Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Ministerie van Justitie
+ Hoofdstuk II. Ministerie van Financiën
+ Hoofdstuk III. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk IV. Ministerie van Economische Zaken
+ Hoofdstuk V. Overgangsrecht
+ Hoofdstuk VI. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 18 juni 2012 tot aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de invoering te regelen van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en in verband daarmee de wetgeving aan te passen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I.1
[Wijzigt de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht.]
Artikel I.2
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 2.]
Artikel I.2a
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 3.]
Artikel I.3
[Wijzigt de Wet tot vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (kst. 28746)(ingetrokken).]
Artikel I.3a
[Wijzigt de Wet tot vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (kst. 28746)(ingetrokken).]
Artikel I.4
[Wijzigt de Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 2 (aanpassing regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen).]
Artikel I.5
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]
Artikel I.6
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
Artikel I.7
[Wijzigt de Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap.]
Artikel I.8
[Wijzigt de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen.]
Artikel 1.9
[Wijzigt de Faillissementswet.]
Artikel II.1
[Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.]
Artikel II.2
[Wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.]
Artikel II.3
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel III.1
[Wijzigt de Pensioenwet.]
Artikel III.2
[Wijzigt de Wet op de ondernemingsraden.]
Artikel III.3
[Wijzigt de Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen.]
Artikel IV.1
[Wijzigt de Telecommunicatiewet.]
1.
De artikelen 68a, 69, 71, 74, 75, 79 tot en met 82 en 173 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing op de wijzigingen ingevolge de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht.
2.
Waar in de artikelen uit de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek , genoemd in het eerste lid, wordt verwezen naar «de wet» wordt daaronder mede verstaan de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht.
1.
De vennootschap voldoet ten spoedigste, doch uiterlijk een jaar na de datum van inwerkingtreding van deze wet aan artikel 194 lid 1, laatste volzin. Is het register als bedoeld in dat artikel een maand vóór de datum van de eerste algemene vergadering na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet nog niet overeenkomstig artikel 194 lid 1, laatste volzin, voltooid, dan is artikel 223, leden 2 en 3 zoals dit luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, van toepassing. Houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, kunnen de vennootschap schriftelijk verzoeken hen als vergadergerechtigden in te schrijven in het register. Indien het bestuur dit verzoek afwijst, kunnen de houders van de certificaten de rechtbank verzoeken het bestuur op te dragen hen als vergadergerechtigden in te schrijven in het register.
2.
De overdracht van aandelen die plaatsvindt na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet voldoet aan het vereiste als bedoeld in artikel 195 lid 1 indien deze aandelen vóór dat tijdstip zijn aangeboden overeenkomstig artikel 195 zoals dit tevoren luidde.
3.
Op de aansprakelijkheidsverklaring als bedoeld in de artikelen 204a, derde lid, onder a, en 204b, derde lid, die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet zijn neergelegd bij handelsregister, blijft artikel 404 van toepassing.
4.
Op een besluit als bedoeld in artikel 208, eerste lid, dat vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet is genomen, blijven de artikelen 208 en 209 van toepassing zoals die tevoren luidden.
5.
De termijn voor de oproeping van een vergadering als bedoeld in artikel 225 is van toepassing op alle vergaderingen die gehouden worden vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.
6.
Zijn er voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet met medewerking van de vennootschap certificaten van haar aandelen uitgegeven, dan dient de vennootschap bij de eerstvolgende statutenwijziging vergaderrecht te verbinden aan de houders van deze certificaten overeenkomstig artikel 227 lid 2. Tot het moment van die statutenwijziging worden onder certificaten waaraan bij de statuten vergaderrecht is verbonden tevens verstaan certificaten die voor inwerkingtreding van de wet over vergaderrecht beschikten en die in het aandeelhoudersregister zijn opgenomen.
7.
De vennootschap dient bij de eerstvolgende statutenwijziging na inwerkingtreding van deze wet de statuten in overeenstemming te brengen met artikel 252 lid 4.
Artikel VI.1
[Wijzigt deze wet.]
Artikel VI.2
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 7.]
Artikel VI.3
Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht.
1.
Deze wet en de wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
2.
In het koninklijk besluit kan worden bepaald dat daarbij aan te geven artikelen of onderdelen daarvan op een later, bij koninklijk besluit te bepalen, tijdstip in werking treden.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 18 juni 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Uitgegeven de vijfde juli 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,