Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Landbouwkwaliteitsbesluit pluimveevlees

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 28 september 2007. U leest nu de tekst die gold op 27 september 2007.
Besluit van 23 april 2003, houdende regels inzake het verhandelen van vlees van pluimvee (Landbouwkwaliteitsbesluit pluimveevlees)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 januari 2003, TRCJZ/2003/696, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;
Gelet op verordening (EEG) nr. 1906/90 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 tot vaststelling van handelsnormen voor vlees van pluimvee (PbEG L 173/1), alsmede gelet op verordening nr. 1538/91 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 5 juni 1991 houdende uitvoeringsbepalingen van verordening (EEG) nr. 1906/90 van de Raad tot vaststelling van handelsnormen voor vlees van pluimvee (PbEG L 143/11);
Gelet op de artikelen 2, 3, 4, 6, 7, 8 en 9 van de Landbouwkwaliteitswet;
De Raad van State gehoord (advies van 21 maart 2003, nummer W11.03.0038/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 14 april 2003, no. TRCJZ/2003/3195, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. wet: Landbouwkwaliteitswet ;
b. Stichting CPE: Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten;
c. verordening nr. 1906/90: verordening (EEG) nr. 1906/90 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 tot vaststelling van handelsnormen voor vlees van pluimvee (PbEG L 173/1);
d. verordening nr. 1538/91: verordening (EEG) nr. 1538/91 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 5 juni 1991 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1906/90 van de Raad tot vaststelling van handelsnormen voor vlees van pluimvee (PbEG L 143/11).
2.
Als bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van verordening nr. 1538/91 wordt in dit besluit en de daarop berustende bepalingen aangewezen: Onze Minister.
Artikel 2
Het is verboden om vlees van pluimvee in de handel te brengen dat niet voldoet aan verordening nr. 1906/90 en verordening nr. 1538/91.
1.
Een slachterij die op grond van artikel 10, eerste lid, van verordening nr. 1538/91 het houderijsysteem bij de etikettering van zijn producten vermeldt, moet overeenkomstig artikel 11, eerste lid, van verordening nr. 1538/91 worden geregistreerd.
2.
Terzake van de registratie, bedoeld in het eerste lid, kan door Onze Minister medewerking worden gevorderd van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren.
Artikel 4
Indien pluimveevlees afkomstig uit landen buiten de Europese Unie de vermeldingen en aanduidingen vastgesteld op grond van artikel 9 en 10 van verordening nr. 1538/91 voert, moet dit vlees vergezeld gaan van een certificaat dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong overeenkomstig artikel 13 van verordening nr. 1538/91.
Artikel 5
De Stichting CPE is belast met controle en toezicht op de naleving door de bij haar aangeslotenen van de artikelen 10 en 11 van verordening nr. 1538/91 alsmede van de krachtens artikel 3 van dit besluit gestelde regelen.
Artikel 6
De categorieën van bedrijven, bedoeld in artikel 11, derde lid, van verordening nr. 1538/91 dienen aangesloten te zijn bij de Stichting CPE indien zij gebruik maken van de aanduidingen van houderijsystemen bij de etikettering van hun producten, bedoeld in artikel 10, van verordening nr. 1538/91.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Landbouwkwaliteitsbesluit pluimveevlees.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 23 april 2003
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven de zevenentwintigste mei 2003
De Minister van Justitie,