Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Doel
Artikel 3. Klachtrecht
Artikel 4. Reikwijdte
Artikel 5. Mondelinge klachten/gedraging jegens een ander dan de klager
Artikel 6. Klachtbehandelaar
Artikel 7. Klachtadviesinstantie
Artikel 8. Indienen van een klacht
Artikel 9. Ontvangstbevestiging
Artikel 10. Geen verplichting tot klachtbehandeling
Artikel 11. Informele afdoening
Artikel 12. Formele afdoening
Artikel 13. Termijnen
Artikel 14. Klachtafdoening
Artikel 15. Klachtregistratie
Artikel 16. Inwerkingtreding
Artikel 17. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Klachtenregeling De NPO Hoofdstuk 9 Awb

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Klachtenregeling De Nederlandse Publieke Omroep, als bedoeld in Hoofdstuk 9 Algemene Wet Bestuursrecht
Vastgesteld bij besluit van de raad van bestuur d.d. 11 november 2008.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting,
Handelend onder de naam de Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO;
Gelet op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;
Heeft de volgende klachtenregeling vastgesteld:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Awb: de Algemene Wet Bestuursrecht .
b. Raad van bestuur: de raad van bestuur van de NPO.
c. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de NPO.
d. Medewerker: persoon die ten tijde van de omstreden gedraging werkzaam is bij en onder verantwoordelijkheid van de NPO, met inbegrip van zelfstandigen, uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiaires.
e. Directe leidinggevende: persoon die de gezagsverhouding over een medewerker uitoefent.
f. Klachtbehandeling: het onderzoek van een klacht met inachtneming van afdeling 9.2 en 9.3 van de Awb .
g. Klachtbehandelaar: degene die ingevolge artikel 6 de klacht in behandeling neemt en afdoet.
h. Klachtadviesprocedure: de procedure als bedoeld in afdeling 9.3. Awb .
i. Klachtafdoening: de schriftelijke bekendmaking aan de klager van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die daaraan worden verbonden als bedoeld in artikel 9:12, eerste lid Awb.
Artikel 2. Doel
Het doel van deze regeling is het geven van een procedure voor de behandeling van klachten ter uitwerking van de klachtregeling opgenomen in hoofdstuk 9 Awb.
1.
Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de NPO zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen een klacht in te dienen.
2.
Een gedraging van een medewerker van de NPO wordt aangemerkt als een gedraging van de NPO.
Artikel 4. Reikwijdte
Deze regeling is alleen van toepassing op de behandeling van schriftelijke klachten die betrekking hebben op een gedraging jegens de klager en voldoen aan de in artikel 8 vermelde eisen.
Artikel 5. Mondelinge klachten/gedraging jegens een ander dan de klager
Onverminderd het bepaalde in artikel 4 kan een klacht mondeling of per e-mail worden ingediend. Ook kan een klacht betrekking hebben op een gedraging jegens een ander dan de klager. Deze regeling is op de behandeling van dergelijke klachten niet van toepassing. Wel dient de NPO zorg te dragen voor een behoorlijke behandeling van dergelijke klachten.
Artikel 6. Klachtbehandelaar
Klachten worden behandeld en afgedaan door:
a. indien het een klacht over een gedraging van een medewerker betreft: de directe leidinggevende
b. Indien het een klacht over een gedraging van een lid van de raad van bestuur of zijn secretaris betreft: de voorzitter van de raad van toezicht
Artikel 7. Klachtadviesinstantie
De raad van bestuur kan bij afzonderlijk besluit een persoon aanwijzen of een commissie instellen als klachtadviesinstantie bedoeld in artikel 9.14 van de Awb.
Artikel 8. Indienen van een klacht
In overeenstemming met het bepaalde in artikel 9.4. Awb dient een schriftelijke klacht te voldoen aan de volgende eisen:
1.
Het klaagschrift is ondertekend en bevat tenminste:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.
1.
De NPO bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen twee weken na ontvangst.
2.
Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft wordt een afschrift van het klaagschrift met de daarbij behorende stukken toegezonden.
1.
De NPO is niet verplicht de klacht te behandelen indien deze klacht betrekking heeft op een gedraging:
a. welke een aangelegenheid betreft inzake het algemene beleid c.q. de beleidsuitvoering van de NPO.
b. waarover al eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van deze klachtregeling is behandeld.
c. die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
d. waartegen door de klager bezwaar gemaakt had kunnen worden of beroep kan of kon worden ingesteld.
e. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest.
f. ter zake waarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.
2.
De NPO is voorts niet verplicht een klacht in behandeling te nemen, indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.
3.
Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennisgesteld. Deze schriftelijke kennisgeving bevat de motivering van het besluit de klacht niet in behandeling te nemen.
4.
Tegen het besluit de klacht niet in behandeling te nemen kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.
1.
De klachtbehandelaar gaat na of de klager door middel van een informele behandeling van zijn klacht tevreden gesteld kan worden.
2.
Indien naar tevredenheid van de klager aan zijn klacht is tegemoetgekomen, vervalt de verplichting deze klachtregeling verder toe te passen.
3.
De klachtbehandelaar bevestigt dit schriftelijk aan de klager met een korte omschrijving van de klacht en de wijze waarop de klacht is afgehandeld.
4.
Een afschrift van deze bevestiging wordt verzonden aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.
1.
Indien is gebleken dat een informele afdoening niet mogelijk is, stelt de klachtbehandelaar de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.
2.
Van het horen kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord of indien de klacht kennelijk ongegrond is.
3.
Van het horen wordt een verslag gemaakt.
1.
De klacht wordt binnen zes weken na ontvangst afgehandeld.
2.
Als er conform het bepaalde in artikel 7 een klachtadviesinstantie is ingesteld geldt een afhandelingstermijn van tien weken.
3.
De NPO kan de afhandeling van een klacht met ten hoogste vier weken verdagen. Hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.
1.
De NPO stelt de klager en degene tegen wiens gedraging de klacht zich richt schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevinding van het onderzoek en van de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt. Een afschrift van deze kennisgeving gaat naar degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.
2.
Indien de conclusies van de NPO afwijken van het advies van een conform artikel 7 van dit Reglement ingestelde klachtadviesinstantie dan worden de redenen hiervoor in de kennisgeving vermeld.
3.
Bij de kennisgeving wordt melding gemaakt van de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman.
Artikel 15. Klachtregistratie
De NPO draagt zorg voor de registratie en jaarlijkse publicatie van de klachten.
Artikel 16. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling wordt geplaatst.
Artikel 17. Citeertitel
Deze regeling kan worden aangehaald als de: Klachtenregeling De NPO Hoofdstuk 9 Awb.