{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Wijziging van diverse wetten
+ Hoofdstuk 2. Wijziging van de Jeugdwet
+ Hoofdstuk 3. Wijzigingen in verband met wetsvoorstellen en nog niet in werking getreden wetten
+ Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Invoeringswet Jeugdwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 5 november 2014 tot het wijzigen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet wenselijk is een aantal wetten te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de Jeugdwet alsmede een aantal verbeteringen aan te brengen in de Jeugdwet;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.1
[Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]
Artikel 1.2
[Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]
Artikel 1.3
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]
Artikel 1.3a [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]
Artikel 1.4
[Wijzigt de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen.]
Artikel 1.5
[Wijzigt de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden.]
Artikel 1.6
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 1.]
Artikel 1.7
[Wijzigt de Gemeentewet.]
Artikel 1.8
[Wijzigt de Gratiewet.]
Artikel 1.9
[Wijzigt de Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming.]
Artikel 1.10
[Wijzigt de Kwaliteitswet zorginstellingen.]
Artikel 1.11
[Wijzigt de Leerplichtwet 1969.]
Artikel 1.12
[Wijzigt de Penitentiaire beginselenwet.]
Artikel 1.13
[Wijzigt de Toeslagenwet.]
Artikel 1.14
[Wijzigt de Uitvoeringswet internationale kinderbescherming.]
Artikel 1.15
[Wijzigt de Uitvoeringswet internationale kinderontvoering.]
Artikel 1.16
[Wijzigt de Wet arbeid en zorg.]
Artikel 1.17
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]
Artikel 1.18
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]
Artikel 1.19
[Wijzigt de Wet bescherming persoonsgegevens.]
Artikel 1.20
[Wijzigt de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.]
Artikel 1.21
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]
Artikel 1.22
[Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]
Artikel 1.23
[Wijzigt de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers.]
Artikel 1.24
[Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]
Artikel 1.25
[Wijzigt de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.]
Artikel 1.26
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]
Artikel 1.27
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]
Artikel 1.28
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.]
Artikel 1.29
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel 1.30
[Wijzigt de Wet Justitie-subsidies.]
Artikel 1.31
[Wijzigt de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.]
Artikel 1.32
[Wijzigt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.]
Artikel 1.33
[Wijzigt de Wet Nationale ombudsman.]
Artikel 1.34
[Wijzigt de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.]
Artikel 1.35
[Wijzigt de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.]
Artikel 1.36
[Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]
Artikel 1.37
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]
Artikel 1.38
[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]
Artikel 1.39
[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]
Artikel 1.40
[Wijzigt de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie.]
Artikel 1.41
[Wijzigt de Wet publieke gezondheid.]
Artikel 1.41a
[Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]
Artikel 1.42
[Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]
Artikel 1.43
[Wijzigt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.]
Artikel 1.44
[Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]
Artikel 1.45
[Wijzigt de Wet tijdelijk huisverbod.]
Artikel 1.46
[Wijzigt de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.]
Artikel 1.47
[Wijzigt de Wet werk en bijstand.]
Artikel 1.48
[Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]
Artikel 1.49
[Wijzigt de Ziektewet.]
Artikel 2
[Wijzigt de Jeugdwet.]
Artikel 3.1
[Wijzigt de Wijzigingswet enkele onderwijswetten (herziening organisatie en financiering van ondersteuning leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs).]
Artikel 3.2
[Wijzigt deze wet, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs.]
Artikel 3.3
[Wijzigt de Jeugdwet.]
Artikel 3.4
[Wijzigt deze wet.]
Artikel 3.5
[Wijzigt de Wijzigingswet Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, enz. (herziening maatregelen kinderbescherming).]
Artikel 3.6
[Wijzigt de Wijzigingswet Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, enz. (herziening maatregelen kinderbescherming).]
Artikel 3.7
[Wijzigt deze wet.]
Artikel 3.8 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt de Wijzigingswet Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, enz. (herziening maatregelen kinderbescherming).]
Artikel 3.9
[Wijzigt deze wet.]
Artikel 3.10
[Wijzigt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Kst. 32 402) en deze wet.]
Artikel 3.11
[Wijzigt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Kst. 32 402).]
1.
[Dit lid is nog niet in werking getreden.]
2.
[Wijzigt de Wijzigingswet wetgeving en vaststelling overgangsrecht (herziening maatregelen kinderbescherming) en de Wet Burgerlijk Wetboek Boek 1.]
Artikel 3.13
[Wijzigt Wijzigingswet wetgeving en vaststelling overgangsrecht (herziening maatregelen kinderbescherming).]
Artikel 3.14
[Wijzigt deze wet.]
Artikel 3.17
[Wijzigt de Jeugdwet.]
Artikel 3.18
[wijzigt de Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein (Kst. 33 935).]
Artikel 3.19
[Wijzigt de Wet langdurige zorg (Kst. 33 891).]
Artikel 4.1
Artikel 1.7 treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. De overige artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel 4.2
Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet Jeugdwet.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Wassenaar, 5 november 2014
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Uitgegeven de eenentwintigste november 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,