Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2. Wijzigingen in wetten van het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer en daarmee verband houdende overgangs- en invoeringsbepalingen
+ Hoofdstuk 3. Wijzigingen in wetten van andere ministeries dan het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
+ Hoofdstuk 4. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Artikel 9 Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 10 maart 2012. U leest nu de tekst die gold op 9 maart 2012.
1.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven met betrekking tot de uitbetaling en de besteding van de financiële middelen en de subsidies, bedoeld in artikel 8, alsmede over de verslaglegging met betrekking tot die besteding. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden voorts regels gegeven met betrekking tot de gevallen waarin Onze Minister zodanige financiële middelen die zijn verleend in verband met de ontwikkeling van bouwlocaties, kan verhogen.
2.
Bij de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, kunnen voorschriften worden gegeven omtrent het door provincies overdragen van krachtens artikel 81, derde lid, van de Woningwet, zoals dat artikel luidde op 31 december 1999, aan hen toegekende bevoegdheden en verplichtingen aan een gemeente of een samenwerkingsverband van gemeenten. De voorschriften betreffen in elk geval:
a. het geval waarin een provincie bevoegdheden en verplichtingen al dan niet dient over te dragen;
b. de gehoudenheid van een provincie uitvoering te geven aan een door Onze Minister gegeven aanwijzing ter zake van een overdracht als bedoeld in onderdeel a, binnen een in die aanwijzing bepaalde termijn, en
c. de wijze waarop in geval van overdracht verantwoording aan Onze Minister wordt afgelegd.
3.
Bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, kan worden bepaald dat de gemeenteraad onderscheidenlijk provinciale staten dan wel het samenwerkingsverband van gemeenten waaraan bevoegdheden of verplichtingen zijn overgedragen, voorschriften geven omtrent het door hen verstrekken van subsidie ten laste van de uit 's Rijks kas aan hen verstrekte financiële middelen, bedoeld in artikel 8.
4.
Bij de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, kunnen ter bevordering van eenheid in de voorschriften, bedoeld in het derde lid, regels worden gegeven omtrent de inhoud van die voorschriften.
5.
De gemeenteraad of provinciale staten dan wel het samenwerkingsverband van gemeenten waaraan bevoegdheden en verplichtingen zijn overgedragen, brengen de door hen gegeven voorschriften, bedoeld in het derde lid, binnen zes maanden na het van kracht worden van de regels, bedoeld in het vierde lid, in overeenstemming met die regels.
6.
Na de inwerkingtreding van deze wet berusten het Besluit woninggebonden subsidies 1995 en het Besluit locatiegebonden subsidies uitsluitend op het eerste lid van dit artikel.