Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 7a
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 18a
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Artikel 1 Landbouwkwaliteitsbesluit 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
wet: Landbouwkwaliteitswet ;
in de handel brengen: in het vrije verkeer bedrijfsmatig ter beschikking of in voorraad houden, uitstallen of te koop aanbieden, verkopen, bezitten met het oog op de verkoop, alsmede tegen of zonder vergoeding aan derden beschikbaar stellen, leveren of overdragen;
verordening (EG) 834/2007: verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (PbEU L 189);
verordening (EG) 2257/94: verordening (EG) nr. 2257/94 van de Commissie van 16 september 1994 tot vaststelling van kwaliteitsnormen voor bananen (PbEG L 245);
verordening (EG) 2898/95: verordening (EG) nr. 2898/95 van de Commissie van 15 december 1995 houdende voorschriften inzake de controle op de naleving van de kwaliteitsnormen in de sector bananen (PbEG L 304);
verordening (EG) 1666/99: verordening (EG) nr. 1666/1999 van de Commissie van 28 juli 1999 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad betreffende de minimumkenmerken voor het in de handel brengen van bepaalde krenten- en rozijnenvariëteiten (PbEG L 197);
verordening (EU) 543/2011: uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft (PbEU 2011, L 157);
verordening (EU) 1151/2012: verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PbEU 2012, L 343);
verordening (EG) 1234/2007: verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (PbEU L 299);
richtlijn 98/56/EG: richtlijn nr. 1998/56/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 juli 1998 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen (PbEG L 226);
richtlijn 2007/45/EG: richtlijn 2007/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten, tot intrekking van de Richtlijnen 75/106/EEG en 80/232/EEG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 76/211/EEG van de Raad (PbEU 2007, L 247);
wijn: niet-mousserende wijn, gele wijn, mousserende wijn en likeurwijn als bedoeld in punt 2 van de bijlage bij richtlijn 2007/45/EG;
gearomatiseerde wijn: gearomatiseerde wijn als bedoeld in punt 2 van de bijlage bij richtlijn 2007/45/EG;
biologische productiemethode: voortbrenging van plantaardige producten overeenkomstig de bij of krachtens verordening (EG) 834/2007 gestelde voorschriften;
teeltmateriaal van bloembollen: teeltmateriaal als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van richtlijn 98/56/EG, van bloembollen;
groenten en fruit: groenten en fruit als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van verordening (EG) 1234/2007;
bananen: bananen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel k, van verordening (EG) 1234/2007;
krenten en rozijnen: krenten en rozijnen als bedoeld in de bijlage, onder 1, van verordening (EG) 1666/99;
kwaliteitsaanduidingen: geografische aanduidingen, geografische oorsprongsbenamingen, gegarandeerde traditionele specialiteiten als bedoeld in artikel 18 van verordening (EU) 1151/2012 en facultatieve kwaliteitsaanduidingen als bedoeld in titel IV van verordening (EU) 1151/2012;
derde landen: gebied dat geen deel uitmaakt van het grondgebied van de Europese Unie of een gebied waarop de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte niet van toepassing is;
Stichting KCB: Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau te ’s-Gravenhage;
Stichting Skal: Stichting Skal te Zwolle;
Stichting BKD: Stichting Bloembollenkeuringsdienst te Lisse.