Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Titel A. Algemene bepalingen
+ Titel B. Wijzigingen in de W.W.O.
+ Titel C. Inwerkingtreding van de W.W.O.
+ Titel D. Invoerings- en overgangsrecht
+ Titel E. Wijzigingen in andere wetten
+ Titel F. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Invoeringswet W.W.O.

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 26 juni 1986, houdende vaststelling van het invoerings- en overgangsrecht voor de Wet op het wetenschappelijk onderwijs en van het tijdstip van inwerkingtreding van die wet alsmede wijziging van die wet en van enige andere wetten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het invoerings- en overgangsrecht voor de Wet op het wetenschappelijk onderwijs ( Stb. 1985, 562), en het tijdstip van inwerkingtreding van die wet bij wet dienen te worden vastgesteld;
dat voorts wijziging van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs, in het bijzonder ten aanzien van de planning en bekostiging met betrekking tot de universiteiten, wenselijk is gebleken;
dat in verband met de inwerkingtreding van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs wijzigingen in enige andere wetten dienen te worden aangebracht;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel C.2. Intrekking enige wetten en overgangsbepalingen
Voor zover bij deze wet niet anders is bepaald, worden op het tijdstip van inwerkingtreding van de W.W.O. ingetrokken:
a. de Wet op het wetenschappelijk onderwijs ( Stb. 1975, 729), uitgezonderd de artikelen XIII, XIV, zoals gewijzigd bij deze wet, en XXIII;
b. de ingevolge het bepaalde in artikel I van de onder a genoemde wet gehandhaafde bepalingen van de hoger-onderwijswet 1876 ( Stb. 102) en van wetten tot wijziging van de laatstgenoemde wet, voor zover die bepalingen niet reeds zijn vervallen, uitgezonderd de artikelen 2 en 4 van de Wet van 5 november 1948 ( Stb. I 489), artikel II, leden XIII, XIV en XVI, van de Wet van 7 juni 1956 ( Stb. 310), artikel V van de Wet van 28 juli 1958 ( Stb. 385) en artikel III, onder B, van de Wet van 30 oktober 1958 ( Stb. 494);
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 26 juni 1986
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
De Minister van Landbouw en Visserij,
Uitgegeven de negenentwintigste juli 1986
De Minister van Justitie,