Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Invoering van de Politiewet 2012
- Hoofdstuk 2. Wijziging van andere wetten
+ Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 12
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]
Artikel 13
[Wijzigt de Faillissementswet.]
Artikel 14
[Wijzigt de Overleveringswet.]
Artikel 15
[Wijzigt de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof.]
Artikel 16
[Wijzigt de Uitvoeringswet internationale kinderbescherming.]
Artikel 17
[Wijzigt de Uitvoeringswet Speciaal Tribunaal voor Libanon.]
Artikel 18
[Wijzigt de Uitvoeringswet internationale kinderontvoering.]
Artikel 19
[Wijzigt de Veiligheidswet BES.]
Artikel 20
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]
Artikel 21
[Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]
Artikel 22
[Wijzigt de Wet bescherming persoonsgegevens.]
Artikel 23
[Wijzigt de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.]
Artikel 23a
[Wijzigt de Wet controle op rechtspersonen.]
Artikel 24
[Wijzigt de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden.]
Artikel 25
[Wijzigt de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.]
Artikel 26
[Wijzigt de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten.]
Artikel 27
[Wijzigt de Wet op de identificatieplicht.]
Artikel 28
[Wijzigt de Wet op het LSOP en het politieonderwijs.]
Artikel 29
[Wijzigt de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.]
Artikel 30
[Wijzigt de Wet politiegegevens.]
Artikel 31
[Wijzigt de Wet tijdelijk huisverbod.]
Artikel 32
[Wijzigt de Wet tot instelling van het Internationaal Tribunaal voor vervolging van personen aansprakelijk voor ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht op het grondgebied van het voormalige Joegoslavië 1991.]
Artikel 33
[Wijzigt de Wet veiligheidsregio’s.]
Artikel 34
[Wijzigt de Wet wapens en munitie.]
1.
[Wijzigt deze wet.]
2.
[Wijzigt de Wet aanpassing bestuursprocesrecht.]
1.
[Wijzigt deze wet.]
2.
[Wijzigt de Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (vastlegging uitzonderingen toepasselijkheid positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen Dienstenwet).]
1.
[Wijzigt deze wet.]
2.
[Wijzigt de Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (introductie DNA-verwantschapsonderzoek en DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en regeling enige andere onderwerpen).]
1.
[Wijzigt deze wet.]
2.
[Wijzigt de Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken).]
1.
[Wijzigt deze wet.]
2.
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet politiegegevens, enz. (implementatie kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie 2008/977/JBZ).]
1.
[Wijzigt deze wet.]
2.
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet veiligheidsregio’s (oprichting Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering brandweer).]
Artikel 41
[Wijzigt de Politiewet 2012.]
1.
[Wijzigt deze wet.]
2.
[Wijzigt de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob.]
1.
Indien het bij koninklijke boodschap van 9 september 2011 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten ( Wet herziening gerechtelijke kaart ) ( 32 891 ) tot wet is verheven, en artikel I van die wet later in werking treedt dan artikel 25, eerste lid, van de Politiewet 2012, is er, in afwijking van artikel 25, tweede lid, van de Politiewet 2012, tot het tijdstip waarop artikel I van de Wet herziening gerechtelijke kaart in werking treedt, een regionale eenheid als bedoeld in artikel 25, eerste lid, onder a, van de Politiewet 2012 in elk van de gebieden, genoemd in de artikelen 4 tot en met 13 van de Wet op de rechterlijke indeling, zoals die luiden na het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet herziening gerechtelijke kaart.
2.
Degene die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel 25, eerste lid, van de Politiewet 2012 is benoemd in het ambt van hoofdofficier en voor wie op diezelfde dag is vastgesteld dat hij het ambt van hoofdofficier vervult bij het arrondissementsparket te Amsterdam, onderscheidenlijk het arrondissementsparket te ’s-Gravenhage, onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Maastricht, onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Utrecht, onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Haarlem, onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Groningen, onderscheidenlijk het arrondissementsparket te ’s-Hertogenbosch, onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Arnhem, onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Rotterdam, onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Breda, treedt met ingang van de datum van inwerkingtreding van artikel 25, eerste lid, van de Politiewet 2012 voor de uitoefening van de taken en bevoegdheden opgedragen bij de Politiewet 2012 op als hoofdofficier van justitie in het gebied, genoemd in artikel 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 onderscheidenlijk 13 van de Wet op de rechtelijke indeling, zoals dat luidt na het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet herziening gerechtelijke kaart .
3.
[Wijzigt de Wet veiligheidsregio’s.]
4.
Omtrent de uitoefening van de taken of bevoegdheden van de hoofdofficier van justitie, bedoeld in de artikelen 38, tweede lid, 39, eerste, tweede en derde lid, 41 en 71, zesde lid, van de Politiewet 2012 en de artikelen 12, eerste lid, 15, vierde lid, 19, eerste lid, 39, tweede lid, en 46, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s, overlegt de hoofdofficier van justitie, bedoeld in het tweede lid, met de andere hoofdofficieren van justitie of fungerend hoofdofficieren van justitie in dat gebied.