Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Terminologie
+ Hoofdstuk 2. Voorschriften inzake rijkskaasmerken
+ Hoofdstuk 3. Voorschriften inzake kaas, uitgezonderd boerenkaas
+ Hoofdstuk 4. Voorschriften inzake boerenkaas
+ Hoofdstuk 5. Methoden voor monsterneming en onderzoek
+ Hoofdstuk 6. Voorschriften inzake het maken van bezwaar tegen monsterneming en keurings-uitslagen
+ Hoofdstuk 7. Algemene en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Keuringsreglement COKZ kaas

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Keuringsreglement COKZ kaas
Het bestuur van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaan-gelegenheden in de Zuivel (bij afkorting: COKZ),
gelet op artikel 10, eerste lid, onder e, van de Landbouwkwaliteitswet (Stb. 1971, 371), alsmede artikel 36, tweede lid, van de statuten van genoemde Stichting (Stcrt. 1992, 63),
heeft in zijn vergadering van 24 juni 1998 vastgesteld het navolgende Reglement
Artikel 1
In dit reglement wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, de terminologie van de Landbouwkwaliteitsregeling kaas overgenomen en wordt voorts verstaan onder
regeling: Landbouwkwaliteitsregeling kaas (Stcrt. 1998, nr. 140).
kaas: kaas die is voorzien van een rijkskaasmerk of is bestemd om te worden voorzien van een rijkskaasmerk;
rijkskaasmerk: het rijkskaasmerk als bedoeld in artikel 4 van de regeling;
productdossier: productdossier als bedoeld in artikel 15, tweede lid van de regeling;
bereider: producent van kaas;
eerste bereider: producent van kaas, uitgezonderd boerenkaas;
opvolgende bereider: bedrijf anders dan een eerste bereider waarin kaas wordt opgeslagen gedurende de minimale bewaartermijn
doorleveren: afleveren van kaas van de eerste of opvolgende bereider aan een opvolgende bereider;
afleveren: afleveren van kaas na de verplichte bewaartermijn van de desbetreffende kaas;
directeur: directeur van het COKZ;
directeur Industrie en Handel: directeur Industrie en Handel van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
bestuur: bestuur van het COKZ.
1.
Rijkskaasmerken worden gedrukt:
a. op caseïneplaatjes welke tijdens de bereiding op de kazen worden aangebracht;
b. op zelfklevende etiketten welke op de verpakkingen van kaas worden aangebracht;
c. rechtstreeks op de buitenzijde van het verpakkingsmateriaal voor kaas op zodanige wijze dat, bij gebruik van dit materiaal overeenkomstig zijn bestemming, het rijkskaasmerk in zijn geheel zichtbaar is op één zijde van de verpakking.
2.
Op de rijkskaasmerken, als bedoeld in het eerste lid onder a en b, worden met zwarte inkt gedrukt een doorlopend volgnummer van 00001 tot en met 99999 en daaronder een lettercombinatie of letter- en cijfercombinatie bestaande uit ten minste twee serieletters, welke onmiddellijk worden voorafgegaan door:
a. de letter F, in geval van rijkskaasmerken bestemd voor kaas, uitgezonderd boerenkaas, bereid in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel;
b. de letters HB, in geval van rijkskaasmerken bestemd voor kaas, uitgezonderd boerenkaas, bereid in de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Flevoland, Limburg, Noord-Brabant en Zeeland;
c. de letters NH, ingeval van rijkskaasmerken bestemd voor kaas, uitgezonderd boerenkaas, bereid in de provincie Noord-Holland;
d. de letter Z, in geval van rijkskaasmerken bestemd voor boerenkaas.
3.
Het in het tweede lid genoemde volgnummer en de lettercombinatie of letter- en cijfercombinatie dienen, indien het rijkskaasmerk rechtstreeks op de verpakking, als bedoeld in het eerste lid onder c, wordt aangebracht, op de verpakking in het rijkskaasmerk of in de onmiddellijke nabijheid van het rijkskaasmerk te worden gedrukt.
1.
Rijkskaasmerken in de vorm van caseïneplaatjes worden door of namens het COKZ aan de bereider van kaas verstrekt, uitsluitend om te worden aangebracht op de in zijn bedrijf bereide kaas.
2.
Het is de bereider van kaas verboden rijkskaasmerken op kaas aan te brengen, welke niet rechtstreeks door of namens het COKZ aan hem of te zijnen behoeve zijn verstrekt.
3.
Voor zover kaas bij de bereiding van een rijkskaasmerk in de vorm van een caseïneplaatje wordt voorzien, is de bereider van kaas verplicht het rijkskaasmerk op de kaas aan te brengen op de eerste dag van de bereiding op zodanige wijze dat:
a. de letteraanduiding op de aangebrachte rijkskaasmerken in overeenstemming is met het dienaangaande in artikel 2 bepaalde;
b. de rijkskaasmerken worden aangebracht in volgorde van serieletters en volgnummers;
c. op een kaas niet meer dan één rijkskaasmerk wordt aangebracht;
d. de bedrukte zijde van het rijkskaasmerk in de kaas wordt geperst;
e. geen beschadiging van het rijkskaasmerk optreedt.
4.
De bereider van kaas is verplicht een administratie te voeren omtrent het verloop van de voorraad van de aan hem verstrekte rijkskaasmerken in de vorm van caseïneplaatjes. Door of namens het bestuur kunnen aanwijzingen worden gegeven omtrent de wijze waarop deze administratie moet worden gevoerd.
5.
Door of namens de directeur kan ontheffing worden verleend van het bepaalde in het tweede lid.
1.
Door of namens het COKZ worden aan de bereider van kaas verstrekt:
a. met een rijkskaasmerk bedrukte etiketten als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder b, uitsluitend om te worden aangebracht op de verpakking van de in zijn bedrijf bereide kaas;
b. met een rijkskaasmerk bedrukt verpakkingsmateriaal, als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder c, uitsluitend om te worden gebruikt voor het verpakken van de in zijn bedrijf bereide kaas.
2.
Het is de bereider van kaas verboden
a. met een rijkskaasmerk bedrukte etiketten op de verpakking van kaas aan te brengen;
b. met een rijkskaasmerk bedrukt verpakkingsmateriaal te gebruiken voor het verpakken van kaas;
welke niet rechtstreeks door of namens het COKZ aan hem of te zijnen behoeve zijn verstrekt.
3.
Voor zover de verpakking van kaas bij de bereiding van een rijkskaasmerk wordt voorzien, als bedoeld in het eerste lid onder a en b, is de bereider van kaas verplicht het rijkskaasmerk op de verpakking van kaas aan te brengen uiterlijk op de dag van aflevering op zodanige wijze dat:
a. de letteraanduiding op de aangebrachte rijkskaasmerken in overeenstemming is met het dienaangaande in artikel 2 bepaalde;
b. de rijkskaasmerken worden aangebracht in volgorde van serieletters en volgnummers;
c. op een verpakking van kaas niet meer dan één rijkskaasmerk wordt aangebracht;
d. geen beschadiging van het rijkskaasmerk optreedt.
4.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan het rijkskaasmerk op een andere plaats dan bij de bereider worden aangebracht, zulks uitsluitend na toestemming van het COKZ. Aan een dergelijke toestemming worden nadere voorwaarden verbonden.
5.
Indien de kaas niet direct bij de bereiding wordt voorzien van een rijkskaasmerk, dient elke kaas te zijn voorzien van een unieke codering.
6.
De bereider van kaas is verplicht een administratie te voeren omtrent het verloop van de voorraad van:
a. de aan hem verstrekte met een rijkskaasmerk bedrukte etiketten;
b. het aan hem verstrekte met een rijkskaasmerk bedrukt verpakkingsmateriaal.
Door of namens het bestuur kunnen aanwijzingen worden gegeven omtrent de wijze waarop deze administratie moet worden gevoerd.
7.
Door of namens de directeur kan ontheffing worden verleend van het bepaalde in het tweede en het vijfde lid.
1.
Van de kaas of van zijn verpakking verwijderde of losgelaten rijkskaasmerken mogen niet opnieuw worden gebruikt.
2.
Het van de kaas verwijderde verpakkingsmateriaal, als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder c, mag niet opnieuw worden gebruikt.
3.
De bereider van kaas is verplicht:
a. onbruikbaar geworden rijkskaasmerken, als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder a en b, bij het eerstvolgende bezoek af te geven aan het door of namens het COKZ met keuring en toezicht belaste personeel. Onder onbruikbaar geworden rijkskaasmerken worden tevens de van de kaas of van zijn verpakking verwijderde of losgelaten merken begrepen.
b. een administratie te voeren van onbruikbaar geworden met een rijkskaasmerk bedrukt verpakkingsmateriaal. In deze administratie dient ten minste te worden vermeld:
- de hoeveelheid verpakkingsmateriaal;
- de letters en volgnummers van het rijkskaasmerk, dan wel van het eerste en het laatste rijkskaasmerk van het verpakkingsmateriaal;
- de wijze van vernietiging van het verpakkingsmateriaal.
1.
De eerste bereider van kaas, uitgezonderd boerenkaas is verplicht van elke zending grondstoffen, welke ingevolge het bepaalde in artikel 7, eerste lid onder a en b resp. artikel 16, tweede lid van de regeling is toegelaten voor de bereiding van kaas, direct bij ontvangst een monster te nemen ter grootte van 1 liter en dit te bewaren bij een temperatuur van ten minste 0 °C en ten hoogste 5 °C totdat de betreffende grondstof geheel is verwerkt, doch ten minste gedurende twee etmalen na ontvangst van de zending.
2.
Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op rauwe melk, welke rechtstreeks wordt ontvangen van een melkveehouder en welke is onderworpen aan een regeling inzake uitbetaling naar kwaliteit.
1.
Een productdossier dient minimaal 5 werkdagen voordat de in het productdossier beschreven kaas voor het eerst wordt bereid, te worden ingediend bij het COKZ.
2.
Het COKZ beoordeelt het productdossier aan het gestelde in artikel 14 van de regeling.
1. Een productdossier dient minimaal 5 werkdagen voordat de in het productdossier beschreven kaas voor het eerst wordt bereid, te worden ingediend bij het COKZ.
2. Het COKZ beoordeelt het productdossier aan het gestelde in artikel 14 van de regeling.
1.
De eerste bereider van kaas, uitgezonderd boerenkaas is verplicht, dagelijks, voor elke bak of charge kaas een unieke codering toe te kennen en per bak of charge afzonderlijk, aantekening te houden van:
a. bij de bereiding:
- de datum van de eerste dag van de bereiding;
- de kaassoort danwel de naam van de kaas;
- het aantal kazen;
- indien de kaas is voorzien van een rijkskaasmerk, de letters en volgnummers van de, in de vorm van een caseïneplaatje, aangebrachte rijkskaasmerken;
- indien de kaas niet direct bij de bereiding is voorzien van een rijkskaasmerk, de unieke codering per kaas. Zodra het rijkskaasmerk is aangebracht dient de koppeling tussen het rijkskaasmerk en de unieke codering per kaas duidelijk te zijn.
b. het totale gewicht van de kaas op de vijftiende dag volgend op de eerste dag van de bereiding, dan wel indien het kaas betreft, welke op een ouderdom van minder dan vijftien dagen wordt afgeleverd, het totale gewicht van de kaas op de dag van aflevering;
c. bij aflevering voor elke aflevering afzonderlijk:
- de datum van aflevering;
- het aantal kazen en het totale gewicht van de kaas;
- de naam en de plaats van vestiging van de afnemer.
2.
Door of namens het bestuur kunnen aanwijzingen worden gegeven omtrent de wijze waarop de in het eerste lid bedoelde administratie moet worden gevoerd.
1.
Doorlevering van kaas, uitgezonderd boerenkaas, binnen de voor de onderscheiden kaassoorten voorgeschreven minimale rijpingsduur als bedoeld in bijlage 2 van de regeling resp. binnen de voor de desbetreffende kaas in het product-dossier genoemde minimale rijpingsduur, door de eerste bereider aan de opvolgende bereider, mag slechts plaatsvinden:
a. in hoeveelheden van ten minste tien kazen van dezelfde bak of charge bijeen;
b. op een zodanig tijdstip dat de verplaatsing van de kaas is beëindigd op de voorlaatste dag van de voor de onderscheiden kaassoorten voorgeschreven minimale rijpingsduur als bedoeld in bijlage 2 van de regeling resp. op de voorlaatste dag van de voor de desbetreffende kaas in het productdossier genoemde minimale rijpingsduur des middags om twaalf uur;
c. in geval van doorlevering voor de veertiende dag na de eerste dag van de bereiding des morgens om tien uur, naar maximaal vier opslagadressen, met dien verstande dat kaas van een dagproductie bij niet meer dan twee opslagadressen mag worden opgeslagen.
2.
In geval van doorlevering van kaas, uitgezonderd boerenkaas, als in het eerste lid bedoeld, is de eerste bereider van de kaas, welke is voorzien van een rijkskaasmerk, verplicht van elke aflevering schriftelijk kennis te geven aan het COKZ, onder vermelding van, per bak of charge of gedeelte daarvan afzonderlijk:
a. de datum van aflevering;
b. de kaassoort danwel de naam van de kaas als bedoeld in het productdossier;
c. de datum van de eerste dag van de bereiding;
d. het bak- of chargenummer;
e. het aantal kazen;
f. de letters en volgnummers van het eerste en het laatste rijkskaasmerk, dat op kazen van de desbetreffende bak of bakken of op de verpakkingen van de kazen is aangebracht;
g. de naam en het adres van de opvolgende bereider, alsmede het opslagadres van de kaas, indien dit afwijkt van het eerstgenoemde adres.
3.
Onverminderd het bepaalde in artikel 11 dient deze kennisgeving met betrekking tot kaas, waarvoor de voor de onderscheiden kaassoorten voorge-schreven minimale rijpingsduur als bedoeld in bijlage 2 van de regeling resp. voor de desbetreffende kaas in het productdossier genoemde minimale rijpingsduur meer is dan 21 dagen plaats te vinden binnen twee werkdagen na aflevering en voor kaas, waarvoor de voorgeschreven minimale rijpingsduur als bedoeld in bijlage 2 van de regeling resp. de minimale rijpingsduur als bedoeld in het desbetreffende productdossier 21 dagen of minder is, op de dag van aflevering.
In afwijking van het bovenstaande dient de kennisgeving van doorlevering van kaas als bedoeld in het eerste lid onder c, twee werkdagen voor doorlevering plaats te vinden.
4.
De opvolgende bereider is verplicht:
a. de in het eerste lid bedoelde kaas naar bereidingsdatum gescheiden op te slaan totdat de gehele voor de desbetreffende kaassoort voorgeschreven minimale rijpingsduur als bedoeld in bijlage 2 van de regeling resp. totdat de voor de desbetreffende kaas in het productdossier genoemde minimale rijpingsduur, is verstreken;
b. de kaas in een ter plaatse aanwezige voorraadadministratie naar bereidingsda-tum gescheiden te vermelden.
5.
Door of namens het bestuur kunnen aanwijzingen worden gegeven omtrent de wijze waarop:
a. de in het tweede lid bedoelde kennisgeving moet geschieden;
b. de in het vierde lid bedoelde administratie moet worden gevoerd.
1.
Doorlevering van kaas, uitgezonderd boerenkaas, binnen de voor de onderscheiden kaassoorten voorgeschreven minimale rijpingsduur als bedoeld in bijlage 2 van de regeling resp. binnen de voor de desbetreffende kaas in het productdossier genoemde minimale rijpingsduur, van de opvolgende bereider aan de volgende opvolgende bereider, mag slechts plaatsvinden:
a. in hoeveelheden van ten minste tien kazen van dezelfde bak of charge bijeen;
b. op een zodanig tijdstip dat de verplaatsing van de kaas is beëindigd op de voorlaatste dag van de voor de onderscheiden kaassoorten voorgeschreven minimale rijpingsduur als bedoeld in bijlage 2 van de regeling resp. op de voorlaatste dag van de voor de desbetreffende kaas in het productdossier genoemde minimale rijpingsduur des middags om twaalf uur;
2.
In geval van doorlevering van kaas, als in het eerste lid bedoeld, is de opvolgende bereider verplicht van elke aflevering schriftelijk kennis te geven aan het COKZ onder vermelding per partij van:
a. de datum van doorlevering;
b. de kaassoort danwel de naam van de kaas als bedoeld in het productdossier;
c. de datum van de eerste dag van bereiding;
d. de naam van de eerste bereider;
e. het aantal kazen;
f. de naam en het adres van de volgende opvolgende bereider, alsmede het opslagadres van de kaas, indien dit afwijkt van het eerstgenoemde adres.
3.
Onverminderd het bepaalde in artikel 11 dient deze kennisgeving uiterlijk op de dag van doorlevering te geschieden.
4.
De opvolgende bereider is verplicht:
a. de in het eerste lid bedoelde kaas naar bereidingsdatum gescheiden op te slaan totdat de gehele voor de desbetreffende kaassoort voorgeschreven minimale rijpingsduur als bedoeld in bijlage 2 van de regeling resp. totdat de voor de desbetreffende kaas in het productdossier genoemde minimale rijpingsduur, is verstreken;
b. de kaas in een ter plaatse aanwezige voorraadadministratie naar bereidingsda-tum gescheiden te vermelden.
5.
Door of namens het bestuur kunnen aanwijzingen worden gegeven omtrent de wijze waarop:
a. de in het tweede lid bedoelde kennisgeving moet geschieden;
b. de in het vierde lid bedoelde administratie moet worden gevoerd.
Artikel 11
In het geval dat de verplaatsing van de kaas, uitgezonderd boerenkaas wordt beëindigd binnen de laatste vier dagen van de voor de onderscheiden kaassoorten voorgeschreven minimale rijpingsduur als bedoeld in bijlage 2 van de regeling resp. binnen de voor de desbetreffende kaas in het productdossier genoemde minimale rijpingsduur moet de kennisgeving als bedoeld in artikel 9, tweede lid resp. artikel 10, tweede lid uiterlijk vier en twintig uur vóór het tijdstip van beëindiging van de verplaatsing door het COKZ zijn ontvangen. Kennisgeving van verplaatsingen gedurende de laatste vier dagen van de voor de onderscheiden kaassoorten voorgeschreven minimale rijpingsduur als bedoeld in bijlage 2 van de regeling resp. gedurende de laatste vier dagen van de voor de desbetreffende kaas in het productdossier genoemde minimale rijpingsduur dienen gescheiden van de overige kennisgevingen van verplaatsing plaats te vinden .
1.
De eerste bereider van kaas, uitgezonderd boerenkaas is verplicht elke aan keuring onderworpen partij kaas schriftelijk binnen drie dagen na de eerste dag van de bereiding ter keuring bij het COKZ aan te melden. Door of namens het bestuur kunnen met betrekking tot de melding nadere regelen worden gesteld.
2.
Het bepaalde in het eerste lid vindt geen toepassing indien er doorlopend kaas wordt bereid met dien verstande dat de eerste bereider van kaas verplicht is om bij onderbreking van de bereiding van kaas aan het COKZ melding te doen van de tijdstippen van aanvang en beëindiging van deze onderbreking.
1.
De keuring van kaas, uitgezonderd boerenkaas vindt steekproefsgewijs plaats, op basis van twee deelkeuringen, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 14 en 15.
2.
De keuring kan met betrekking tot een bepaalde bak, charge of partij kaas worden beperkt tot één of meer van de in de artikel 14, tweede lid en artikel 15, tweede lid, genoemde onderdelen van de deelkeuringen.
1.
De eerste deelkeuring van:
a. kaas, uitgezonderd boerenkaas vindt plaats binnen de tiende tot en met de veertiende dag na de eerste dag van de bereiding, zulks met uitzondering van Baby-Goudse kaas, korstloze Baby-Goudse kaas, Baby-Edammer kaas welke gedurende de zesde tot en met de achtste dag na de eerste dag van de bereiding aan de eerste deelkeuring worden onderworpen.
b. kaas, uitgezonderd boerenkaas waarvoor een productdossier is opgesteld, vindt plaats binnen een termijn van twee dagen voor tot en met twee dagen na het in het productdossier bepaalde moment.
2.
De in het eerste lid bedoelde deelkeuring omvat:
a. onderzoek van uit de kaas genomen monsters, op de bij het besluit en de regeling aan de desbetreffende kaassoort resp. op de bij het productdossier aan de desbetreffende kaas gestelde algemene en bijzondere eisen met betrekking tot:
- de samenstelling in het bijzonder het vochtgehalte, het vetgehalte in de droge stof en het zoutgehalte in de droge stof;
- de bacteriologische gesteldheid;
- de pH;
- hulpstoffen en toevoegingen, op de kaas aanwezige kaaskorstbehandelings-middelen daar-onder begrepen;
- vreemde bestanddelen, vuil en andere verontreinigingen;
b. onderzoek op de bij de regeling aan de desbetreffende kaassoort resp. op de bij het productdossier aan de desbetreffende kaas gestelde eisen met betrekking tot het gewicht;
c. onderzoek op de bij het besluit en de regeling aan de desbetreffende kaassoort resp. op de bij het productdossier aan de desbetreffende kaas gestelde algemene en bijzondere eisen met betrek-king tot:
- het rijkskaasmerk;
- de vorm;
- het uiterlijk;
- de korst;
- het zuivel, consistentie, kleur en ogenvorming daaronder begrepen;
- de geur en de smaak;
- de verpakking;
- de aanduiding;
d. onderzoek op de bij het productdossier aan de desbetreffende kaas gestelde overige genoemde eisen.
3.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kunnen korstloze Goudse kaas, korstloze Edammer kaas worden gekeurd nadat ten minste drie dagen zijn verlopen na de eerste dag van de bereiding, zulks uitsluitend in geval van vervroegde aflevering van de genoemde kaassoorten aan kaasverwerkers ter industriële verwerking, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 19, tweede lid, van de regeling.
1.
De tweede deelkeuring van kaas, uitgezonderd boerenkaas geschiedt:
- kort voor of op de dag waarop de gehele voor de desbetreffende kaassoort voor rijping voorgeschreven minimale rijpingsduur als bedoeld in bijlage 2 van de regeling resp. voor de desbetreffende kaas voor rijping genoemde minimale rijpingsduur als bedoeld in het product-dossier, verstrijkt;
- binnen een termijn van drie dagen na afloop van het zoëven bedoelde tijdvak, in geval van aflevering of gereedmaken voor aflevering van kaas.
2.
De in het eerste lid bedoelde tweede deelkeuring van kaas omvat:
a. onderzoek op de bij het besluit en de regeling aan de desbetreffende kaassoort resp. op de bij het productdossier aan de desbetreffende kaas gestelde algemene en bijzondere eisen met betrekking tot:
- het rijkskaasmerk;
- de vorm;
- het uiterlijk;
- de korst en de op de kaas aangebrachte kaaskorstbehandelingsmiddelen;
- het zuivel, consistentie, kleur en ogenvorming daaronder begrepen:
- de geur en de smaak;
- de verpakking;
- de aanduiding;
b. onderzoek op de bij het productdossier aan de desbetreffende kaas gestelde overige genoemde eisen.
1.
Het bestuur bepaalt het aantal monsters, dat ten behoeve van het in artikel 14, tweede lid, onder a, bedoelde onderzoek wordt genomen en de wijze waarop de monsters uit de aanwezige voorraad worden gekozen.
2.
Het bestuur bepaalt de frequentie waarin en de wijze waarop het in artikel 14, tweede lid, onder b, bedoelde onderzoek op het gewicht plaatsvindt.
3.
Elke bak of charge kaas waaruit een monster als bedoeld in artikel 14, tweede lid, onder a, wordt genomen, wordt onderzocht op de in artikel 14, tweede lid, onder c genoemde hoedanigheden.
4.
Het bestuur bepaalt het aantal monsters, dat ten behoeve van het in artikel 14, tweede lid, onder d, bedoelde onderzoek wordt genomen en de wijze waarop de monsters uit de aanwezige voorraad worden gekozen c.q. het bestuur bepaalt de frequentie waarin de in artikel 14, tweede lid onder d bedoelde deelkeuring wordt verricht.
5.
Het bestuur bepaalt de frequentie waarin de in artikel 15 bedoelde deelkeuring wordt verricht.
6.
De directeur is bevoegd in naar zijn oordeel bijzondere gevallen af te wijken van het krachtens de voorgaande leden bepaalde.
Artikel 17
Het resultaat van de in artikel 14, tweede lid en artikel 15, tweede lid bedoelde onderdelen van de keuring wordt door middel van één of meer keuringsformulieren, houdende de bemonste-ringsgege-vens en de analyse- en/of keuringsresultaten aan de eerste resp. de opvolgende bereider van de kaas bekend gemaakt.
1.
Het bepaalde in artikel 13 laat onverlet dat kaas, uitgezonderd boerenkaas kan worden gekeurd:
a. op elk tijdstip binnen de gehele voor de desbetreffende kaassoort voorge-schreven minimale rijpingsduur als bedoeld in bijlage 2 van de regeling resp. binnen de gehele voor de desbetreffende kaas in het productdossier genoemde minimale rijpingsduur;
b. op elk tijdstip waarop kaas, uitgezonderd boerenkaas, anders dan op de plaats van verkoop aan de verbruiker, wordt vermalen of versneden tot eenheden product, bestemd of geschikt om als zodanig aan de verbruiker te worden afgeleverd, ongeacht de ouderdom van de kaas.
2.
De in het eerste lid bedoelde keuring kan betrekking hebben op alle onderdelen van de keuring welke genoemd zijn in de artikelen 14, tweede lid en 15, tweede lid.
3.
Het bepaalde in artikel 17 is op de in het eerste lid bedoelde keuring van overeenkomstige toepassing.
1.
Het door of namens het COKZ met keuring en toezicht belaste personeel kan de aflevering verbieden van een bak, charge of partij kaas, welke kazen bevat, die naar het oordeel van het genoemde personeel:
a. niet voldoen aan de bij het besluit of de regeling aan de desbetreffende kaassoort resp. aan de bij het productdossier aan de desbetreffende kaas gestelde algemene en bijzondere eisen;
b. volgens redelijke verwachting na afloop van het gehele voor de desbetreffende kaassoort voorgeschreven minimale rijpingsduur als bedoeld in bijlage 2 van de regeling resp. voor de desbetreffende kaas voorgeschreven minimale rijpingsduur als bedoeld in het productdossier, niet zullen voldoen aan de bij het besluit of de regeling aan de desbetreffende kaassoort resp. aan de bij het productdossier aan de desbetreffende kaas gestelde algemene en bijzondere eisen.
In voorkomend geval wordt hiervan melding gemaakt op het desbetreffende keuringsformulier.
2.
Een bak, charge of partij kaas, waarvoor een afleveringsverbod is opgelegd, mag het bedrijf van de houder van desbetreffende kaas niet verlaten, tenzij
a. aan de kaas een bestemming wordt gegeven, welke de schriftelijke goedkeuring heeft van het COKZ;
b. de kaas een bewerking heeft ondergaan en vervolgens schriftelijk bij het COKZ is aangemeld voor herhaalde keuring en blijkens het bij de herhaalde keuring afgege-ven keuringsformulier door het COKZ voor aflevering is vrijgegeven.
3.
Eventuele uit een bak, charge of partij kaas, waarvoor een afleveringsverbod is opgelegd, geselecteerde kazen, welke niet voldoen aan de bij het besluit of de regeling resp. aan de bij het productdossier gestelde eisen, mogen het bedrijf van de houder van deze kazen niet verlaten, tenzij aan deze kazen een bestemming wordt gegeven, welke de schriftelijke goedkeuring heeft van het COKZ.
4.
Bij het verstrekken van de in het tweede lid, onder a en het derde lid bedoelde schriftelijke goedkeuring kan worden bepaald, dat de desbetreffende kaas bij verzending moet zijn voorzien van een door of namens het COKZ afgegeven geleidebiljet.
1.
Een productdossier dient minimaal 5 werkdagen voordat de in het productdossier beschreven boerenkaas voor het eerst wordt bereid, te worden ingediend bij het COKZ.
2.
Het COKZ beoordeelt het productdossier aan het gestelde in artikel 14 van de regeling.
1.
De bereider van boerenkaas is verplicht, dagelijks, met betrekking tot elke kaassoort afzonderlijk, aantekening te houden van:
a. bij de bereiding:
- de datum van de eerste dag van de bereiding;
- de verkaasde hoeveelheid melk en het aantal melkmalen, in voorkomend geval met vermelding van de hoeveelheid bijgekochte melk en de herkomst van deze melk;
- de kaassoort danwel de naam van de kaas en het geschatte gewicht per boerenkaas in kg nauwkeurig;
- het aantal boerenkazen;
- indien de boerenkaas is voorzien van een rijkskaasmerk, de letters en volgnummers van de aangebrachte rijkskaasmerken in de vorm van een caseïneplaatje;
b. bij aflevering aan anderen dan particulieren voor elke aflevering afzonderlijk:
- de datum van aflevering;
- het aantal boerenkazen en het totale gewicht van de kaas;
- de naam en de plaats van vestiging van de afnemer;
c. op de dag waarop boerenkaas bestemd wordt voor aflevering aan particulieren of voor eigen huishoudelijk gebruik:
- de datum;
- het aantal kazen en het totale gewicht van de kaas;
- de aanduiding ’particulieren’;
d. eventuele andere, door of namens het bestuur in het belang van de controle gevraagde bijzonderheden, het bedrijf van de bereider betreffende.
2.
Door of namens het bestuur kunnen aanwijzingen worden gegeven omtrent de wijze waarop de in het eerste lid genoemde administratie moet worden gevoerd.
1.
De keuring van:
a. boerenkaas vindt steekproefsgewijs plaats binnen de tiende tot en met de twaalfde dag na de eerste dag van de bereiding.
b. boerenkaas waarvoor een productdossier is opgesteld, vindt plaats binnen een termijn van twee dagen voor tot en met twee dagen na het in het productdossier bepaalde moment.
2.
De keuring kan met betrekking tot een bepaalde partij boerenkaas worden beperkt tot één of meer van de in het derde lid genoemde onderdelen.
3.
De in het eerste lid bedoelde keuring omvat:
a. onderzoek op de bij het besluit en de regeling aan de desbetreffende boerenkaassoort resp. op de bij het productdossier aan de desbetreffende boerenkaas gestelde algemene en bijzondere eisen met betrekking tot:
- het rijkskaasmerk;
- de vorm;
- het uiterlijk;
- de korst en de op de boerenkaas aangebrachte kaaskorstbehandelingsmiddelen;
- het zuivel, consistentie, kleur en ogenvorming daaronder begrepen;
- de geur en de smaak;
- het vetgehalte in de droge stof;
- het vochtgehalte;
- het zoutgehalte in de droge stof;
- de bacteriologische gesteldheid;
- hulpstoffen en toevoegingen;
- vreemde bestanddelen, vuil en andere verontreinigingen;
- het gewicht;
- de verpakking;
- de aanduiding;
b. onderzoek op de bij het productdossier aan de desbetreffende boerenkaas gestelde overige genoemde eisen.
1.
Het bestuur bepaalt het aantal monsters dat ten behoeve van het in artikel 22, derde lid, bedoelde onderzoek wordt genomen en de wijze waarop de monsters uit de aanwezige voorraad worden gekozen.
2.
Het bestuur bepaalt de frequentie waarin en de wijze waarop de in artikel 22, derde lid, bedoelde keuring wordt verricht.
3.
De directeur is bevoegd in naar zijn oordeel bijzondere gevallen af te wijken van het krachtens de voorgaande leden bepaalde.
Artikel 24
Het resultaat van de in artikel 22, derde lid, bedoelde onderdelen van de keuring wordt door middel van één of meer keuringsformulieren, houdende de bemonste-ringsgegevens en de analyse- en/of keuringsresultaten aan de bereider van de boerenkaas bekend gemaakt.
1.
Het bepaalde in artikel 22, eerste lid, laat onverlet dat boerenkaas kan worden gekeurd
a. op elk tijdstip binnen de gehele voor de onderscheiden boerenkaassoort voorgeschreven minimale rijpingsduur als bedoeld in bijlage 2 van de regeling resp. binnen de gehele voor de desbetreffende boerenkaas in het productdossier genoemde minimale rijpingsduur;
b. op elk tijdstip waarop boerenkaas, anders dan op de plaats van verkoop aan de verbruiker, wordt vermalen of versneden tot eenheden product, bestemd of geschikt om als zodanig aan de verbruiker te worden afgeleverd, ongeacht de ouderdom van de boerenkaas.
2.
De in het eerste lid bedoelde keuring kan betrekking hebben op alle onderdelen van de keuring welke genoemd zijn in artikelen 22, derde lid. Wanneer zulks door of namens het COKZ met keuring en toezicht belaste personeel nodig wordt geoor-deeld, kunnen van boerenkaas ten behoeve van de in het eerste lid bedoelde keuring boor- of sectormonsters worden genomen.
3.
Het bepaalde in artikel 24 is op de in het eerste lid bedoelde keuring van overeenkomstige toepassing.
Artikel 26
Het bepaalde in artikel 19 is van overeenkomstige toepassing op boerenkaas, waarvoor een afleveringsverbod is opgelegd.
Artikel 27
Voor de vaststelling of kaas voldoet aan het bij het besluit of bij de regeling bepaalde moet worden gebruik gemaakt van de in de bijlage vermelde methoden van monsterneming en onderzoek. Indien voor een bepaald doel een methode ontbreekt, moet een door het bestuur goedgekeurde en gevalideerde methode worden toegepast.
1.
De aangeslotene kan bezwaar maken tegen
- de wijze waarop een monster door of namens het COKZ wordt genomen;
- de keuze van een monster uit de aanwezige voorraad.
2.
Het in het eerste lid bedoelde bezwaar moet onmiddellijk bij de monsterneming aan degene, die het monster neemt, worden bekend gemaakt. Deze beslist of het genomen monster wordt gehandhaafd.
3.
De aangeslotene, die zijn bezwaren handhaaft, moet deze met redenen omkleed schriftelijk bevestigen, op zodanige wijze dat de bezwaren zijn ontvangen door het COKZ uiterlijk op de vierde werkdag, volgend op die waarop het monster is genomen.
4.
De directeur beslist of de bezwaren gegrond zijn. Indien hij de bezwaren gegrond acht, doet hij het genomen monster vervallen. In alle overige gevallen blijft het monster gehandhaafd. De aangeslotene ontvangt hiervan schriftelijk bericht.
1.
Tegen een door of namens het COKZ vastgestelde keuringsuitslag staat bezwaar open bij het bestuur van het COKZ. Zodanig bezwaar heeft geen schorsende werking.
2.
Het bezwaar moet met redenen omkleed schriftelijk worden ingediend en moet door het COKZ zijn ontvangen, uiterlijk op de vierde werkdag volgend op die, waarop de aangeslotene het desbetreffende keuringsformulier heeft ontvangen.
3.
Het bestuur beslist op het bezwaar binnen acht weken of na het inwinnen van advies binnen twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Het bestuur kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen; van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan.
Indien bij de keuringsuitslag, waartegen bezwaar was gericht, een verbod tot aflevering van de desbetreffende partij kaas is opgelegd, kan de directeur dit verbod op verzoek van de aangeslotene opheffen, al dan niet onder het stellen van voorwaarden en beperkingen. In voorkomend geval zendt hij daarvan schriftelijk bericht aan de aangeslotene.
4.
Uitsluitend in geval van bezwaar tegen een keuringsuitslag ter zake van
- de vorm van het model;
- het uiterlijk;
- het zuivel, consistentie, kleur en ogenvorming daaronder begrepen;
- de korst;
- de geur en de smaak;
- de verpakking;
kan de aangeslotene het bestuur verzoeken de desbetreffende partij kaasproducten aan een herkeuring te doen onderwerpen. Herkeuring geschiedt met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 31 tot en met 33. In afwijking van het bepaalde in het derde lid, beslist in geval van herkeuring de in artikel 32 bedoelde herkeuringscommissie op het bezwaar.
5.
De aangeslotene die herkeuring, als bedoeld in het zesde lid, aanvraagt, is verplicht de partij kaasproducten, waarvoor herkeuring wordt aangevraagd, in ongewijzigde toestand te houden tot het tijdstip waarop de herkeuring wordt verricht.
1.
Het bestuur kan, alvorens een beslissing op het bezwaarschrift te nemen, advies inwinnen bij het RIKILT of een ander orgaan met specifieke deskundigheid met betrekking tot de aard van het bezwaar.
2.
Het advies wordt schriftelijk uitgebracht en bevat – indien de partijen zijn gehoord – een verslag van het horen.
3.
Indien de beslissing op het bezwaarschrift afwijkt van het ingewonnen advies, wordt in de beslissing de reden voor die afwijking vermeld en wordt het advies met de beslissing meegezonden.
1.
De in artikel 29, vierde lid, bedoelde herkeuring wordt verricht door de in artikel 32 bedoelde herkeuringscommissie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie werkdagen, nadat het verzoek om herkeuring door het bestuur is ontvangen.
2.
Bij de herkeuring mogen geen andere personen aanwezig zijn dan de leden van de herkeuringscommissie.
3.
De leden van de herkeuringscommissie stellen in gezamenlijk overleg, eventueel bij meerderheid van stemmen, de uitslag van de herkeuring vast en delen deze in een door alle leden ondertekend herkeuringsformulier zo spoedig mogelijk mede aan de betrokken aangeslotene en aan het bestuur.
4.
De in het derde lid bedoelde uitslag komt in de plaats van het oorspronkelijke door of namens het COKZ vastgestelde resultaat en is voor beide partijen bindend.
1.
Voor een herkeuring wordt door het COKZ een uit drie leden bestaande herkeuringscommissie samengesteld, op zodanige wijze dat:
a. een lid wordt gekozen uit een lijst van ten hoogste tien deskundigen, welke op advies van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), de Nederlandse Vereniging van Kaassmelters en de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders te zamen door de directeur -Industrie en Handel is vastgesteld;
b. een lid wordt gekozen uit een lijst van ten hoogste tien deskundigen welke op advies van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en de Vereniging van Nederlandse Kaasgroothandelaren te zamen door de directeur Industrie en Handel is vastgesteld;
c. het derde lid moet zijn de directeur of een door hem aan te wijzen plaatsvervanger.
2.
Het COKZ kiest de leden van de herkeuringscommissie uit de in het eerste lid onder a en b bedoelde lijsten zodanig dat deze leden in het bijzonder deskundig zijn ten aanzien van het product waarvoor herkeu-ring is aangevraagd.
3.
Geen lid van de herkeuringscommissie mogen zijn:
a. personen, die door of namens het COKZ met toezicht en keuring zijn belast en waarvan de werkzaamheden geheel of overwegend bestaan uit het beoordelen van kaasproducten op de in artikel 29, vierde lid, genoemde hoedanigheden;
b. de betrokken aangeslotene;
c. zij, die in familierelatie staan tot of in dienstbetrekking zijn bij de onder b bedoelde aangeslo-tene.
4.
De in het eerste lid onder a en b bedoelde lijsten van deskundigen worden, zonder andersluidend advies van de desbetreffende organisaties, telkenmale voor de duur van vier jaar ongewijzigd vastgesteld. Tussentijdse wijzigingen behoeven de goedkeuring van de directeur Industrie en Handel.
1.
Indien de uitslag van de herkeuring het oorspronkelijk door of namens het COKZ vastgestelde keuringsresultaat ten minste bevestigt, is de betrokken aangeslotene aan het COKZ een bedrag verschuldigd van € 2,27 per 100 kg product van de partij, waarop de herkeuring betrekking heeft met een minimum € 113,45.
2.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is het verschuldigde bedrag € 45,38 ongeacht de grootte van de partij, indien de betrokken aangeslotene een bereider is van boerenkaas en de herkeuring betrekking heeft op door hem bereide boerenkaas.
Artikel 34
Aangeslotenen zijn verplicht alle plaatsen, waar bereidingshandelingen plaatsvinden in het kader van de regeling, onverwijld ter kennis te brengen van het COKZ, onder opgave van het adres en de plaats van vestiging.
1.
In de gevallen, waarin het onderhavige reglement voorziet in de mogelijkheid tot verlening van een ontheffing of een toestemming, wordt deze slechts verleend op met redenen omkleed schriftelijk door betrokkene bij de directeur ingediend verzoek.
2.
Van elke door of namens het bestuur of de directeur verleende ontheffing wordt gelijktijdig met de verlening een afschrift gezonden aan de directeur Industrie en Handel.
Artikel 36
Dit reglement kan worden aangehaald als ’Keuringsreglement COKZ kaas’.