Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Inleidende bepaling
- § 2. Regeling van den uitvoer.
+ § 3. Strafbepalingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Landbouwuitvoerwet 1938

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 28 september 2007. U leest nu de tekst die gold op 27 september 2007.
Artikel 2
Het is verboden:
1. boter, 2. kaas, 3. al dan niet gecondenseerde melk, 4. room, 5. karnemelk, 6. al dan niet gecondenseerde ondermelk, 7. melkpoeder, 8. blokmelk;
9. kippeneieren, 10. eendeneieren;
11. bacon;
12. karwijzaad, 13. maanzaad, 14. mosterdzaad;
15. aardappelen, 16. uien;
17. aardbeien, 18. appelen, 19. bessen, 20. druiven, 21. frambozen, 22. kersen, 23. kruisbessen, 24. peren, 25. perziken, 26. pruimen;
27. andijvie, 28. asperges, 29. augurken, 30. kool, 31. in groenen toestand geoogste boonen, 32. doperwten, 33. peulen, 34. komkommers, 35. koolrapen, 36. kroten, 37. meloenen, 38. peen, 39. peterselie, 40. postelein, 41. prei, 42. raapstelen, 43. rabarber, 44. radijs, 45. schorseneeren, 46. selderij, 47. sla, 48. spinazie, 49. tomaten, 50. witlof;
51. bollen van bloemgewassen, 52. knollen van bloemgewassen;
53. snijbloemen;
54. boomkweekerijproducten;
55. geneeskrachtige en aromatische gewassen;
56. haring, mosselen, alsmede vissen, schaal- en schelpdieren, van de door Onze Minister bij in de Staatscourant bekend te maken beschikking aangewezen soorten.
uit te voeren, te pogen uit te voeren of ten uitvoer aan te bieden, indien deze voortbrengselen niet voldoen aan bij of krachtens algemeenen maatregel van bestuur te stellen eischen van herkomst, hoedanigheid en verzorging en indien hunne verpakking, vorm of afwerking niet voldoen aan bij of krachtens dien algemeenen maatregel van bestuur te stellen eischen van hoedanigheid en verzorging, een en ander onverminderd andere met betrekking tot den uitvoer van die voortbrengselen geldende wettelijke voorschriften.
Artikel 3
Het stellen van eischen, als bedoeld in het vorige artikel, geschiedt niet dan na overleg met organisaties van daarbij rechtstreeks belanghebbenden. Dat overleg wordt gepleegd door Onzen Minister; deze wijst daartoe de organisaties aan.
Artikel 4
In een Uitvoercontrôlebesluit kan worden bepaald, dat de uitvoer der voortbrengselen, waarop het betrekking heeft, is verboden langs andere dan de door Onzen Minister in overleg met Onzen Minister van Financiën aangewezen laatste kantoren.
Artikel 5
In een Uitvoercontrôlebesluit kan worden bepaald, dat voortbrengselen en hunne verpakking, vorm of afwerking slechts dan zullen worden geacht te voldoen aan de bij of krachtens dat besluit gestelde eischen, indien zij daartoe aan een keuring zijn onderworpen en daarbij zijn goedgekeurd.
Artikel 6
Door Onzen Minister kunnen merken, teekenen of bewijsstukken worden vastgesteld of erkend als uitsluitend bestemd om door of vanwege den daartoe gerechtigde op voortbrengselen of op hunne verpakking te worden aangebracht of bij die voortbrengselen te worden gevoegd ten bewijze, dat zij aan eene keuring, als bedoeld in het vorige artikel, zijn onderworpen geweest en daarbij zijn goedgekeurd.
Artikel 7
Onze Minister kan regelen vast stellen betreffende het vervaardigen, voorhanden hebben en afleveren van merken, teekenen of bewijsstukken, als bedoeld in het vorige artikel, en van cliché's, stempels en andere werktuigen tot vervaardiging of aanbrenging van die merken, teekenen of bewijsstukken.
Artikel 8
In een Uitvoercontrôlebesluit kunnen een of meer rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, welke aan bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen Algemeene Voorwaarden voldoen, met het toezicht op de naleving der bij of krachtens dat besluit gestelde eischen belast worden, alsmede met de keuring, bedoeld in artikel 5, of met het toezicht daarop en kunnen die instellingen, met inachtneming van het te dien aanzien in de Algemeene Voorwaarden bepaalde, worden bevoegd verklaard tot het uitreiken van merken, teekenen of bewijsstukken, als bedoeld in artikel 6.
1.
In een Uitvoercontrôlebesluit kan worden bepaald, dat rechtspersonen, welke daarin krachtens het vorige artikel bevoegd zijn verklaard tot het uitreiken van merken, teekenen of bewijsstukken, als bedoeld in artikel 6, en welke aan daartoe in de Algemeene Voorwaarden te stellen regelen voldoen, die merken, teekenen of bewijsstukken slechts mogen uitreiken aan of ten behoeve van bij hen aangeslotenen.
2.
De door Onze Minister aangewezen personen, in dienst van een rechtspersoon, als in het voorgaande lid bedoeld, zijn bevoegd, in het belang van de hun opgedragen taak, voertuigen en andere plaatsen, waar voortbrengselen, welke aan de bij of krachtens een besluit, als in het voorgaande lid bedoeld, gestelde eisen moeten voldoen, aanwezig zijn, aan een onderzoek te onderwerpen en monsters te nemen van die voortbrengselen.
3.
De houder der voortbrengselen is alsdan verplicht de van hem gevorderde medewerking overeenkomstig de aanwijzingen van die personen en onder hun toezicht te verlenen en, indien gevorderd, de nodige hulpmiddelen en bijstand kosteloos te verstrekken.
4.
Wordt aan de in het voorgaande lid vermelde verplichtingen niet voldaan, dan kunnen de in het voorgaande lid bedoelde personen op kosten en risico van de houder in het nodige voorzien.
Artikel 10
De Algemeene Voorwaarden houden mede voorschriften in nopens:
a. het beroep van beslissingen der in artikel 8 bedoelde rechtspersonen;
b. de berekening en het verhaal van de bij keuring, beroep of anderszins bij de toepassing van deze wet werkelijk gemaakte kosten;
c. het doen stellen van zekerheid voor de richtige nakoming van uit deze wet voortvloeiende verplichtingen.
Artikel 11
Onze Minister regelt de wijze, waarop de keuring, het uitreiken en aanwenden der merken, teekenen of bewijsstukken, bedoeld in artikel 6, en het toezicht van Rijkswege op deze verrichtingen zullen geschieden.
1.
Indien in een Uitvoercontrôlebesluit geen rechtspersoon, als bedoeld in artikel 8, is bevoegd verklaard of indien door Ons tot schorsing of intrekking van zoodanige verklaring is besloten, bepalen Wij in die besluiten, welke artikelen der Algemeene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing zullen zijn.
2.
In de gevallen, bedoeld in het vorige lid, regelt Onze Minister, met inachtneming van de krachtens dat lid toepasselijk verklaarde artikelen der Algemeene Voorwaarden, de verschillende bevoegdheden, welke anders aan een rechtspersoon, als bedoeld in artikel 8, zouden zijn toevertrouwd.
Artikel 13
Het in artikel 2 gestelde verbod is niet van toepassing ten aanzien van voortbrengselen, welke:
1°. zich bevinden in spoorwegrijtuigen, in luchtvaartuigen, op schepen of op vlotten en bestemd zijn voor verbruik van de daarin of daarop verblijvende personen;
2°. in hoeveelheden, welke een door Onzen Minister vast te stellen maximum niet overschrijden, worden uitgevoerd ten behoeve van de voorziening in het grensgebied;
3°. in hoeveelheden, welke een door Onzen Minister vast te stellen maximum niet overschrijden, worden uitgevoerd in den vorm van monsters zonder of met geringe handelswaarde;
4°. uit het buitenland afkomstig zijn en, met inachtneming van de met betrekking tot zoodanigen uitvoer door Onzen Minister te stellen voorwaarden, worden ten uitvoer aangeboden of uitgevoerd na hier te lande al dan niet eene bewerking te hebben ondergaan.
Artikel 14
In bijzondere door hem te beoordeelen gevallen of groepen van gevallen kan door Onzen Minister, al dan niet onder door hem daarbij vast te stellen voorwaarden, ontheffing worden verleend van het in artikel 2 gestelde verbod.
1.
Door Ons kunnen, gehoord de besturen der door Ons ingevolge artikel 8 bevoegd verklaarde rechtspersonen, een of meer Commissiën van Advies worden benoemd, welke tot taak hebben de Regeering desgevraagd of eigener beweging van advies te dienen over maatregelen ter uitvoering van deze wet.
2.
Onze Minister is bevoegd aan deze Commissiën adviseerende leden toe te voegen.
3.
De werkzaamheden dezer Commissiën worden door Ons geregeld.