{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
De Rugzak
Leerlingen met het Syndroom van down
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Inwerkingtreding Wet leerlinggebonden financiering (LGF-wet) in het voortgezet onderwijs

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inwerkingtreding Wet leerlinggebonden financiering (LGF-wet) in het voortgezet onderwijs
De Rugzak
De wet Leerling Gebonden Financiering is per 1 augustus 2003 inwerking getreden. Voor het voortgezet onderwijs betekent dit het volgende. Gehandicapte leerlingen, visueel gehandicapte leerlingen uitgezonderd, die op een reguliere vo-school zitten, worden vanaf nu geïndiceerd door de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI). Deze zijn te vinden via het regionaal expertise centrum (rec) bij u in de regio. Een geïndiceerde leerling komt in aanmerking voor Leerlinggebonden Financiering, de zogenoemde rugzak. De ’rugzak’ wordt aangevraagd en verstrekt aan de reguliere vo-school waar de leerling staat ingeschreven.
Het verkrijgen van lgf-bekostiging in vijf stappen:
1. Ouder/verzorger gaat met zijn gehandicapte kind naar de commissie voor indicatiestelling in de regio
2. De CvI geeft een positieve/negatieve indicatie af aan de ouder/verzorger
3. de ouder/verzorger overhandigt de positieve indicatie aan de school
4. de school stuurt het registratieformulier van de geïndiceerde leerling naar Cfi
5. Cfi kent de corresponderende Rugzak toe aan de school en geeft in haar beschikking aan wanneer dit tot betaling leidt.
Om voor de leerlinggebonden financiering in aanmerking te komen, meldt het bevoegd gezag de geïndiceerde leerling aan bij Cfi. Nadere informatie over het meldingsformulier is te vinden in het Gele Katern nummer 17 van 25 juni 2003.
Het leerlinggebonden budget wordt toegekend in de vorm van één vast bedrag per geïndiceerde leerling. Het leerling gebonden budget wordt - vanwege de bekostigingssystematiek in het voortgezet onderwijs - aan de school uitbetaald in de maand augustus en dus niet de eerste dag van de maand volgend op de melding van de inschrijving van de leerling. Die datum is wel maatgevend voor de hoogte van het uit te betalen bedrag. Indien een school voor het schooljaar 2003 - 2004 voor een gehandicapte leerling aanvullende bekostiging is toegekend op grond van artikel 85a WVO en tijdens dat schooljaar een positieve indicatie voor een leerlinggebonden budget is afgegeven, heeft de school pas recht op het leerlinggebonden budget met ingang van 1 augustus 2004.
Leerlingen met het Syndroom van down
Leerlingen met het syndroom van down komen ook in aanmerking voor de Rugzak. Voor hen geldt daarnaast de ”Overgangsregeling aanvullende formatie leerlingen met het syndroom van down voortgezet onderwijs”. Deze regeling zorgt ervoor dat leerlingen met het syndroom van down er met de invoering van lgf niet op achteruitgaan, vergeleken met de situatie in het schooljaar 2002 - 2003. Deze leerlingen krijgen met deze regeling het leerlinggebonden budget aangevuld tot het bedrag van ¤ 8200,-.
Het zogenaamde Potje Smeenk In het kader van de deregulering en autonomievergroting van scholen is besloten de verzoeken van scholen tot individuele bekostiging uit het zogenaamde Potje Smeenk per 1 augustus 2004 af te schaffen. Het jaarlijks daaraan bestede bedrag zal vanaf 1 augustus 2004 toegevoegd worden aan de lumpsum van de scholen. Over de precieze vorm zal ik u nog informeren.
De regeling ”Wijziging Regeling visueel of auditief gehandicapte leerlingen WVO” wordt per 1 augustus 2004 ingetrokken (zie begroting 2002, pagina 65). Het algemeen verbindend voorschrift ”wijziging Regeling visueel auditief gehandicapte leerlingen WVO” (Gele Katern, nr. 15, d.d. 10 juni 1998) is nog van toepassing op aanvragen aanvullende bekostiging voor het schooljaar 2003 - 2004 ten behoeve van leerlingen met een visuele- of auditieve handicap. Gedurende dit hele schooljaar kunnen aanvragen worden ingediend. Voor aanvragen na 15 oktober 2003 geldt dat de hoogte van het toe te kennen bedrag berekend wordt over het resterende aantal maanden. Het aanvraagformulier is te downloaden via www.cfi.nl.
Van de leerlingen met een auditieve handicap kunnen de leerlingen met een gehoorstoornis die binnen de criteria van de indicatiestelling liggen nu al een LGF-indicatie verkrijgen. Auditief gehandicapte leerlingen mèt een LGF indicatie die op basis van voornoemde regeling aanvullende bekostiging ontvangen voor het schooljaar 2003 - 2004 hebben op grond van het overgangsrecht pas per 1 augustus 2004 recht op een leerlinggebonden budget (lgf-wet).
Het bedrag dat nu in het kader van de regeling voor auditief gehandicapte leerlingen aan scholen wordt toegekend, zal vanaf 1 augustus 2004 in de vorm van lumpsumbekosti-ging aan de scholen worden toegekend. Over de precieze vorm zal ik u nog informeren.
Het intrekken van de regeling per 1 augustus 2004 geldt ook voor visueel gehandicapte leerlingen. Vanwege de uitzonderingspositie die dit cluster heeft binnen de LGF-wet geldt voor hun toekomstige bekostiging een andere situatie. Hierover wordt momenteel overleg gevoerd met de betrokken instellingen en organisaties voor visueel gehandicapten. Over de precieze vorm van de toekomstige bekostiging zal ik u nog informeren.
De
minister