Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Definities
+ § 2. Indiening en behandeling van klachten
+ § 3. Procedure schriftelijk ingediende klachten
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Klachtenregeling CWI 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.
Klachtenregeling CWI 2006
De Raad van Bestuur van de Centrale Organisatie Werk en Inkomen,
Gelet op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de wet: de Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen ;
b. CWI: de Centrale organisatie werk en inkomen als bedoeld in artikel 2 en hoofdstuk 4 van de wet;
c. een klacht: een schriftelijke of mondelinge uiting van ongenoegen over de wijze waarop (een medewerker van) CWI zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen;
d. Raadsman Ombudszaken: de medewerker die door de Raad van bestuur is benoemd met de opdracht onafhankelijk en vrij van last en ruggespraak de klachtbehandeling en -beoordeling in eerste aanleg voor zijn rekening te nemen;
e. Nationale ombudsman: de Nationale ombudsman, bedoeld in artikel 9:17 Algemene wet bestuursrecht, die belast is met de klachtbehandeling en -beoordeling in tweede aanleg.
1.
Een ieder heeft het recht een klacht in te dienen zonder dat dit hem in een (meer) nadelige positie brengt.
2.
Een schriftelijk ingediende klacht wordt ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht zich richt.
3.
Voor het indienen van schriftelijke klachten stelt CWI op een voor iedereen zichtbare, toegankelijke en bereikbare plaats een klachtenformulier beschikbaar.
1.
Een mondeling ingediende klacht kan mondeling worden behandeld.
2.
Als de mondelinge klachtbehandeling niet naar tevredenheid van de klager is verlopen, staat het de klager vrij zijn klacht schriftelijk in te dienen.
3.
Behandeling van een schriftelijk ingediende klacht vindt plaats door de Raadsman Ombudszaken.
4.
Zodra bij de klachtbehandeling naar tevredenheid van de klager aan diens klacht is tegemoet gekomen, vervalt de verplichting tot verdere toepassing van paragraaf 3 van deze klachtenregeling.
1.
De verplichting een klacht te behandelen vervalt als deze betrekking heeft op een gedraging:
a. waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van paragraaf 3 van de klachtenregeling is behandeld;
b. die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
c. waartegen door de klager bezwaar gemaakt had kunnen worden;
d. waartegen door de klager beroep kan of kon worden ingesteld tenzij die gedraging bestaat uit het niet tijdig nemen van een besluit;
e. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is of onderworpen is geweest of;
f. zolang terzake daarvan op bevel van de officier van justitie een opsporingsonderzoek of een vervolging gaande is of als de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit terzake waarvan op bevel van de officier van justitie een opsporingsonderzoek of een vervolging gaande is.
2.
De verplichting de klacht te behandelen vervalt als het belang van de klager of het gewicht van de gedraging naar het oordeel van de Raadsman Ombudszaken kennelijk onvoldoende is.
3.
Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt de Raadsman Ombudszaken de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis. In deze kennisgeving wordt de klager gewezen op de mogelijkheid om binnen een jaar na de datum van klachtafhandeling een klacht in te dienen bij de Nationale ombudsman.
1.
De Raadsman Ombudszaken zendt binnen twee werkdagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging aan de klager, met daarin ten minste een beschrijving van de procedure en de te verwachten behandelingsduur van de klacht.
2.
Degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft ontvangt een afschrift van de klacht, de ontvangstbevestiging en de daarbij behorende stukken.
1.
De Raadsman Ombudszaken stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.
2.
Toepassing van het eerste lid kan achterwege blijven als de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht om gehoord te worden of als de klacht kennelijk ongegrond is.
3.
Van het horen wordt een verslag opgesteld.
1.
De Raadsman Ombudszaken handelt een klacht binnen zes weken na ontvangst af.
2.
Wegens bijzondere omstandigheden kan de Raadsman Ombudszaken de afhandeling van de klacht voor ten hoogste vier weken verdagen.
3.
De Raadsman Ombudszaken meldt de verdaging schriftelijk aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, onder vermelding van de reden van verdaging en de nieuwe termijn waarbinnen de afhandeling van de klacht naar verwachting zal kunnen plaatsvinden.
1.
De Raadsman Ombudszaken stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en zijn oordeel daarover.
2.
Indien een gegrond verklaarde klacht betrekking heeft op het niet (tijdig) nemen van een besluit of het anderszins nalaten om te handelen inhoudt, meldt de Raadsman Ombudszaken de klager binnen welke termijn het besluit alsnog wordt genomen of de nagelaten handeling alsnog wordt verricht.
3.
In de kennisgeving bedoeld in het eerste lid, wordt de klager gewezen op de mogelijkheid om binnen een jaar na de datum van klachtafhandeling een klacht in te dienen bij de Nationale ombudsman.
4.
Wanneer de Raadsman Ombudszaken naar aanleiding van een klacht van oordeel is dat sprake is van een structurele misstand dan wel dat de klacht beleidsmatige aandacht verdient, kan hij aan zijn oordeel een aanbeveling aan de Raad van Bestuur CWI verbinden.
5.
De Raad van Bestuur CWI meldt de Raadsman Ombudszaken binnen 28 dagen na ontvangst van een aanbeveling of het de aanbeveling overneemt, dan wel om welke reden zij dat niet doet.
6.
De Raadsman Ombudszaken draagt zorg voor registratie van de bij hem ingediende schriftelijke klachten en publiceert jaarlijks de geregistreerde klachten.
Artikel 9. Slotbepalingen
De klachtenregeling CWI gepubliceerd in de Staatscourant van 2 januari 2003 wordt ingetrokken.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 28 december 2005, treedt het in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 januari 2006.
2.
Op klachten die voor 1 januari 2006 door CWI zijn ontvangen, blijven de bepalingen van de Klachtenregeling CWI van toepassing.
Artikel 11. Citeertitel
Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Klachtenregeling CWI 2006’.
Amsterdam, 13 december 2005
Vorzitter Raad van bestuur