Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. De behandeling van klachten
+ Hoofdstuk 3. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Klachtenregeling CBS

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Klachtenregeling van het Centraal bureau voor de statistiek voor klachten van externen
De Directeur-Generaal van de statistiek;
Gelet op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Het CBS: het Centraal bureau voor de statistiek, zoals genoemd in de Wet op het Centraal bureau voor de Statistiek (Stb. 2003, 516);
b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht ;
c. Klacht: iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalaten door (een medewerker van) het CBS.
d. Klachtenbehandelaar: een medewerker van het CBS die de klacht behandelt en die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest.
1.
Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop het CBS zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij het CBS.
2.
Een gedraging van een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van het CBS, wordt aangemerkt als een gedraging van het CBS en valt dus onder lid 1.
Artikel 3. Behoorlijke behandeling
Het CBS, meer in het bijzonder de divisie die het betreft, draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van schriftelijke en mondelinge klachten over zijn gedragingen en over gedragingen van medewerkers die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn.
1.
Een schriftelijke klacht (hieronder valt ook e-mail) wordt ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.
2.
Als de klacht in een vreemde taal is opgesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.
3.
Als een klacht niet voldoet aan de in lid 1 en 2 genoemde eisen, stelt het CBS de klager in de gelegenheid de klacht binnen twee weken aan te vullen. Als de klacht ook na het verstrijken van die termijn nog niet voldoet aan de formele eisen, vervalt de verplichting tot het toepassen van deze klachtenregeling. Het CBS stelt hiervan de klager zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd in kennis.
Artikel 5. Onpartijdige klachtenbehandelaar
De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest.
Artikel 6. Informele afhandeling
Als de klachtenbehandelaar meent dat een klacht zich leent voor een informele afhandeling, neemt hij zo spoedig mogelijk telefonisch contact op met de klager. Als de klacht naar tevredenheid wordt opgelost, wordt geen ontvangstbevestiging gestuurd en wordt verder geen toepassing aan deze klachtenregeling gegeven. Als de indiener dat wenst krijgt hij een brief met een korte beschrijving van de wijze waarop de klacht is afgehandeld.
1.
Het CBS bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen 3 werkdagen na ontvangst.
2.
Bij de ontvangstbevestiging wordt vermeld:
a. de afhandelingstermijn;
b. de verdere procedure;
c. de contactpersoon;
d. de mogelijkheid te worden gehoord of daarvan af te zien.
3.
Het CBS zendt een klacht tot behandeling waarvan kennelijk een andere instantie bevoegd is onverwijld naar die instantie door onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de indiener.
4.
Het CBS zendt een klacht die niet voor hem bestemd is en ook niet wordt doorgezonden zo spoedig mogelijk terug aan de indiener.
1.
Het CBS is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedraging:
a. waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van deze regeling is behandeld;
b. die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
c. waartegen door de klager bezwaar, als bedoeld in artikel 1:5 eerste lid van de Awb , kan of kon worden ingediend,
d. waartegen door de klager beroep, als bedoeld in artikel 1:5 derde lid van de Awb , kan of kon worden ingesteld;
e. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest of,
f. zolang terzake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en terzake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.
2.
Het CBS is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.
3.
Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld. Hierbij wordt vermeld dat binnen één jaar na dagtekening een klacht kan worden ingediend bij de Nationale Ombudsman.
Artikel 9. Toezendingsplicht beklaagde
Aan degene op wiens gedragingen de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift alsmede de daarbij meegezonden stukken toegezonden.
1.
Het CBS stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord. Aan de medewerker op wiens gedrag de klacht betrekking heeft wordt een afschrift van de klachtbrief gezonden. De medewerker kan op de klachtbrief reageren.
2.
Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
3.
De indiener kan zich door een ander laten vertegenwoordigen of laten bijstaan. Als iemand anders namens de indiener op de hoorzitting verschijnt, dient deze een schriftelijke machtiging van de indiener te kunnen tonen, tenzij betrokkene zich laat vertegenwoordigen door een advocaat.
4.
Van het horen wordt een verslag gemaakt.
5.
Aan de klager wordt op verzoek een afschrift van het verslag toegezonden.
1.
Schriftelijk afgehandelde klachten vereisen een gemotiveerde kennisgeving van de bevindingen en de conclusies. De beslissing op de klacht bevat een weergave van de klacht, van de feiten die aan de beslissing ten grondslag liggen, een gemotiveerde stellingname met betrekking tot de klacht en een oordeel over de klacht in termen van gegrond, ongegrond, of deels gegrond.
2.
De schriftelijke kennisgeving wijst ook op de mogelijkheid van het vervolgens indienen van een klacht bij de Nationale Ombudsman. Hierbij wordt het (gratis) telefoonnummer van de Nationale Ombudsman genoemd.
1.
Het CBS handelt de klacht af binnen zes weken na ontvangst.
2.
Het CBS kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.
Artikel 13. Geen bezwaar of beroep
Tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht over een gedraging van (medewerkers van) het CBS kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.
Artikel 14. Verantwoordingsinformatie
Het CBS draagt zorg voor registratie van de bij hem ingediende schriftelijke klachten. De geregistreerde klachten worden jaarlijks gepubliceerd.
1.
Een klacht die na de datum van inwerkingtreding van deze regeling is ingediend wordt, ook als de gedraging waarop zij betrekking heeft daarvoor heeft plaatsgevonden, met inachtneming van deze regeling behandeld.
2.
Een klacht die voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling is ingediend wordt, voor zover mogelijk, met inachtneming van deze regeling behandeld.
1.
Deze regeling wordt aangehaald als: Klachtenregeling CBS.
2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2009.
3.
De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 1 juni 2009
Directeur-Generaal van de statistiek,