{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Terminologie
+ Hoofdstuk 2. Voorschriften inzake rijksbotermerken
+ Hoofdstuk 3. Voorschriften inzake boter
+ Hoofdstuk 4
+ Hoofdstuk 5. Voorschriften inzake het maken van bezwaar tegen monsterneming en keuringsuitslagen
+ Hoofdstuk 6. Algemene en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Keuringsreglement COKZ boter

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Keuringsreglement COKZ boter
Het centraal bestuur van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (bij afkorting COKZ),
gelet op artikel 10, eerste lid, onder e, van de Landbouwkwaliteitswet (Stb. 1971, 371), alsmede artikel 36, tweede lid, van de statuten van genoemde stichting (Stcrt. 1992, 63)
heeft in zijn vergadering van 24 juni 1998 vastgesteld het navolgende Reglement
Artikel 1
Dit reglement wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, de terminologie van de Landbouwkwaliteitsregeling boter overgenomen en wordt voorts verstaan onder
regeling: Landbouwkwaliteitsregeling boter (Stcrt. 1998, nr. 140);
boter: boter die is voorzien van of is bestemd om te worden voorzien van een rijksbotermerk;
rijksbotermerk: het rijksmerk, als bedoel in artikel 4 van de regeling;
handelsdocument: document dat door het COKZ wordt verstrekt, als bedoeld in bijlage 1 bij dit keuringsreglement;
grootverpakking: de verkoopeenheid die niet bestemd is als zodanig aan de eindverbruiker of aan instellingen te worden afgeleverd, anders dan een verzendverpakking;
verzendverpakking:de verkoopeenheid die bestemd is voor het samenvoegen van verpakte eenheden boter;
directeur: directeur van het COKZ;
bestuur: centraal bestuur van het COKZ.
1.
Rijksbotermerken worden aangebracht:
a. rechtstreeks gedrukt op de buitenzijde van het verpakkingsmateriaal voor boter op zodanige wijze dat, bij gebruik van dit materiaal overeenkomstig zijn bestemming, het rijksbotermerk in zijn geheel zichtbaar is op één zijde van de verpakking of;
b. op zelfklevende voorgedrukte etiketten welke op de verpakkingen van boter worden aangebracht of;
c. rechtstreeks op het handelsdocument.
2.
In het geval van grootverpakkingen en verzendverpakkingen dient de verpakking, als bedoeld in het eerste lid onder a, te worden voorzien van een doorlopend volgnummer in het rijksbotermerk of in de onmiddellijke nabijheid ervan.
3.
In het geval van het etiket, als bedoeld in het eerste lid onder b, dient dit etiket te worden voorzien van een doorlopend volgnummer in het rijksbotermerk of in de onmiddellijke nabijheid ervan.
1a.
Verpakkingsmateriaal dat met een rijksbotermerk is bedrukt, als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder a, wordt door of namens het COKZ aan de bereider of ompakker van boter verstrekt, uitsluitend om te worden gebruikt voor het verpakken van de in zijn bedrijf bereide of omgepakte boter.
b.
Etiketten die met een rijksbotermerk zijn bedrukt, als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder b, worden door of namens het COKZ aan de bereider of ompakker van boter verstrekt, uitsluitend om te worden aangebracht op de verpakking van de in zijn bedrijf bereide of omgepakte boter.
2.a
Het is de bereider of ompakker van boter verboden verpakkingsmateriaal dat met een rijksbotermerk is bedrukt, te gebruiken voor het verpakken van boter, indien dit verpakkingsmateriaal niet rechtstreeks door of namens het COKZ aan hem of te zijnen behoeve is verstrekt.
b.
Het is de bereider of ompakker van boter verboden etiketten die met een rijksbotermerk zijn bedrukt op de verpakking van boter aan te brengen, indien deze etiketten niet rechtstreeks door of namens het COKZ aan hem of te zijnen behoeve zijn verstrekt.
3.
Indien het rijksbotermerk door middel van een zelfklevend etiket, als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder b wordt aangebracht op de verpakking van boter, is de bereider of ompakker van boter verplicht dit rijksbotermerk aan te brengen uiterlijk op de dag van aflevering vanaf het bedrijf op zodanige wijze dat:
a. in geval van grootverpakking en verzendverpakking de rijksbotermerken worden aangebracht in volgorde van nummering;
b. op een verpakking van boter niet meer dan één rijksbotermerk wordt aangebracht;
c. geen beschadiging van het rijksbotermerk optreedt.
4.a
De bereider of ompakker van boter mag per partij niet meer dan één handelsdocument gebruiken.
b.
De bereider of ompakker van boter dient van een gebruikt handelsdocument een kopie te bewaren in de administratie.
5.
De bereider of ompakker van boter is verplicht een administratie te voeren omtrent:
a. het verloop van de voorraad van het aan hem verstrekte met een rijksbotermerk bedrukte verpakkingsmateriaal.
b. het verloop van de voorraad van de aan hem verstrekte met een rijksbotermerk bedrukte etiketten;
c. het verloop van de voorraad van de aan hem verstrekte handelsdocumenten.
Door of namens het bestuur kunnen aanwijzingen worden gegeven omtrent de wijze waarop deze administratie moet worden gevoerd.
6.
Door of namens de directeur kan ontheffing worden verleend van het bepaalde in het tweede lid.
1.a
Verpakkingsmateriaal, als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder a, dat reeds is gebruikt, mag niet opnieuw worden gebruikt.
b.
De met een rijksbotermerk bedrukte etiketten die van de verpakking van boter zijn verwijderd of hebben losgelaten, mogen niet opnieuw worden gebruikt.
c.
Handelsdocumenten mogen niet opnieuw worden gebruikt.
2.a
De bereider of ompakker van boter is verplicht onbruikbaar geworden rijksbotermerken, als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder b, bij het eerstvolgende bezoek af te geven aan het door of namens het COKZ met keuring en toezicht belaste personeel. Onder onbruikbaar geworden rijksbotermerken worden tevens de van de verpakking verwijderde of losgelaten merken begrepen.
b.
De bereider of ompakker van boter is verplicht onbruikbaar geworden verpakkingsmateriaal dat met een rijksbotermerk is bedrukt, aan te melden bij het COKZ onder vermelding van:
- de hoeveelheid verpakkingsmateriaal;
- de volgnummers dan wel het eerste en het laatste volgnummer van het verpakkingsmateriaal in het geval de groot- en verzendverpakkingen zijn voorzien van een volgnummer;
- de wijze van vernietiging van het verpakkingsmateriaal.
c.
De bereider of ompakker van boter is verplicht onbruikbaar geworden handelsdocumenten bij het eerstvolgende bezoek af te geven aan het door of namens het COKZ met keuring en toezicht belaste personeel.
1.
De bereider of ompakker van boter is verplicht elke aan keuring onderworpen partij boter ten minste twee dagen voor aflevering schriftelijk ter keuring bij het COKZ aan te melden. Door of namens het bestuur kunnen met betrekking tot de melding nadere regelen worden gesteld.
2.
Het bepaalde in het eerste lid vindt geen toepassing indien er doorlopend boter wordt verpakt met dien verstande dat de verpakker van boter verplicht is om bij onderbreking van het verpakken van boter aan het COKZ tijdig melding te doen van de tijdstippen van aanvang en beëindiging van deze onderbreking.
1.
De keuring van boter geschiedt steekproefsgewijs tijdens of in aansluiting op de bereiding of het ompakken van de boter.
2.
De in het eerste lid bedoelde keuring omvat:
a. onderzoek van de boter op de bij het besluit en de regeling gestelde algemene en bijzondere eisen met betrekking tot:
- de deugdelijkheid;
- het gewicht;
- de verpakking;
- de aanduiding;
b. onderzoek van uit de boter genomen monsters op de bij het besluit en de regeling gestelde algemene en bijzondere eisen met betrekking tot:
- de samenstelling in het bijzonder het vochtgehalte, het gehalte aan vetvrije melkdroge stof, het vetgehalte, het zoutgehalte en de echtheid van het melkvet;
- hulpstoffen en toevoegingen;
- vreemde bestanddelen, vuil en andere verontreinigingen;
- het kopergehalte;
- fosfatase en peroxidase;
- kweekbare coli-achtige bacteriën;
- het aantal kweekbare gisten en schimmels
- de pH in relatie tot de aanduiding;
c. onderzoek van uit de boter genomen monsters op:
- geur en smaak;
- uiterlijk;
- consistentie;
- vochtverdeling.
1.
Het bestuur bepaalt:
a. de frequentie waarin en de wijze waarop het in artikel 6, tweede lid onder a, bedoelde onderzoek wordt verricht;
b. het aantal monsters, dat ten behoeve van het in artikel 6, tweede lid onder b en c, bedoelde onderzoek wordt genomen, de wijze waarop de monsters uit de aanwezige voorraad worden gekozen en de frequentie waarmee de monsters worden onderzocht op de onderscheiden hoedanigheden.
2.
De directeur is bevoegd in naar zijn oordeel bijzondere gevallen af te wijken van het krachtens het eerste lid bepaalde.
1.
De in artikel 6, tweede lid, bedoelde monsters worden genomen met inachtneming van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, met dien verstande dat ten behoeve van het in artikel 6, tweede lid onder c, bedoelde onderzoek een monster – zoveel mogelijk zonder vervorming van de boter – wordt genomen ter grootte van ca. 2,5 kg.
2.
Het in het eerste lid bedoelde monster van ca. 2,5 kg wordt op de keuringsplaats bewaard, gedurende een termijn van ten minste twee weken bij een temperatuur van 14±1 °C. Voor verpakking van 1 kg, of meer, niet omgepakte boter mag deze bewaartermijn van het monster evenwel worden beperkt totdat het monster een temperatuur heeft bereikt van 14±1 °C.
3.
Zo spoedig mogelijk na afloop van de in artikel 8, tweede lid, bedoelde termijn wordt het monster van 2,5 kg onderzocht op de in artikel 6, eerste lid onder c, genoemde criteria.
Artikel 9
De resultaten van de in artikel 6, tweede lid bedoelde keuring wordt door middel van één of meer keuringsformulieren, houdende de bemonsteringsgegevens en de analyse- en/of keuringsresultaten, aan de bereider of de ompakker van boter bekend gemaakt.
1.
Het door of namens het COKZ met keuring en toezicht belaste personeel kan de aflevering verbieden van een partij boter, welke eenheden bevat, die naar het oordeel van het genoemde personeel niet voldoet aan de bij het besluit of de regeling aan boter gestelde algemene of bijzondere eisen. In voorkomend geval wordt hiervan melding gemaakt op het desbetreffende keuringsformulier.
2.
Een partij boter, waarvoor een afleveringsverbod is opgelegd, mag het bedrijf van de houder van de desbetreffende boter niet verlaten, tenzij
a. aan de boter een bestemming wordt gegeven, welke de schriftelijke goedkeuring heeft van het COKZ;
b. de boter een bewerking, sorteren daaronder begrepen, heeft ondergaan en vervolgens schriftelijk bij het COKZ is aangemeld voor herhaalde keuring en blijkens het bij de herhaalde keuring afgegeven keuringsformulier door het COKZ voor aflevering is vrijgegeven.
3.
Eventuele uit een partij boter, waarvoor een afleveringsverbod is opgelegd, geselecteerde eenheden, welke niet voldoen aan de bij het besluit of de regeling gestelde eisen, mogen het bedrijf van de houder van deze eenheden niet verlaten, tenzij aan deze eenheden een bestemming wordt gegeven, welke de schriftelijke goedkeuring heeft van het COKZ.
4.
Bij het verstrekken van de in het tweede lid onder a, en het derde lid bedoelde schriftelijke goedkeuring kan worden bepaald dat de betreffende boter bij verzending moet zijn voorzien van een door of namens het COKZ afgegeven geleidebiljet.
1.
De bereider van boter is verplicht dagelijks, voor elke door hem bereide partij boter afzonderlijk, aantekening te houden van:
a. de datum van bereiding;
b. de soort boter, onderscheiden naar:
- ongezouten, gezuurde boter, in geval van boter met een keukenzoutgehalte van minder dan 0,1 % en een pH van het serum van ten hoogste 5,3;
- ongezouten, zoete boter, in geval van boter met een keukenzoutgehalte van minder dan 0,1 % en een pH van het serum hoger dan 5,3;
- gezouten, gezuurde boter, in geval van boter met een keukenzoutgehalte van ten minste 0,1 % en een pH van het serum van ten hoogste 5,3;
- gezouten, zoete boter, in geval van boter met een keukenzoutgehalte van ten minste 0,1 % en een pH van het serum hoger dan 5,3;
c. de hoeveelheid bereide boter;
d. in voorkomend geval het op de verpakking aangebrachte partijnummer;
e.
- de volgnummers van de op de verpakking van de boter aanwezige rijksbotermerken;
- de aanduiding ’extra kwaliteit’ voor partijen boter welke op de handelsdocumenten worden voorzien van een rijksbotermerk;
f. de datum van aflevering;
g. de afgeleverde hoeveelheden boter;
h. de namen en de adressen van de afnemers, dan wel, in geval van opslag elders, het opslagadres van de boter.
2.
Het bepaalde in het eerste lid is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de ompakker van boter voor elke door hem omgepakte partij boter, met dien verstande dat daarenboven van elke om te pakken partij boter aantekening moet worden gehouden van:
a. de herkomst van de boter;
b. de hoeveelheid boter;
c. in voorkomend geval de op de verpakking aangebrachte bereidingsdatum, het partijnummer en de nummers van de op de verpakking van boter danwel op het handelsdocument aangebrachte rijksbotermerken.
3.
Door of namens het bestuur kunnen aanwijzingen worden gegeven omtrent de wijze waarop de in het eerste en tweede lid bedoelde administratie moet worden gevoerd.
4.
In de administratie dient in geval het rijksbotermerk op een handelsdocument wordt aangebracht een relatie gelegd te kunnen worden tussen het volgnummer van het rijksbotermerk en het partijnummer.
Artikel 12
Voor de vaststelling of boter voldoet aan het bij het besluit of bij de regeling bepaalde moet worden gebruik gemaakt van de in bijlage 2 opgenomen methoden van monsterneming en onderzoek. Indien voor een bepaald doel een methode ontbreekt, moet een door de directeur van het COKZ goedgekeurde en gevalideerde methode worden toegepast.
1.
De aangeslotene kan bezwaar maken tegen
a. de wijze waarop een monster door of namens het COKZ wordt genomen;
b. de keuze van een monster uit de aanwezige voorraad.
2.
Het in het eerste lid bedoelde bezwaar moet onmiddellijk bij de monsterneming worden bekend gemaakt aan degene, die het monster neemt. Deze beslist of het genomen monster wordt gehandhaafd.
3.
De aangeslotene die zijn bezwaren handhaaft, moet deze met redenen omkleed schriftelijk bevestigen, op zodanige wijze dat de bezwaren zijn ontvangen door het COKZ uiterlijk op de vierde werkdag, volgend op die waarop het monster is genomen.
4.
De directeur beslist of de bezwaren gegrond zijn. Indien hij de bezwaren gegrond acht, doet hij het genomen monster vervallen. In alle overige gevallen blijft het monster gehandhaafd. De aangeslotene ontvangt hiervan schriftelijk bericht.
1.
Tegen een door of namens het COKZ vastgestelde keuringsuitslag staat bezwaar open bij het bestuur. Zodanig bezwaar heeft geen schorsende werking.
2.
Het bezwaar moet met redenen omkleed schriftelijk worden ingediend en moet door het COKZ zijn ontvangen, uiterlijk op de vierde werkdag volgend op die, waarop de aangeslotene het desbetreffende keuringsformulier heeft ontvangen.
3.
Het bestuur beslist op het bezwaar binnen acht weken of na het inwinnen van advies binnen twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Het bestuur kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen; van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan.
Indien bij de keuringsuitslag, waartegen bezwaar wordt aangetekend, een verbod tot aflevering van de desbetreffende partij boter is opgelegd, kan de directeur dit verbod op verzoek van de aangeslotene opheffen, al dan niet onder het stellen van voorwaarden en beperkingen. In voorkomend geval zendt hij daarvan schriftelijk bericht aan de aangeslotene.
Artikel 15
Het inwinnen van advies
1 Het bestuur kan, alvorens een beslissing op het bezwaarschrift te nemen, advies inwinnen bij het RIKILT of een ander orgaan met specifieke deskundigheid met betrekking tot de aard van het bezwaar.
2. Het advies wordt schriftelijk uitgebracht en bevat -indien de partijen zijn gehoord- een verslag van het horen.
3. Indien de beslissing op het bezwaarschrift afwijkt van het ingewonnen advies, wordt in de beslissing de reden voor die afwijking vermeld en wordt het advies met de beslissing meegezonden.
Artikel 16
Aangeslotenen zijn verplicht alle plaatsen, waar in het kader van de regeling bereidingshandelingen worden verricht, onverwijld ter kennis te brengen van het COKZ onder opgave van het adres en de plaats van vestiging.
1.
In de gevallen, waarin het onderhavige reglement voorziet in de mogelijkheid tot verlening van een ontheffing of een toestemming, wordt deze slechts verleend op met redenen omkleed schriftelijk door betrokkene bij de directeur ingediend verzoek.
2.
Van elke door of namens het bestuur of de directeur verleende ontheffing wordt gelijktijdig met de verlening een afschrift gezonden aan de directeur Industrie en Handel.
Artikel 18
Dit reglement kan worden aangehaald als ’Keuringsreglement COKZ boter’.