Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Situatie 1 (overheveling van inburgering naar educatie):
Educatie:
Inburgering:
Situatie 2 (Educatiemiddelen zijn ingezet voor inburgering nieuwkomers):
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Inzet van middelen over en weer tussen inburgering nieuwkomers en educatie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inzet van middelen over en weer tussen inburgering nieuwkomers en educatie
2. Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol inburgering nieuwkomers 2000 (kenmerk CFI/FVE/2000-212068 N, d.d. .......... 2001)
In de fase van voorbereiding van beide regelingen die in voorliggend Gele Katern worden gepubliceerd, heeft CFI via het Uitvoeringsoverleg BVE deze voor commentaar voorgelegd aan vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties. Uit het ontvangen commentaar blijkt onduidelijkheid over het afzonderlijk verantwoorden van de rijksbijdragen educatie en inburgering in relatie tot de mogelijkheid om beide rijksbijdragen (deels) ontschot in te zetten. In verband hiermee wordt onderstaand een toelichting gegeven op de verantwoordingssystematiek die voor deze rijksbijdragen geldt.
Door de invoering van de WIN wordt voor de inburgering een aparte verantwoording gevraagd. In het Bekostigingsbesluit WIN is de verantwoording van de middelen geregeld en de mogelijkheid opgenomen dat middelen die in enig jaar niet besteed kunnen worden aan nieuwkomers ingezet worden voor reguliere educatie. Daarnaast kan de gemeente besluiten geld te reserveren voor de inburgering in komende jaren.
Het kan echter ook voorkomen dat in enig jaar de middelen die een gemeente ontvangt voor de inburgering vannieuwkomers niet toereikend zijn. De gemeente kan dan besluiten het educatieve programma van het inburgeringsprogramma (voor) te financieren uit de rijksbijdrage educatie. In de WEB is geregeld dat de rijksbijdrage Educatie mag worden aangewend voor de educatieve programma’s van de inburgering nieuwkomers.
Het bovenstaande betekent dat een gemeente bij het afsluiten van de contracten met de ROC’s afspraken moet maken over de inzet van de onderscheiden budgetten.
Voor de rijksbijdrage educatie geldt dat deze in zijn geheel door middel van contracten belegd moet zijn bij één of meerdere ROC’s voor de uitvoering van de educatieve activiteiten.
N.B. Alleen de middelen die in enig jaar worden terugontvangen van een ROC, kunnen in dat jaar of voor het jaar daaropvolgend opnieuw worden ingezet voor educatie en moeten verantwoord worden in het jaar waarin de middelen door de gemeente worden ontvangen.
Voor de rijksbijdrage inburgering is op het moment dat de contracten worden afgesloten voor de gemeente nog niet bekend hoeveel nieuwkomers het komend kalenderjaar in aanmerking komen voor inburgeringsprogramma. De gemeente moet dus vooraf een inschatting maken van het aantal nieuwkomers dat ingeburgerd moet worden en de middelen die hiervoor nodig zijn. Indien de gemeente inschat dat er inburgeringsmiddelen in het komende kalenderjaar overblijven, kan de gemeente in de overeenkomst met het ROC vastleggen dat ze worden ingezet voor reguliere educatie. Indien de gemeente inschat dat de middelen voor de inburgering voor het komend kalenderjaar niet voldoende zijn, kan de gemeente in de overeenkomst met het ROC vastleggen dat hiervoor educatiemiddelen worden ingezet.
Na afloop van het kalenderjaar moet de gemeente verantwoording van de middelen indienen. De gemeente weet dan het aantal nieuwkomers dat zich bij een ROC heeft ingeschreven. Op basis van deze gegevens kan de gemeente achteraf bepalen welk deel van de rijksbijdrage inburgering en, zonodig, van de rijksbijdrage educatie betrekking heeft op de inburgering van nieuwkomers. Een voorbeeld van een tweetal situaties kan het bovenstaande duidelijker maken: