Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Klachtenregeling college sanering zorginstellingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Klachtenregeling college sanering zorginstellingen
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen over de wijze waarop het College sanering zich jegens klager heeft gedragen; de gedraging van een persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid van het College sanering wordt aangemerkt als een gedraging van het College sanering.
b. De Wet: de Wet toelating zorginstellingen .
c. Het College sanering: het College sanering zorginstellingen, als bedoeld in artikel 32, lid 1, van de Wet.
d. De waarnemend directeur van het College sanering: degene die de functie van directeur als bedoeld in artikel 6, lid 2, van het bestuursreglement waarneemt.
Artikel 2
De regeling is van toepassing op elke klacht, mits schriftelijk en ondertekend ingediend, met vermelding van tenminste:
a. naam en adres van de indiener
b. de dagtekening
c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.
Artikel 3
Zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van de klacht, wordt de klager schriftelijk in kennis gesteld van de ontvangst van zijn klacht.
1.
In iedere fase van de klachtbehandeling kan het College sanering nagaan of de klager door middel van informele afhandeling van zijn klacht tevreden gesteld kan worden. De reactie van het College sanering op de klacht en eventuele afspraken die daarbij zijn gemaakt worden door het College sanering schriftelijk vastgelegd.
2.
Zodra het College sanering naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze regeling.
1.
De behandeling van de klacht geschiedt door een beleidsmedewerker van het College sanering die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing indien de klacht betrekking heeft op:
a. de waarnemend directeur; in dit geval vindt de behandeling van de klacht plaats door het College sanering
b. gedragingen van het College; in dit geval vindt de afhandeling van de klacht plaats door het College, voorzien van een advies van de waarnemend directeur.
1.
De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien zij betrekking heeft op een gedraging:
a. waarover reeds eerder een klacht is ingediend door dezelfde klager die met inachtneming van deze regeling is behandeld, tenzij sprake is van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden
b. die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden
c. waartegen door de klager bezwaar kan worden gemaakt, dan wel had kunnen worden gemaakt
d. waartegen door de klager beroep kan of kon worden ingesteld
e. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan wel een bestuursrechter onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest
f. terzake waarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van Justitie of een vervolging gaande is, dan wel die deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en terzake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.
2.
De klacht behoeft niet in behandeling te worden genomen indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.
3.
Van het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.
Artikel 7
Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van het klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.
1.
De klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, worden in de gelegenheid gesteld te worden gehoord.
2.
Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
3.
Van het horen wordt een verslag gemaakt. Het verslag en de op de zaak betrekking hebbende stukken worden aan het College en degene die gehoord is toegezonden.
1.
Het College behandelt de klacht binnen zes weken na ontvangst.
2.
De behandeling kan voor ten hoogste vier weken verdaagd worden. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.
1.
Het College stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die hij daaraan verbindt.
2.
Bij de kennisgeving wordt melding gemaakt bij welke ombudsman en binnen welke termijn de klager desgewenst en vervolgens een verzoekschrift kan indienen.
Artikel 11
Het College draagt zorg voor registratie van ingediende schriftelijke klachten en legt van iedere schriftelijke klacht een dossier aan. De geregistreerde klachten worden jaarlijks gepubliceerd.
Artikel 12
Het College kan besluiten dat een onafhankelijk persoon adviseert over de behandeling van de klacht.
Artikel 13
Deze regeling vervangt de op 1 maart 2006 in werking getreden regeling.
Artikel 14
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2009.