{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Voorwaarden
Artikel 3. Procedure aanlevering studenten
Artikel 4. Toekenning studiefinanciering
Artikel 5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Kopopleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2015. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2015.
Kopopleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo)
De hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep,
Gelet op:
de wens van het Ministerie van OCW en de HBO-Raad om te komen tot de invoering van kopopleidingen in het HBO en vooruitlopend op de invoering hiervan een pilot te beginnen per 1 september 2004
Besluit
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
kopopleiding:
voltijdse en/of duale opleidingsvariant van de huidige tweedegraads lerarenopleidingen met de nominale studieduur van één jaar (60 ETCS), leidend tot een HBO bachelor-getuigschrift,
convenant:
convenant ”Kopopleiding leraar in het hoger beroepsonderwijs” d.d. 15 september 2004.
Artikel 2. Voorwaarden
Een student kan in aanmerking komen voor 12 maanden extra prestatiebeurs indien de student het afsluitende examen van een in het convenant genoemde bacheloropleiding heeft gehaald of een daarmee gelijk gesteld diploma, en de student een met dat afsluitend examen of gelijkgesteld diploma verwante opleiding volgt in het studiejaar 2004–2005, 2005–2006 of 2006–2007.
Artikel 3. Procedure aanlevering studenten
De deelnemende instellingen van onderwijs, zoals genoemd in het convenant, bepalen of de student die zich wil inschrijven voor een dergelijke opleiding, aan de onder artikel 2 genoemde voorwaarden voldoet.
a.
De student komt alleen in aanmerking voor 12 maanden extra prestatiebeurs als aan de overige vereisten van de WSF 2000 wordt voldaan.
b.
Indien de student zich -naar later blijkt- niet heeft ingeschreven voor de betreffende opleiding of zich tussentijds uitschrijft voor die opleiding, vervalt het recht op de extra 12 maanden prestatiebeurs in zijn geheel.
c.
De student komt alleen in aanmerking voor omzetting van de extra 12 maanden prestatiebeurs indien binnen de diplomatermijn het afsluitende examen van de kopopleiding wordt gehaald.
d.
In afwijking van artikel 5.2, tweede lid, WSF 2000 is omzetting van de extra 12 maanden ook mogelijk indien reeds eerder een omzetting van prestatiebeurs in een gift heeft plaatsgevonden.
Artikel 5. Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de staatscourant waarin deze beleidsregel wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2004.
De hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep,
namens deze de
hoofddirecteur