Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Wijzigingen in wetten van het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer en daarmee verband houdende overgangs- en invoeringsbepalingen
+ Hoofdstuk 3. Wijzigingen in wetten van andere ministeries dan het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
+ Hoofdstuk 4. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Artikel 5 Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 10 maart 2012. U leest nu de tekst die gold op 9 maart 2012.
1.
In afwijking van artikel 11, tweede lid, van de Wet stedelijke vernieuwing, wordt een aanvraag tot verlening van investeringsbudget voor het investeringstijdvak 2000 tot en met 2004 ingediend uiterlijk vier weken na de dag waarop deze wet in werking treedt. Indien vóór de dag waarop deze wet in werking treedt, een aanvraag als bedoeld in de eerste volzin is ingediend, wordt die aanvraag aangemerkt als een aanvraag als bedoeld in artikel 11 van de Wet stedelijke vernieuwing, met dien verstande dat voor de toepassing van de termijnen, genoemd in het derde lid van dat artikel, het tijdstip van ontvangst van de aanvraag wordt gesteld op de dag van inwerkingtreding van deze wet.
2.
Indien vóór de dag waarop deze wet in werking treedt, het in artikel 11, vierde lid, van de Wet stedelijke vernieuwing bedoelde advies van gedeputeerde staten aan Onze Minister is uitgebracht, wordt dat advies aangemerkt als een advies als bedoeld in dat artikellid. Indien Onze Minister vóór die dag gedeputeerde staten gedurende ten minste vier weken in de gelegenheid heeft gesteld hem te adviseren in de zin als bedoeld in de eerste volzin en gedeputeerde staten van die gelegenheid geen gebruik hebben gemaakt, wordt dit aangemerkt als het verstrijken van de termijn, bedoeld in artikel 11, vierde lid, van de Wet stedelijke vernieuwing.
3.
Zo nodig in afwijking van artikel 11, vierde en vijfde lid, van de Wet stedelijke vernieuwing, kan Onze Minister op een aanvraag tot verlening van investeringsbudget voor het investeringstijdvak 2000 tot en met 2004 nog in het kalenderjaar 2000 beslissen.
4.
Op de aanvraag wordt eerst beslist na de inwerkingtreding van de Wet stedelijke vernieuwing .