het ”groei eerste schooldag” betreft, ontstaat de aanspraak op groeiformatie vanaf 1 augustus (zie ook onder paragraaf 4.5).
Bijzondere groeiformatie van 1 april tot en met 31 mei
Voor extreme groei ná 31 maart van het schooljaar kan de school (uiterlijk tot en met 31 mei) aanspraak maken op bijzondere groeiformatie. Deze aanspraak ontstaat indien het aantal leerlingen van 1 april tot en met 31 mei is toegenomen met minimaal 26 leerlingen ten opzichte van het aantal leerlingen op 31 maart. Een dergelijke situatie doet zich soms voor bij oplevering van een nieuwbouwwijk. Bijzondere groeiformatie kan per schooljaar slechts eenmaal worden toegekend.
Omvang groeiformatie per leerling
De groeiformatie respectievelijk de bijzondere groeiformatie bedraagt 8,72 fre per extra leerling, bestaande uit 8,28 fre extra groepsformatie en een verhoging van 0,44 fre voor het formatieve deel van de toeslag voor de schoolleiding. Voor een school die in aanmerking komt voor de ”kleine scholen toeslag”, wordt deze toeslag verminderd met 2,5 fre per extra leerling.
De extra groeiformatie, de verhoging van het formatieve deel van de toeslag voor de schoolleiding en de vermindering van de ”kleine scholen toeslag” worden ieder afzonderlijk afgerond tot een heel getal.
Voor die scholen, waarvan de formatie is aangevuld met een ”zeer kleine scholen toeslag” tot een totale formatie van 530 fre’s, wordt de ”zeer kleine scholen toeslag” evenredig verminderd met de berekende groeiformatie.
4.1. Indiening telformulier
Voor de leerlingentelling moet gebruik worden gemaakt van het formulier CFI 53074 (zie ook onder paragraaf 5.2). Het telformulier moet binnen twee weken na de gekozen teldatum worden ingediend. Doorslaggevend bij de beoordeling of het telformulier tijdig is ingezonden zal de datum van het poststempel zijn of, wanneer een poststempel ontbreekt, de datum van binnenkomst bij Cfi.
Het formulier moet ondertekend worden door het bevoegd gezag en opgestuurd worden naar:
Centrale Financiën Instellingen
Unit Gegevens
Postbus 606
2700 ML Zoetermeer.
Indien het telformulier niet tijdig is ingezonden, wordt geen groeiformatie toegekend. Wel kunt u in een dergelijk geval een nieuwe telling houden. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden. Binnen 14 dagen vanaf deze nieuwe teldatum dient de telling bij Cfi te zijn ingediend. Wanneer hierdoor de teldatum in een nieuwe maand komt te vallen, derft de school inkomsten: de aanspraak op de groeiformatie gaat immers pas een maand later in.
Het formulier maakt deel uit van de jaarlijkse controle door de instellingsaccountant, departementale accountant en de inspecteur.
4.2. Ontvangstbevestiging
Na ontvangst van het telformulier verstuurt Cfi binnen een week een ontvangstbevestiging aan het bevoegd gezag van de school. Hiermee kan het bevoegd gezag bewaken dat een ingediend telformulier tijdig Cfi heeft bereikt. Als de ontvangstbevestiging niet binnen de gestelde termijn het bevoegd gezag bereikt, dient zo spoedig mogelijk telefonisch contact met Cfi opgenomen te worden. Hierbij kan navraag gedaan worden over het uitblijven van de ontvangstbevestiging. Het telefoonnummer voor deze navraag is van het ICO/PO: 079-3232.333. Indien het telformulier niet ontvangen blijkt te zijn door Cfi, dient een nieuw telformulier of een kopie van het oorspronkelijke telformulier verzonden te worden. Om het telformulier zo spoedig mogelijk opnieuw te kunnen verzenden, is het raadzaam een kopie ervan te bewaren voor de eigen administratie. Immers, het telformulier moet binnen twee weken na de gekozen teldatum verzonden zijn, ook als een eerder verzonden formulier Cfi niet heeft bereikt. Het is daarom van groot belang zeker te zijn van aankomst van het formulier bij Cfi.
4.3. Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT)
Na verwerking van het telformulier worden de geregistreerde telgegevens via het Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT) aan het bevoegd gezag van de school teruggemeld. Dit overzicht dient door het bevoegd gezag gecontroleerd te worden op de juiste verwerking van de telopgave. Op het OGT staan vermeld: de teldatum en het (nieuwe) aantal leerlingen zoals die bij Cfi bekend zijn na verwerking van het opgestuurde telformulier. Als de gegevens op het overzicht juist zijn, moet dit overzicht worden opgeslagen in de administratie van de school.
4.4. Correcties op het Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT)
Eventuele correcties moeten duidelijk herkenbaar worden aangegeven op (een afschrift van) het OGT en binnen 14 dagen na de verzenddatum aan Cfi worden verzonden. De bedoelde verzenddatum is vermeld op het OGT.
4.5. Toekenning groeiformatie
Na verwerking van (een correctie op) een groeitelling wordt automatisch groeiformatie toegekend als het aantal leerlingen leidt tot een verhoging van de formatie. Als dit het geval is, ontvangt het bevoegd gezag van de school na de verwerking van de groeitelling een formatieoverzicht waarop de toename van de formatie zichtbaar is.
Wanneer op het telformulier is aangekruist dat het gaat om een aanspraak op groeiformatie in verband met ”groei op de eerste schooldag”, dan zal de aanspraak op groeiformatie gelden met ingang van 1 augustus. Is dit niet aangekruist op het telformulier, dan zal de aanspraak op groeiformatie ingaan op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de teldatum valt.
Leidt de toename van het aantal leerlingen echter niet tot verhoging van de formatie, dan stuurt Cfi hierover een brief aan het bevoegd gezag.
5.1. Toelichting
Bij vraag 2 van het formulier dient aangekruist te worden waar de aanvraag betrekking op heeft. Hierbij is sprake van de volgende drie keuzemogelijkheden:
1. groei eerste schooldag;
2. groei in de periode na de eerste schooldag tot en met 31 maart;
3. groei in de periode 1 april tot en met 31 mei.Ad 1
Ingeval het groei eerste schooldag betreft, dient de teldatum de (officiële) eerste schooldag van de regio te zijn. Deze dient te worden ingevuld en daaronder het aantal leerlingen dat op deze datum op de school stond ingeschreven.Ad 2
Bij een verzoek voor groeiformatie in de periode na de eerste schooldag tot en met 31 maart kan in beginsel iedere datum uit deze periode door u als teldatum worden gekozen. Deze teldatum dient te worden ingevuld en daaronder het aantal leerlingen dat op de gekozen teldatum stond ingeschreven op de school.Ad 3
Indien een verzoek voor bijzondere groeiformatie in de periode 1 april tot en met 31 mei wordt ingediend, moet een datum uit deze periode als teldatum worden gekozen. Deze datum dient te worden ingevuld en daaronder het aantal leerlingen dat op de gekozen datum op de school stond ingeschreven. Bij een verzoek voor bijzondere groeiformatie dient daarnaast ook het aantal leerlingen dat op 31 maart op de school stond ingeschreven te worden ingevuld.
Het telformulier dient binnen twee weken na de (gekozen) teldatum te worden ingediend. Voor een uitgebreide toelichting op de vereiste stijging van het aantal leerlingen en de te volgen procedure bij de aanvraag, verwijs ik u naar hoofdstuk 3 van deze publicatie.
5.2. Bestellen
Het formulier dat voor de groeitelling moet worden gebruikt heeft het formuliernummer CFI 53074 en is door middel van een plaketiket aan te vragen bij:Centrale Financiën Instellingen Afdeling AZ Postbus 606 2700 ML Zoetermeer.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dit formulier van internet te downloaden en uit te printen met uw eigen computer. Ga hiervoor naar www.cfi.nl en klik vervolgens op de sector ”PO” en daarna op ”Formulieren en brochures”. In het menu ”formulieren” beweegt u met de muis naar beneden en u kunt het bewuste formulier aanklikken.
De
hoofddirecteur Centrale financiën instellingen