Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging van de Wet werk en bijstand
Artikel II. Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening
Artikel III. Wijziging van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Artikel IV. Wijziging van de Wet participatiebudget
Artikel V. Wijziging van de Ziektewet
Artikel VI. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen
Artikel VII. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Artikel VIII. Wijziging van Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Artikel IX. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Artikel X. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Artikel XI. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel XII. Wijziging van de Werkloosheidswet
Artikel XIII. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Artikel XIV. Wijziging van de Toeslagenwet
Artikel XV. Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Artikel XVI. Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001
Artikel XVII. Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964
Artikel XVIII. Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet
Artikel XIX. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet
Artikel XX. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet
Artikel XXI
Artikel XXII. Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
Artikel XXIII. Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek
Artikel XXIV. Wijziging van de Faillissementswet
Artikel XXV. Wijziging van de Handelsregisterwet 2007
Artikel XXVI. Wijziging van de Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst
Artikel XXVII. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
Artikel XXVIII. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag
Artikel XXIX. Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
Artikel XXX. Wijziging van de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
Artikel XXXI. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
Artikel XXXII. Wijziging van de Wet op de lijkbezorging
Artikel XXXIII. Wijziging van de Wet op het consumentenkrediet
Artikel XXXIV. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Artikel XXXV. Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht
Artikel XXXVI. Wijziging van de Wet Rietkerk-uitkering
Artikel XXXVII. Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000
Artikel XXXVIII. Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945
Artikel XXXIX. Wijziging van Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945
Artikel XL. Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
Artikel XLI. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht
Artikel XLII
Artikel XLIIa
Artikel XLIII. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Artikel XLIV. Wijziging van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
Artikel XLV. Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
Artikel XLVI. Wijziging van de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria
Artikel XLVII. Wijziging van de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Artikel XLVIII. Wijziging van de Wet overige OCW-subsidies
Artikel XLIX. Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
Artikel L. Wijziging van het Wetboek van Koophandel
Artikel LI. Samenloopbepaling Wet revitalisering generiek toezicht
Artikel LII. Grondslag lagere regelgeving Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Artikel LIIa. Wijziging van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
Artikel LIIb. Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Artikel LIIba. Wijziging van de Jeugdwet
Artikel LIIc. Evaluatiebepaling
Artikel LIII. Inwerkingtreding
Artikel LIV. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Invoeringswet Participatiewet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 2 juli 2014 tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is meer eenheid en duidelijkheid aan te brengen in de manier waarop mensen, die nu met toepassing van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening dan wel de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten een inkomensvoorziening ontvangen of met een re-integratievoorziening werkzaamheden verrichten, dat het evenzo wenselijk is om mensen die nu nog aan de kant staan meer kansen te bieden op regulier werk of op andere vormen van arbeidsbevorderende participatie en om gemeenten hiervoor meer instrumenten te geven;
Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel XXI
[Vervallen]
Artikel XLII
[Vervallen]
Artikel XLIIa
[Vervallen]
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] van Invoeringswet Participatiewet">
Artikel LII. Grondslag lagere regelgeving Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid en het Reglement justitiële jeugdinrichtingen berusten met ingang van de dag van inwerkingtreding van artikel III, onderdeel B, van deze wet mede op artikel 1a:8, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.
Artikel LIIc. Evaluatiebepaling
Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.
1.
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en artikelen of onderdelen daarvan kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip.
2.
In afwijking van het eerste lid, treedt artikel I, onderdeel Cc, drie jaar na het tijdstip van de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel Cb, in werking.
3.
In afwijking van het eerste lid, treedt artikel LIIBa, onderdeel B, drie jaar na het tijdstip van de inwerkingtreding van artikel 2.8 van de Jeugdwet in werking.
Artikel LIV. Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet Participatiewet.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 2 juli 2014
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de vijftiende juli 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,